Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

<OpeningPara>Sefydlwyd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith gan y Senedd i graffu ar bolisi a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn meysydd penodol. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys polisi newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd, ynni; cynllunio; trafnidiaeth, a chysylltedd.</OpeningPara>

 

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor chwe Aelod sy'n dod o'r gwahanol bleidiau sydd â chynrychiolaeth yn y Senedd, ac mae’n cael ei gadeirio gan Llyr Gruffydd AS. Mae rhagor o wybodaeth am y Pwyllgor a’i aelodau isod, ynghyd â'r rhestr lawn o'r meysydd y mae'n ymdrin â nhw.</OpeningPara>

 

Newyddion

 

<news>Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod nesaf ddydd Mercher 20 Hydref 2021</news><link>ieListMeetings.aspx?CommitteeId=741</link>

 

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad yn dilyn y sesiwn graffu a gynhaliodd gyda Darpar Gadeirydd Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru – 12 Hydref 2021</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37957</link>

 

<news>Mae'r ymatebion i ymgynghoriad y Pwyllgor ar ei  flaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd wedi'u cyhoeddi.</news><link>mgConsultationDisplay.aspx?id=427&RPID=500184831&cp=yes</link>

 

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil yr Amgylchedd. Ymatebodd Llywodraeth Cymru i’r adroddiad ar 28 Medi 2021.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=27737</link>

 

<news>Cynhaliwyd cyfarfod diwethaf y Pwyllgor ddydd Iau 30 Medi 2021</news><link>ieListMeetings.aspx?CommitteeId=741</link>

 

<news>Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil yr Amgylchedd yn ei gyfarfod ddydd Iau 15 Gorffennaf </news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=27737</link>

 

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Blaenoriaethau i’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd, a Seilwaith</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37774</link>

 

<inquiry>Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil yr Amgylchedd</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=27737</link>

 

<inquiry>Craffu ar Ddarpar Gadeirydd Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru (CSCC)</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37957</link>