Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

<OpeningPara>Sefydlwyd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith gan y Senedd i graffu ar bolisi a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn meysydd penodol. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys polisi newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd, ynni; cynllunio; trafnidiaeth, a chysylltedd.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor chwe Aelod sy'n dod o'r gwahanol bleidiau sydd â chynrychiolaeth yn y Senedd, ac mae’n cael ei gadeirio gan Llyr Gruffydd AS. Mae rhagor o wybodaeth am y Pwyllgor a’i aelodau isod, ynghyd â'r rhestr lawn o'r meysydd y mae'n ymdrin â nhw.</OpeningPara>

 

Newyddion

 

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Rhif 3) ar gyfer Bil Banc Seilwaith y DU</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39540</link>

<news>Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor ddydd Iau 9 Chwefror 2023</news><link>ieListMeetings.aspx?CommitteeId=741</link>

<news>Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i adroddiad y Pwyllgor: Dyfodol bysiau a threnau yng Nghymru</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39263</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei flaenraglen waith ar gyfer tymor y Gwanwyn</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37396</link>

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi'r cyflwyniadau ysgrifenedig ar gyfer ei ymgynghoriad i gasglu barn am strategaeth gwefru cerbydau trydan Llywodraeth Cymru</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40393</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39085</link>

<inquiry>Gwefru cerbydau trydan</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40393</link>

<inquiry>Craffu blynyddol ar Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru (NICW)</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40478</link>

<inquiry>Datgarboneiddio’r sector cyhoeddus</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40226</link>

<inquiry>Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39943</link>

<inquiry>Datgarboneiddio tai</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39102</link>

<inquiry>Datgarboneiddio tai: datgarboneiddio'r sector tai preifat</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39681</link>

<inquiry>Craffu ar waith Trafnidiaeth Cymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39051</link>

<inquiry>Fframweithiau Cyffredin</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38285</link>

<inquiry>Cymru Sero Net</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38361</link>