Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr

Inquiry5

Cynhaliodd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn cynnal ymchwiliad ynghylch gofalwyr a fydd yn canolbwyntio ar effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014, a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2016, yn cryfhau’r cymorth sydd ar gael i ofalwyr gan y gwasanaethau cymdeithasol, ac mae’n cynnwys rhoi’r hawl iddynt gael asesiad a chael cymorth ar gyfer eu hanghenion cymwys. Yn y Ddeddf, diffinnir gofalwr fel "person sy'n darparu, neu'n bwriadu darparu gofal i oedolyn neu blentyn anabl".  Mae gan awdurdodau lleol ddyletswydd hefyd i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth.  Yn ogystal â hyn, mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol gynnal asesiadau o anghenion gofal a chymorth eu poblogaethau, gan gynnwys gofalwyr y mae angen cymorth arnynt. 

Y cylch gorchwyl ar gyfer ymchwiliad y Pwyllgor oedd:

  • Asesu effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ar ofalwyr o bob oed yng Nghymru, gan gynnwys:
  • Asesu angen;
  • Darparu cymorth, gan gynnwys gofal seibiant;
  • Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth;
  • Gwybodaeth a gesglir gan awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol am ofalwyr a'u hanghenion.
  • Ystyried polisi ehangach Llywodraeth Cymru ar ofalwyr.

 

Sesiynau tystiolaeth

 

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Gofalwyr Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Claire Morgan, Cyfarwyddwr, Gofalwyr Cymru

Simon Hatch, Cyfarwyddwr, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Gareth Howells, Cyfarwyddwr, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

15 Tacwedd 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

2. Comisiynydd Pobl Hŷn ac Age Cymru

Heléna Herklots, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Victoria Lloyd, Prif Weithredwr, Age Cymru

15 Tachwedd 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

3. Hafal

Kay John-Williams, Defnyddiwr Gwasanaeth a Swyddog Cyfranogiad Gofalwyr, Hafal

David Southway, Cynrychiolydd Gofalwyr, Hafal

Ceri Matthews, Cynrychiolydd Gofalwyr, Hafal

Tracy Elliott, Cynrychiolydd Gofalwyr, Hafal

15 Tachwedd 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

4. Mencap Cymru

Dr Leanne McCarthy-Cotter, Rheolwr Dylanwadu, Mencap Cymru

Wayne Crocker, Cyfarwyddwr, Mencap Cymru

Dot Gallagher, Rhiant-ofalwr/Cadeirydd Mencap Môn

Jane Young, Rhiant-ofalwr/Aelod o Mencap Môn

15 Tachwedd 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

5. Barnardo’s Cymru,  Plant yng Nghymru ac YMCA

Sarah Crawley, Cyfarwyddwr, Barnardo’s Cymru

Lynne Hill, Cyfarwyddwr Polisi, Plant yng Nghymru

Geraint Turner, Cydlynydd Prosiect, YMCA

21 Tachwedd 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

6. Cymdeithas Alzheimer's Cymru

Huw Owen, Swyddog Polisi, Alzheimer’s Society Cymru

Dawn Walters, Adfocad, Alzheimer’s Society Cymru

Jayne Goodrick, Gofalu am berson â dementia

Ceri Higgins, Gofalu am berson â dementia

21 Tachwedd 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

7. Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a

Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Damien McCann, Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol ym

Mlaenau Gwent, Cymdeithas Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

Cymru

Kim Sparrey, Rheolwr Datblygu Gwasanaethau Gofalwyr, Cyngor Sir Fynwy a

Chadeirydd Rhwydwaith Gwella a Dysgu Swyddogion Gofalwyr, Cymdeithas

Llywodraeth Leol Cymru

Susan Elsmore, Dirprwy Lefarydd dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol,

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Naomi Alleyne, Cyfarwyddwr, Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai,

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

21 Tachwedd 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

8. chynrychiolwyr Cyngor Ieuenctid Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Grace Barton, cynrychiolydd Cyngor Ieuenctid Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Oliver Davies, cynrychiolydd Cyngor Ieuenctid Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Bethan Evans, cynrychiolydd Cyngor Ieuenctid Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Kate Cubbage, Pennaeth Materion Allanol, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

31 Ionawr 2019

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

9.  Llywodraeth Cymru

Julie Morgan AC, Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Matthew Jenkins, Dirprwy Gyfarwyddwr - Partneriaeth a Cydweithrediad, Llywodraeth Cymru

Ceri Jane Griffiths, Uwch-reolwr Polisi - Pobl Hyn a Gofalwyr, Llywodraeth Cymru

14 Chwefror 2019

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 16/07/2018

Dogfennau

Ymgynghoriadau