Ymgynghoriad

Ymchwiliad i Gofrestru a Datgan Buddiannau

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Mae'r Pwyllgor Safonau Ymddygiad yn cynnal ymchwiliad i Gofrestru a Datgan Buddiannau.

 

Cynhaliwyd yr adolygiad mawr diwethaf o'r gyfundrefn cofrestru a datgan buddiannau yn 2014. Argymhellodd yr adolygiad hwnnw y dylid cyflwyno system o ddatganbuddiannau perthnasol er mwyn gwella tryloywder, yn ogystal â gwneud rhai newidiadau i gategorïau fel ymddiriedolaethau dall a rhanddaliadau.

 

Mae'r Pwyllgor wedi cytuno i adolygu a yw'r trefniadau ar gyfer cofrestru a datgan buddiannau yn parhau'n addas i'r diben ar draws Busnes y Senedd.

 

Byddai'r Pwyllgor yn croesawu eich barn ar y cwestiynau a ofynnir yn yr ymgynghoriad hwn ac unrhyw beth arall ar y pwnc rydych chi'n ei ystyried sy’n berthnasol. Cyflwynwch eich ymateb erbyn 24 Ebrill 2023 i SeneddSafonau@senedd.cymru.

 

 

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan y Senedd ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

 

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Senedd, mae'r Pwyllgor yn yn  croesawu cyfraniadau yn y naill neu’r llall o’n hieithoedd swyddogol, neu’r ddwy, a gofynnwn i sefydliadau sy’n ddarostyngedig i Safonau’r Gymraeg neu gynlluniau iaith Gymraeg ymateb yn unol â’u rhwymedigaethau eu hunain. Rhowch wybod i’r Pwyllgor wrth gyflwyno ymatebion os ydych yn bwriadu darparu cyfieithiad yn ddiweddarach.

 

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

 

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Senedd o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddStandards@senedd.wales
Ffôn: 0300 200 6565