Ymgynghoriad

Dyfodol S4C

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Cynhaliodd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ymchwiliad i ddyfodol S4C.

Rhoddodd y Pwyllgor sylw i'r materion a ganlyn:

  • Maint y cyllid a fyddai'n cael ei ystyried yn ddigonol ar gyfer y sianel. Er enghraifft, pwy ddylai ddarparu'r cyllid, a sut y dylid ei gyfrifo – a ddylid cael fformiwla ar ei gyfer? Sut y dylid cefnogi hyn drwy refeniw wedi'i gasglu gan S4C ei hun?
  • Y cylch gwaith statudol a ddylai fod gan S4C. A yw ei chylch gwaith presennol yn addas ar gyfer darlledwr cyfoes? Os nad yw, sut y dylid ei newid? Sut y dylai'r cylch gwaith adlewyrchu swyddogaeth ddigidol darlledwr modern?
  • Y strwythurau y dylai S4C eu rhoi ar waith ar gyfer ei llywodraethu a'i hatebolrwydd. Er enghraifft, a ddylid datganoli cyfrifoldeb dros S4C i Gymru?
  • Y gydberthynas a ddylai fodoli rhwng S4C â'r BBC?
  • Gwelededd S4C: sy'n cynnwys materion fel amlygrwydd S4C ar y ddewislen deledu electronig ac ar setiau teledu clyfar.

 

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddDGCh@@senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565