Ymgynghoriad

Prentisiaethau yng Nghymru

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

 

Mae Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau am gael eich barn am gylch gorchwyl yr ymchwiliad.

 

Cylch gorchwyl

 • Adolygu'r cynnydd ers adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes yn 2012: Prentisiaethau yng Nghymru
 • Mae hyn yn cynnwys edrych ar rôl cyrff allweddol: y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol; Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru (WESB); a'r Cynghorau Sgiliau Sector
 • Craffu ar hygyrchedd cyngor annibynnol ar yrfaoedd mewn perthynas â phrentisiaethau ac opsiynau galwedigaethol eraill
 • Yn enwedig ar gyfer pobl ifanc, naill ai mewn ysgolion, gan Gyrfa Cymru, ar-lein neu o ffynonellau eraill
 • A yw Gwasanaeth Paru Prentisiaethau Gyrfa Cymru yn addas at y diben
 • Sut y gellir sicrhau yr un parch i lwybrau galwedigaethol ac academaidd
 • Ymchwilio i'r prif rwystrau rhag cychwyn prentisiaethau
 • Pa mor hygyrch yw prentisiaethau i bobl ag anableddau (o bob oedran)
 • Sut y gellir cefnogi pobl o'r teuluoedd incwm isaf i gychwyn prentisiaethau
 • Pa arferion da sy'n bodoli a beth arall y gellir ei wneud i fynd i'r afael â stereoteipio ar sail rhyw
 • Craffu ar y gwaith o ddatblygu prentisiaethau lefel uwch, gyda chefnogaeth sefydliadau addysg bellach ac uwch
 • Pa mor effeithiol yw'r dilyniant rhwng mathau eraill o ddysgu seiliedig ar waith a phrentisiaethau a rhwng lefelau 2, 3, 4 a'r prentisiaethau uchod
 • Sut y gellir gwella ymgysylltiad cyflogwyr â phrentisiaethau

 

Darparu tystiolaeth ysgrifenedig

Mae’r Pwyllgor yn croesawu cyfraniadau ysgrifenedig yn Gymraeg neu Saesneg, ac yn gofyn i sefydliadau â pholisïau neu gynlluniau Iaith Gymraeg ddarparu cyflwyniadau dwyieithog, yn unol â’u polisïau gwybodaeth i’r cyhoedd.

 

Ni ddylai’r dystiolaeth fod yn hwy na phum ochr tudalen A4. Dylid rhifo’r paragraffau, a dylai’r dystiolaeth ganolbwyntio ar y materion uchod. Gweler y canllawiau i dystion sy'n cyflwyno tystiolaeth i bwyllgorau.

 

Anfonwch eich safbwyntiau i: SeneddESS@cynulliad.cymru erbyn 3 Mai 2017. Efallai na fydd yn bosibl ystyried ymatebion a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn

 

Datgelu gwybodaeth

Sicrhewch eich bod wedi ystyried polisi’r Cynulliad ar ddatgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.