Adroddiadau'r Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Gellir gweld adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Cyllid isod.

 

Ymchwiliadau

Dyddiad cyhoeddi

Adroddiad Gwaddol y Bumed Senedd (PDF, 1.31MB)

Mawrth 2021

Trafod yr ymgynghoriad ar y Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) drafft (PDF, 915KB)

Mawrth 2021

Ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a'r Fframwaith Cyllidol (PDF, 2MB)

Chwefror 2021

Penodi Cadeirydd ac Aelodau Anweithredol Swyddfa Archwilio Cymru (PDF 310KB)

Medi 2020

Ymchwiliad i broses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb (PDF 919KB)

Awst 2020

Effaith amrywiadau mewn treth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol (PDF, 2MB)

Gorffennaf 2020

Trafodaeth o’r cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 (PDF, 2MB)

Rhagfyr 2019

Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru (PDF, 1015KB)

Tachwedd 2019

Rhoi datganoli cyllidol ar waith yng Nghymru (2019) (PDF, 334KB)

Mawrth 2019

Cost gofalu am boblogaeth sy’n heneiddio (PDF, 1MB)

(PDF 472KB)

Hydref 2018

Paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru pan fydd y DU yn gadael yr UE (PDF, 2MB)

Medi 2018

Defnydd Comisiwn y Cynulliad o’r tanwariant sy’n deillio o Benderfyniad y Bwrdd Taliadau (PDF 789 KB)

Mai 2018

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid - Rhoi datganoli cyllidol ar waith yng Nghymru (PDF 1MB)

Mawrth 2018

 

Yr amcangyfrifon ariannol sy’n mynd gyda deddfwriaeth (PDF 936KB)

Hydref 2017

 

Cyllideb – Llywodraeth Cymru

Dyddiad cyhoeddi

Gwaith Craffu ar Gyllideb

Ddrafft Llywodraeth Cymru

2021-2022 (PDF, 2MB)

Chwefror 2021

Gwaith Craffu ar Gyllideb

Ddrafft Llywodraeth Cymru

2020-2021 (PDF, 3MB)

Ionawr 2020

Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol (PDF, 448KB)

Mawrth 2019

Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-2020 (PDF 1MB)

Tachwedd 2018

Waith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19 (PDF 3MB)

Rhagfyr 2017

Waith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18 (PDF 1MB)

Tachwedd 2016

 

Cyllideb Atodol – Llywodraeth Cymru

Dyddiad cyhoeddi

Craffu ar Drydedd Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2020-21 (PDF, 293KB)

Mawrth 2021

Craffu ar Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2020-21 (PDF, 1MB)

Tachwedd 2020

Craffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 (PDF, 1.54MB)

Mehefin 2020

Craffu ar Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2019-2020 (PDF, 3MB)

Chwefror 2020

Craffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2019-2020  (PDF, 753KB)

Gorffennaf 2019

Craffu ar Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2018-2019 (PDF, 799KB)

Chwefror 2019

Craffu ar Gyllideb Atodol Cyntaf Llywodraeth Cymru 2018-19 (PDF 1MB)

Gorffennaf 2018

Craffu ar Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 (PDF 1MB)

Mawrth 2018

Adroddiad ar Graffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2017-2018 (PDF 1MB)

Gorffennaf 2017

Craffu ar Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17 (PDF 1MB)

Mawrth 2017

 

Craffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2016-17 (PDF 732KB)

Gorffennaf 2016

 

Cyllideb – Comisiwn y Senedd

Dyddiad cyhoeddi

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd 2021-22 (PDF, 1MB)

Hydref 2020

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2020-21 (PDF, 938KB)

Hydref 2019

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2019-20 (PDF, 1MB)

Hydref 2018

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2018-19 (PDF 482KB)

Hydref 2017

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2017-18 (PDF 1MB)

Hydref 2016

 

Swyddfa Archwilio Cymru

Dyddiad cyhoeddi

Gwaith Craffu Blynyddol ar Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru (PDF, 790KB)

Tachwedd 2020

Gwaith Craffu Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru (PDF, 2MB)

Rhagfyr 2019

Penodi aelodau anweithredol o Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru (PDF, 369KB)

Ionawr 2019

Gwaith Craffu Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru (PDF, 1MB)

Tachwedd 2018

Enwebu Archwilydd Cyffredinol Cymru (PDF 595KB)

Mawrth 2018

Gwaith Craffu Blynyddol ar Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru (PDF 2MB)

Tachwedd 2017

Y Pwyllgor Cyllid - Adroddiad atodol: Penodi aelodau anweithredol Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru (PDF 54KB)

Awst 2017

Adroddiad ar Benodi Cadeirydd ac Aelodau anweithredol Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru (PDF 536KB)

Gorffennaf 2017

Adroddiad ar yr oedi o ran cyflwyno cyfrifon blynyddol Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer 2015-16 gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (PDF 612KB)

Mai 2017

Gwaith Craffu Blynyddol – Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru (PDF 2MB)

Tachwedd 2016

 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Dyddiad cyhoeddi

Craffu ar Amcangyfrif Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2021-22 (PDF, 840KB)

Tachwedd 2020

Craffu ar Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2020-2021 (PDF, 533KB)

Tachwedd 2019

Craffu ar Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2019-2020 (PDF, 1022KB)

Tachwedd 2018

Craffu ar Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2018-2019 (PDF 2MB)

Tachwedd 2017

Craffu ar Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2017-2018 (PDF 2MB)

Tachwedd 2016

 

Awdurdod Cyllid Cymru

Dyddiad cyhoeddi

Gwrandawiad cyn penodi – yr ymgeisydd a ffefrir ar gyfer swydd Cadeirydd Awdurdod Refeniw Cymru (PDF 1005KB)

Chwefror 2017

 

Billiau

Dyddiad cyhoeddi

Goblygiadau Ariannol y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) (PDF, 639KB)

Rhagfyr 2020

Goblygiadau ariannol Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) (PDF, 1MB)

Mawrth 2020

Goblygiadau ariannol y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) (PDF, 1MB)

Tachwedd 2019

Goblygiadau ariannol Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) (PDF, 365KB)

Tachwedd 2019

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Rhagor o waith craffu ar y goblygiadau ariannol (PDF, 150KB)

Medi 2019

Goblygiadau Ariannol y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) (PDF, 1MB)

Awst 2019

Goblygiadau Ariannol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) (PDF, 655KB)

Mehefin 2019

Goblygiadau ariannol y Bil Deddfwriaeth (Cymru) (PDF, 364KB)

Mawrth 2019

Goblygiadau ariannol y Bil Awtistiaeth (Cymru) (PDF, 280KB)

Rhagfyr 2018

Goblygiadau ariannol y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) (PDF, 407KB)

Hydref 2018

Goblygiadau ariannol y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) (PDF 537KB)

Gorffennaf 2018

Goblygiadau ariannol Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) (PDF 720KB)

Chwefror 2018

Goblygiadau ariannol y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) (PDF 648KB)

Ionawr 2018

Goblygiadau ariannol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - Adroddiad atodol (PDF 363KB)

Medi 2017

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid - Goblygiadau ariannol y Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) (PDF 842KB)

Mehefin 2017

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid - Goblygiadau ariannol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) (PDF 456KB)

Mai 2017

Cyfnod 1 ar y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) (PDF 3MB)

Mawrth 2017

Adroddiad ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) (PDF 925KB)

Chwefror 2017

Adroddiad Cyfnod 1 ar y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) (PDF 1MB)

Rhagfyr 2016

 

 

Offerynnau Statudol

Dyddiad cyhoeddi

Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid: Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020 (PDF, 107KB)

Ionawr 2021

Adroddiad ar Rheoliad Treth Gwarediadau Tirlenwi (Gweinyddu) (Cymru) 2018 (PDF 313KB)

Ionawr 2018

Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) 2018 (PDF 82KB)

Ionawr 2018

Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017

Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Amrywio Dros Dro Gyfraddau a Bandiau ar gyfer Trafodiadau Eiddo Preswyl) (Cymru) (Diwygio) 2021 (PDF, 113KB)

Mawrth 2021

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid: Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Swm Penodedig o Rent Perthnasol) (Cymru) (Diwygio) 2021 (PDF, 87KB)

Ionawr 2021

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid: Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Bandiau Treth a Chyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2020 (PDF, 140KB)

Ionawr 2021

Y Pwyllgor Cyllid - Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Swm Penodedig o Rent Perthnasol) (Cymru) 2018 (PDF 232KB)

Ionawr 2018

Rheoliadau Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 (Diwygio Atodlen 5) 2018 (PDF 149KB)

Ionawr 2018

Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Gweinyddu) (Cymru) 2018 (PDF 90KB)

Ionawr 2018

Y Pwyllgor Cyllid - Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Bandiau Treth a Chyfraddau Treth) (Cymru) 2018 (PDF 265KB)

Ionawr 2018

Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2018 (PDF 105KB)

Ionawr 2018

Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016

Rheoliadau Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (Darpariaethau Canlyniadol ac Atodol) 2018 (PDF 109KB)

Mawrth 2018

Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Cofnodion Treth Gwarediadau Tirlenwi) (Cymru) 2018 (PDF 69KB)

Mawrth 2018

Gorchymyn Deddf Enillion Troseddau 2002 (Cyfeiriadau at Ymchwilwyr Ariannol Awdurdod Cyllid Cymru) 2018 (PDF 177KB)

Mawrth 2018

Gorchymyn Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio (Gwyliadwriaeth Gyfeiriedig a Ffynonellau Cuddwybodaeth Ddynol) (Diwygio) (Cymru) 2018 (PDF 104KB)

Mawrth 2018

Rheoliadau Awdurdod Cyllid Cymru (Pwerau i Ymchwilio i Droseddau) 2018 (PDF 180KB)

Mawrth 2018

Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Trefniadau Talu’n Ôl) (Cymru) 2018 (PDF 150KB)

Chwefror 2018

Adroddiad ar Reoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Datgelu a Ganiateir) (Cymru) 2017 (PDF 164KB)

Tachwedd 2017

Adroddiad ar Reoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Gweinyddu) (Cymru) 2017 (PDF 222KB)

Tachwedd 2017

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Dyddiad cyhoeddi

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig (PDF 850KB)

Tachwedd 2020

Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Cyllid 2020 (PDF, 98KB)

Mehefin 2020

Y Bil Cyllid Troseddol – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 155KB)

Rhagfyr 2016

 

Math o fusnes:

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/07/2016