Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

<OpeningPara>Sefydlwyd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith gan y Senedd i graffu ar bolisi a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn meysydd penodol. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys polisi newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd, ynni; cynllunio; trafnidiaeth, a chysylltedd.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor chwe Aelod sy'n dod o'r gwahanol bleidiau sydd â chynrychiolaeth yn y Senedd, ac mae’n cael ei gadeirio gan Llyr Gruffydd AS. Mae rhagor o wybodaeth am y Pwyllgor a’i aelodau isod, ynghyd â'r rhestr lawn o'r meysydd y mae'n ymdrin â nhw.</OpeningPara>

 

Newyddion

 

<news>Ar 24 Tachwedd, cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar: Bil Seilwaith (Cymru): Adroddiad Cyfnod 1</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=41502</link>

<news>Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor ddydd Mercher 15 Tachwedd. Cynhaliwyd cyfarfod diwethaf y Pwyllgor ddydd Iau 9 Tachwedd 2023, gellir gweld y cyfarfod ar Senedd.tv</news><link>ieListMeetings.aspx?CommitteeId=741</link>

<news>Ar 20 Hydref, ymatebodd y Gweinidog Newid Hinsawdd i lythyr y Pwyllgor mewn perthynas â chyhoeddiad diweddar y Prif Weinidog ar bolisïau sero net</news><link>https://busnes.senedd.cymru/documents/s141161/Ymateb%20gan%20y%20Gweinidog%20Newid%20Hinsawdd%20at%20y%20Cadeirydd%20mewn%20perthynas%20chyhoeddiad%20diweddar%20y%20Prif%20Wein.pdf</link>

<news>Ar 25 Medi, ysgrifennodd y Pwyllgor at y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn cysylltiad â’r chyhoeddiad diweddar y Prif Weinidog ar bolisïau sero net</news><link>https://busnes.senedd.cymru/documents/s140213/Lythyr%20gan%20y%20Gadeirydd%20at%20y%20Gweinidog%20Newid%20Hinsawdd%20mewn%20perthynas%20chyhoeddiad%20diweddar%20y%20Prif%20Wein.pdf</link>

<news>Mae adroddiad y Pwyllgor ar weithredu mesurau diogelu’r amgylchedd interim 2022-23 wedi’i gyhoeddi.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37956</link>

<news>Ar 18 Medi, cyhoeddodd y Pwyllgor yr ymatebion i’r ymgynghoriad ar Adolygiad flaenoriaethau’r Pwyllgor ar gyfer y Chweched Senedd</news><link>mgConsultationDisplay.aspx?ID=527</link>

<news>Ar 16 Awst, cyhoeddodd y Pwyllgor yr ymatebion i’r ymgynghoriad ar y Bil Seilwaith (Cymru)</news><link>mgConsultationDisplay.aspx?id=523&RPID=1034985580&cp=yes</link>

<news>Ar 26 Gorffennaf, ysgrifennodd y Pwyllgor at y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn cysylltiad â’r Datgarboneiddio'r sector tai preifat - diweddariad ar y cynnydd</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39681</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei Flaenraglen Waith ar gyfer tymor yr Hydref</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37396</link>

<news>Ar 24 Gorffennaf, ysgrifennodd y Pwyllgor at y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn cysylltiad â’r Safle glo brig Ffos-y-Frân</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=41434</link>

<news>Ar 21 Gorffennaf, mae’r Pwyllgor wedi lansio ymgynghoriad ar adolygiad o flaenoriaethau’r Pwyllgor ar gyfer y Chweched Senedd. Y dyddiad cau yw dydd Gwener 15 Medi 2023</news><link>mgConsultationDisplay.aspx?ID=527</link>

<news>Ar 14 Gorffennaf, mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad: Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru): Adroddiad Cyfnod 1</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40984</link>

<news>Ar 5 Gorffennaf, ysgrifennodd y Pwyllgor at y Prif Weinidog mewn cysylltiad â’r Datganiad Deddfwriaethol</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39693</link>

<news> Ar 12 Mehefin, mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39536</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Adolygiad o flaenoriaethau’r Pwyllgor ar gyfer y Chweched Senedd</inquiry><link>mgConsultationDisplay.aspx?ID=527</link>

<inquiry>Mesurau llywodraethu amgylcheddol dros dro</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37956</link>

<inquiry>Bil Seilwaith (Cymru)</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=41502</link>

<inquiry>Bioamrywiaeth a’r argyfwng natur</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=41412</link>

<inquiry>Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru)</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40984</link>

<inquiry>Cynnydd tuag at gyflawni ymrwymiadau newid hinsawdd</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40902</link>

<inquiry>Craffu Blynyddol ar waith Cyfoeth Naturiol Cymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38481&Opt=0</link>

<inquiry>Fframweithiau Cyffredin</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38285</link>

<inquiry>Cymru Sero Net</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38361</link>