Adroddiadau'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Gellir darllen adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau drwy ddefnyddio’r lincs isod.

 

Adroddiadau ar Ymchwiliadau Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Adroddiad Gwaddol y Bumed Senedd

Mawrth 2021

Effaith COVID-19 ar y sector gwirfoddol (PDF, 1.16MB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru

Chwefror 2021

Amlygu’r materion: anghydraddoldeb a’r pandemig (PDF, 429KB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru

Awst 2020

Gwaith dilynol ar gysgu ar y stryd: Gwasanaethau iechyd meddwl a gwasanaethau camddefnyddio sylweddau (PDF, 203KB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru

Rhagfyr 2019

Budd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well (PDF, 1MB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru

24 Hydref 2019

Eiddo gwag (PDF, 2MB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF, 307KB)

10 Hydref 2019

Cynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwystra a Gweithredu (PDF, 893KB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru

·         Ymateb ychwanegol

8 Gorffennaf 2019

Hawliau Pleidleisio i Garcharorion (PDF, 1MB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru

11 Mehefin 2019

Amrywiaeth ym maes llywodraeth leol

·         Ymateb Llywodraeth Cymru

4 Ebrill 2019

Diogelwch tân mewn adeiladau uchel iawn (sector preifat)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru

Tachwedd 2018

Wrth eich gwaith: rhianta a chyflogaeth yng Nghymru (PDF 3MB)

Gorffennaf 2018

Gwneud i’r economi weithio i’r rheini sydd ag incwm isel (PDF 1.4 MB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru

Mai 2018

Bywyd ar y strydoedd: atal a mynd i’r afael â chysgu ar y stryd yng Nghymru (PDF 1.4 MB)

Ebrill 2018

Cymunedau yn Gyntaf yr hyn a Ddysgwyd (adroddiad llawn) (PDF 1.09 KB)

Hydref 2017

Cymunedau yn Gyntaf yr hyn a Ddysgwyd (adroddiad cychwynnol) (PDF 2.30 MB)

Gorffennaf 2017

“Roeddwn i’n arfer bod yn rhywun” - Ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru (PDF 1.67MB)

Ebrill 2017

 A yw Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 yn gweithio? (PDF 1.1MB)

Rhagfyr 2016

 

Adroddiadau ar Filiau

Dyddiad cyhoeddi

Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) (PDF, 2MB)

Hydref 2020

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - adroddiad Cyfnod 1(PDF, 2MB)

Mawrth 2020

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) (PDF 109 MB)

Hydref 2018

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) – adroddiad Cyfnod 1 (PDF 1.32 MB)

Mawrth 2018

Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) – adroddiad Cyfnod 1

Ymateb Llywodraeth Cymru 12 Medi 2019

Gorffennaf 2017

Bil yr Undebau Llafur (Cymru) – adroddiad Cyfnod 1 (PDF 1.09MB)

Ebrill 2017

 

Adroddiadau ar Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a ystyriwyd gan y Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Adroddiad ar y Memoranswm Cydsyniad Deddfwriaethol / Memorandwm Cysdyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil Cam-drin Domestig (PDF 94.3KB)

Chwefror 2021

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Diogelwch Tân (PDF 98KB)

Mehefin 2020

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Ymosodiadau ar Weithwyr y Gwasanaethau Brys (Troseddau) (PDF 128 KB)

Chwefror 2018

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Arweiniad a Hawliadau Ariannol (PDF 291 KB)

Hydref 2017

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil yr Economi Ddigidol (PDF 117KB)

Ionawr 2017

 

Adroddiadau ar gyllidebau drafft Llywodraeth Cymru a ystyriwyd gan y Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22 (PDF 314 KB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 716 KB)

Chwefror 2021

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 (PDF, 464KB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 228 KB)

Ionawr 2020

Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Pwyllgor a’r  Cyhoeddodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Pwyllgor Cyllid eu hadroddiad,  Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 238 KB)

25 Mawrth 2019

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-2020 (PDF 317 KB)

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 367 KB)

Tachwedd 2018

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-2019

 

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 278 KB)

Rhagfyr 2017

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-2018 – llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-2018 – llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Tachwedd 2016

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016

Dogfennau