Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

<OpeningPara>Sefydlwyd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith gan y Senedd i graffu ar bolisi a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn meysydd penodol. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys polisi newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd, ynni; cynllunio; trafnidiaeth, a chysylltedd.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor chwe Aelod sy'n dod o'r gwahanol bleidiau sydd â chynrychiolaeth yn y Senedd, ac mae’n cael ei gadeirio gan Llyr Gruffydd AS. Mae rhagor o wybodaeth am y Pwyllgor a’i aelodau isod, ynghyd â'r rhestr lawn o'r meysydd y mae'n ymdrin â nhw.</OpeningPara>

 

Newyddion

 

<news>Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor ddydd Iau 29 Medi 2022, a bydd yn parhau i gymryd tystiolaeth ar Fil Drafft Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)</news<link>ieListDocuments.aspx?CId=741&MId=13112&Ver=4</link>

<news>Cyfarfu’r Pwyllgor ddiwethaf ddydd Iau 22 Medi 2022</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=741&MId=13111</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi'r cyflwyniadau ysgrifenedig ar gyfer ei ymgynghoriad ar y Bil Drafft Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) ac mae modd eu gweld ar y dudalen ymgynghori. Medi</news><link>ieListMeetings.aspx?CommitteeId=741</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi'r cyflwyniadau ysgrifenedig ar gyfer ei ymchwiliad i ddatgarboneiddio'r sector tai preifat ac mae modd eu gweld ar y dudalen ymgynghori. Bydd y Pwyllgor yn dechrau clywed tystiolaeth lafar yn yr Hydref.</news><link>mgConsultationDisplay.aspx?id=474&RPID=1846541&cp=ye</link>

<news>Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd wedi ymateb i lythyr y Cadeirydd gyda chwestiynau ychwanegol yn dilyn sesiwn graffu’r Pwyllgor ar waith y Gweinidog ar 15 Mehefin 2022.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38197</link>

<news>Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad newydd: Cysylltedd Digidol – band eang, ar 1 Awst 2022</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38801</link>

<news>Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar ynni adnewyddadwy yng Nghymru</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38657</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr Hydref</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37396</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Bil drafft Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)</inquiry><link>mgConsultationDisplay.aspx?ID=485</link>

<inquiry>Datgarboneiddio tai</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39102</link>

<inquiry>Datgarboneiddio tai: datgarboneiddio'r sector tai preifat</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39681</link>

<inquiry>Llywodraethu ac egwyddorion amgylcheddol</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37956</link>

<inquiry>Teithio ar fysiau a’r rheilffordd yng Nghymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39263</link>

<inquiry>Cysylltedd digidol yng Nghymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38801</link>

<inquiry>Craffu ar waith Trafnidiaeth Cymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39051</link>

<inquiry>Fframweithiau Cyffredin</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38285</link>

<inquiry>Fframweithiau Cyffredin: Ansawdd aer</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=35588</link>

<inquiry>Fframweithiau Cyffredin: Cemegion a Phlaladdwyr</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=35578&Opt=0</link>

<inquiry>Cynhyrchu ynni adnewyddadwy yng Nghymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38657</link>

<inquiry>Cymru Sero Net</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38361</link>