Ymgynghoriad

Ethol Senedd fwy amrywiol

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

 

Sefydlwyd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd ym mis Medi 2019 i ymchwilio i argymhellion y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad o ran maint y Senedd a sut y caiff Aelodau eu hethol. Rydym yn gofyn am dystiolaeth ysgrifenedig i lywio ein hymchwiliad i ethol Seneddd fwy amrywiol.

 

Mae'r cwestiynau sydd i’w cael yn y llythyr ymgynghori (PDF, 211KB) yn ymchwilio i faterion sy'n ymwneud â pha mor amrywiol a chynrychioliadol yw’r Senedd a’r ymgeiswyr sy'n sefyll etholiad. Gan fod y llythyr fel wedi ei gyhoeddi cyn newid enw’r Senedd ar 6 Mai 2020, dylid darllen cyfeiriadau at y Cynulliad fel rhai sy’n cyfeirio at y Senedd.

 

Gallwch ddod o hyd i'r dystiolaeth yr ydym eisoes wedi'i chlywed am y materion hyn ar ein gwefan. Mae rhagor o wybodaeth am y Senedd a'i Aelodau ar gael ar wefan y Senedd.

 

Sut i ymateb i’r ymgynghoriad hwn

 

Mae croeso ichi ateb rhai o’r cwestiynau yn yr ymgynghoriad hwn, neu'r cwestiynau i gyd. Bydd eich atebion o gymorth i lywio ein syniadau ar y materion hyn.

 

Hoffem glywed gan gymaint o bobl â phosibl ynglŷn â’u barn ar y materion yn yr ymgynghoriad hwn os ydych yn adnabod unrhyw un a allai fod â diddordeb mewn ymateb, rhowch wybod iddo.

 

Gallwch ymateb i'r ymgynghoriad drwy anfon neges e-bost at SeneddDiwygio@senedd.cymru. Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 21 Mai 2020.

 

Cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig

 

Mae gan y Senedd ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

 

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Senedd, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Senedd gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

 

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

 

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth i bwyllgor.

 

Datgelu gwybodaeth

 

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Senedd o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Committee on Assembly Electoral Reform
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddDiwygio@senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu