Adroddiadau'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Gellir darllen adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu drwy ddefnyddio’r lincs isod.

Adroddiadau ar Ymchwiliadau’r Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

           Adroddiad Gwaddol y Bumed Senedd (PDF 1.41MB)

Mawrth 2021

Ar gof a chadw? Adroddiad ar bwy sy’n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus (PDF 685KB)

Mawrth 2021

Edrych ar ddatganoli darlledu: Sut y gall Cymru gael y cyfryngau y mae eu hangen arni? (PDF 2.72MB)

Mawrth 2021

Adroddiad ar waith pellach ar effaith COVID-19 ar y celfyddydau (PDF 152KB)

Rhagfyr 2020

Clyw fy nghân: ymchwiliad i’r diwydiant cerddoriaeth fyw (PDF 7.23MB)

Rhagfyr 2020

Effaith yr achosion o COVID-19 ar y Gymraeg (PDF 237KB)

Rhagfyr 2020

Effaith argyfwng COVID-19 ar newyddiaduraeth a'r cyfryngau lleol (PDF 343KB)

Medi 2020

Effaith COVID-19 ar dreftadaeth, amgueddfeydd ac archifau (PDF 198KB)

Awst 2020

Effaith yr achosion COVID-19 ar y diwydiannau creadigol (PDF 218KB)

Gorffennaf 2020

Effaith yr achosion o COVID-19 ar chwaraeon (PDF 259KB)

Mehefin 2020

Effaith argyfwng Covid-19 ar y sector celfyddydau (PDF 147KB)

Mehefin 2020

Addysgu hanes Cymru (PDF 1.31MB)

Tachwedd 2019

Minnau hefyd! Rôl y celfyddydau a diwylliant wrth fynd i’r afael â thlodi ac allgau cymdeithasol (PDF 1.41MB)

Tachwedd 2019

Cefnogi a hybu’r Gymraeg (PDF 728KB)

Gorffennaf 2019

Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Y Gymraeg mewn Gwasanaethau Gofal Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019 (PDF 291KB)

Mehefin 2019

Ymchwiliad i gynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru (PDF 693KB)

Mai 2019

Ar yr un donfedd, Ymchwiliad i Radio yng Nghymru (PDF 902KB)

Rhagfyr 2018

Effaith Brexit ar y sector celfyddydau, diwydiannau creadigol, treftadaeth a'r iaith Gymraeg (PDF 264KB)

Rhagfyr 2018

Taro’r Tant, Ymchwiliad i ariannu addysg cerddoriaeth a gwella mynediad ati (PDF 670KB)

Mehefin 2018

Y Penawdau, Ymchwiliad i Newyddiaduraeth Newyddion yng Nghymru (PDF 1.8MB)

Mai 2018

Ddoe a Heddiw, Ymchwiliad i’r Amgylchedd Hanesyddol (PDF 1.78MB)

Ebrill 2018

Meithrin Cydnerthedd, ymchwiliad i gyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau (PDF 668KB)

Mawrth 2018

Canfyddiadau’r Pwyllgor ynghylch yr Adolygiad Annibynnol o Gymorth ar gyfer Cyhoeddi a Llenyddiaeth yng Nghymru (PDF 776KB)

Mawrth 2018

Tu Allan i’r Bocs, Dyfodol S4C (PDF 1MB)

Awst 2017

‘Gwireddu'r Uchelgais’: Ymchwiliad i Strategaeth Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru (PDF 972KB)

Mai 2017

Y Darlun Mawr: Safbwyntiau cychwynnol y Pwyllgor ar Ddarlledu yng Nghymru (PDF 1MB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 225KB)

Chwefror 2017

 

Deddfwriaeth

Dyddiad cyhoeddi

Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 7) 2018 (PDF 1MB)

Mawrth 2018

Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 6) 2017 (PDF 1MB)

Chwefror 2017

Adroddiad ar yr ystyriaeth o’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol sy’n deillio o'r Bil Eiddo Diwylliannol (Gwrthdaro Arfog) (PDF 163KB)

Medi 2016

 

Adroddiadau ar gyllidebau drafft Llywodraeth Cymru a ystyriwyd gan y Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20 (PDF 196KB)

Tachwedd 2018

 

Math o fusnes: Arall

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016