Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Adroddiadau - Y Bumed Senedd

Gellir darllen adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig drwy ddefnyddio’r lincs isod.

 

Adroddiadau ar y flaenraglen waith

Dyddiad cyhoeddi

Adroddiad Gwaddol y Bumed Senedd (PDF 587KB)

29 Mawrth 2021

Adroddiadau ar ymchwiliadau’r Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd:a Materion Gwledig ar Reoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cymru) 2021 (PDF 141 KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 271 KB)

3 Mawrth 2021

Adroddiad ar Lifogydd yng Nghymru (PDF 166 KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 450 KB)

9 Rhagfyr 2020

Adroddiad ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft: Cymru’r Dyfodol Y Cynllun Cenedlaethol 2040 (PDF 290 KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 961 KB)

23 Tachwedd 2020

Adroddiad y Pwyllgor ar Dlodi Tanwydd yng Nghymru (PDF 1MB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 409KB)

24 Ebrill 2020

Adroddiad Blynyddol ar gynnydd Llywodraeth Cymru o ran newid hinsawdd, 2019-20 (PDF 482KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 500KB)

18 Rhagfyr 2019

Adroddiad ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft (PDF 1MB)

Ymateb Llywodraeth Cymru 29 Ionawr 2020 (PDF 350 KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru 21 Medi 2020 (PDF 608KB)

13 Rhagfyr 2019

Adroddiad: Cynnydd Llywodraeth Cymru o ran rheoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig (PDF 1523KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 581KB)

14 Tachwedd 2019

Adroddiad: Cynllun ffermio Cynaliadwy arfaethedig Llywodraeth Cymru: adfer bioamrywiaeth (PDF 2MB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 188KB)

23 Hydref 2019

Adroddiad : Egwyddorion a threfniadau llywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit (PDF 3924KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (318KB)

02 Hydref 2019

Adroddiad: Gwrandawiad Cyn Penodi: Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF 178 KB)

30 Medi 2019

Adroddiad ar Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: Brandio a phrosesu bwyd (PDF 2MB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 731 KB)

18 Mehefin 2019

Adroddiad ar bolisïau a chynigion sy’n ymwneud â llygredd plastig a gwastraff deunydd pecynnu (PDF 592KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 415KB)

10 Mehefin 2019

Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cymru) 2018 (PDF 353KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru15 Ionawr 2019 (PDF 197KB)

Ymateb pellach gan Lywodraeth Cymru24 Mehefin 2020 (PDF 225 KB)

3 Rhagfyr 2018

Effaith Brexit ar Bysgodfeydd yng Nghymru (PDF 766KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 195KB)

Ymateb pellach (PDF 268KB)

16 Hydref 2018

Tai Carbon Isel: yr Her (PDF 1MB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 278KB)

2 Awst 2018

Fframweithiau cyffredin ar gyfer yr amgylchedd ar ôl Brexit (PDF 379KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 269KB)

24 Gorffennaf 2018

Trefniadau llywodraethu amgylcheddol ac egwyddorion amgylcheddol ar ôl Brexit (PDF 320KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 525KB)

27 Mehefin 2018

Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: Caffael Cyhoeddus mewn cysylltiad â Bwyd (PDF 704KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 156KB)

4 Mehefin 2018

Cynnydd Llywodraeth Cymru o ran lliniaru effeithiau newid hinsawdd: Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (PDF 1MB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 251KB)

25 Mai 2018

Adborth am Gynllun Morol Cenedlaethol drafft Llywodraeth Cymru (PDF 384KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 374KB)

9 Mai 2018

Y Llanw’n troi? Adroddiad ar yr ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig (PDF 1MB)

Ymateb Llwodraeth Cymru (PDF 220KB)

9 Awst 2017

Heb gyrraedd gwreiddyn y mater: uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetiroedd (PDF 1MB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 204KB)

26 Gorffennaf 2017

Adroddiad ar ddefnyddio maglau yng Nghymru (PDF 592KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 114KB)

28 Mehefin 2017

Dyfodol rheoli tir yng Nghymru (PDF 2MB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 407KB)

24 Mawrth 2017

Adroddiad ar y rhaglen o’r newydd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Dileu TB (PDF 890KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 27KB)

23 Mai 2017

Adroddiadau ar gyllidebau drafft Llywodraeth Cymru a ystyriwyd gan y Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig: Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22 (PDF 528KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 452KB)

4 Chwefror 2021

Adroddiad Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ar Graffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 (PDF 321KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 505KB)

31 Ionawr 2020

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth – craffu ar y gyllideb ddrafft (PDF 258KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 341KB)

30 Tachwedd 2018

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20 (PDF 398KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 1MB)

27 Tachwedd 2018

Sesiwn graffu gyffredinol a sesiwn graffu ar y gyllideb gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth (PDF 326KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 216KB)

27 Chwefror 2018

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19 (PDF 794KB)

Ymateb Llwodraeth Cymru (PDF 146KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru – Diweddariad (PDF 163KB)

1 Rhagfyr 2017

Adroddiadau ar Ddeddfwriaeth a ystyriwyd gan y Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) – Adroddiad Cyfnod 1 (PDF 3342 KB)

6 Rhagfyr 2019

Adroddiadau ar Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a ystyriwyd gan y Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch y Bil Lles Anifeiliaid

(Dedfrydu) (PDF 91 KB)

22 Mawrth 2021

Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil Amgylchedd (PDF 768 KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 309KB)

3 Chwefror 2021

Adroddiad ar y Memorandwm

Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar

gyfer Bil Pysgodfeydd y DU 2019-21 (PDF 711KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 482KB)

22 Medi 2020

Adroddiad y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil Amaethyddiaeth (PDF 134KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 479KB)

8 Gorffennaf 2020

Adroddiad y Pwyllgor ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil Amgylchedd y DU (PDF 319KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 376KB)

2 Gorffennaf 2020

Adroddiad Y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Pysgodfeydd y DU (PDF 365KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 419KB)

21 Mai 2020

Adroddiad y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amaethyddiaeth y DU 2019 -2021 (PDF 305KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 514 KB)

14 Mai 2020

Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol) (PDF 97KB)

20 Ionawr 2020

Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil Amaethyddiaeth (PDF 2MB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 443 KB)

11 Mehefin 2019

Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid Gwasanaethu)  (PDF 97KB)

14 Chwefror 2019

Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Pysgodfeydd y DU  (PDF 951KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 506KB)

12 Chwefror 2019

Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amaethyddiaeth y DU (PDF 1,303KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 443KB)

4 Ionawr 2019

Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Y Bil Pedolwyr (Cofrestru) (PDF 165KB)

21 Mawrth 2017

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016

Dogfennau