Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

<OpeningPara>Sefydlwyd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith gan y Senedd i graffu ar bolisi a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn meysydd penodol. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys polisi newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd, ynni; cynllunio; trafnidiaeth, a chysylltedd.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor chwe Aelod sy'n dod o'r gwahanol bleidiau sydd â chynrychiolaeth yn y Senedd, ac mae’n cael ei gadeirio gan Llyr Gruffydd AS. Mae rhagor o wybodaeth am y Pwyllgor a’i aelodau isod, ynghyd â'r rhestr lawn o'r meysydd y mae'n ymdrin â nhw.</OpeningPara>

 

Newyddion

 

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad: Fframweithiau cyffredin – Adroddiad 1 Fframweithiau Cyffredin dros dro ar gyfer Ansawdd Aer, a Chemegion a Phlaladdwyr - 18 Mai 2022</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=35578</link>

 

<news>Mae’r Pwyllgor wedi ysgrifennu at y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â’r cynnydd mewn prisiau ynni </news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39102</link>

 

<news>Mae'r Pwyllgor wedi ysgrifennu at y Gweinidog Newid yn yr Hinsawdd i ofyn am y wybodaeth ddiweddaraf mewn perthynas ag eithriad i Ddeddf Marchnad Fewnol y DU ar gyfer plastigau untro, a beth mae hyn yn ei olygu i wahardd eitemau plastig untro yng Nghymru</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38493

 

<news>Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor ddydd Iau 26 Mai</news><link>ieListMeetings.aspx?CommitteeId=741</link>

 

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol ar Cyfoeth Naturiol Cymru</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38481</link>

 

<news>Cyfarfu’r Pwyllgor ddiwethaf ddydd Mercher 11 Mai</news><link>ieListMeetings.aspx?CommitteeId=741</link>

 

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei ‘Adroddiad ar orlifoedd stormydd yng Nghymru’</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38375</link>

 

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei Adroddiad ar bolisïau morol Llywodraeth Cymru, ac ymatebodd Llywodraeth Cymru ar 4 Ebrill 2022</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38374</link>

 

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei flaenraglen waith</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37396</link>

 

 

 

 

 

 

 

Gwaith Cyfredol

 

<inquiry>Teithio ar fysiau a’r rheilffordd yng Nghymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39263</link>

 

<inquiry>Cysylltedd digidol yng Nghymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38801</link>

 

<inquiry>Craffu ar waith Trafnidiaeth Cymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39051</link>

 

<inquiry>Datgarboneiddio tai </inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39102</link>

 

<inquiry>Fframweithiau Cyffredin</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38285</link>

 

<inquiry>Fframweithiau Cyffredin: Ansawdd aer</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=35588</link>

 

<inquiry>Fframweithiau Cyffredin: Cemegion a Phlaladdwyr</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=35578&Opt=0</link>

 

<inquiry>Cynhyrchu ynni adnewyddadwy yng Nghymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38657</link>

 

<inquiry>Ansawdd dŵr a gollyngiadau carthion</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38375</link>

 

<inquiry>Craffu blynyddol ar waith Cyfoeth Naturiol Cymru </inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38481</link>

 

<inquiry>Cymru Sero Net</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38361</link>

 

<inquiry>Rheoli’r amgylchedd morol</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38374</link>