Agenda item

Adroddiad Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru 2016-17 ac amcangyfrif o incwm a gwariant ar gyfer 2018-19: Sesiwn dystiolaeth

Huw Vaughan Thomas – Archwilydd Cyffredinol Cymru

Isobel Garner - Cadeirydd, Swyddfa Archwilio Cymru

Kevin Thomas - Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Swyddfa Archwilio Cymru

Steve O'Donoghue - Cyfarwyddwr Cyllid, Swyddfa Archwilio Cymru

 

Papur 1 - Amcangyfrif o'r incwm a'r gwariant ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2019

Papur 2 - Achos Busnes: Dadansoddiadau data

Papur 3 - Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17

Papur 4 - Adroddiad Terfynol ar Ganfyddiadau'r Archwiliad ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2017

Papur 5 - Cynllun Blynyddol 2017-18

Papur 6 - Adroddiad Dros Dro - Asesiad o'r cynnydd a wnaed o safbwynt ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2017-18 yn y cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2017

Papur 7 - Memorandwm Esboniadol i'r Pwyllgor Cyllid ynghylch amrywio amcangyfrif Swyddfa Archwilio Cymru am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2018

Papur 8 - Y drefn ffioedd archwilio cyhoeddus gymhleth yng Nghymru - achos dros newid

 

Dogfennau ategol: