Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

<OpeningPara>Mae’r Senedd wedi sefydlu’r Pwyllgor Iechyd a Diogelwch i edrych ar bolisi a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif ar faterion penodol. Mae hyn yn cynnwys iechyd corfforol, iechyd meddwl ac iechyd y cyhoedd a llesiant pobl Cymru, gan gynnwys y system gofal cymdeithasol.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor chwe aelod a ddaw o’r gwahanol bleidiau sy’n cael eu cynrychioli yn y Senedd. Caiff ei gadeirio gan Russell George AS.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae rhagor o wybodaeth isod am y Pwyllgor, ei aelodau, a’r rhestr o feysydd y mae’n eu trafod.</OpeningPara>

 

Newyddion

 

<news>Cyfarfu’r Pwyllgor ddiwethaf ar ddydd Iau 23 Medi 2021</news><link>http://www.senedd.tv/Meeting/Archive/dd8d8bc3-6ac3-4b6e-aa1c-4f8f262ef0b1?autostart=True</link>

<news>Cynhaliodd y Pwyllgor ymgynghoriad ar ei flaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd rhwng 27 Gorffennaf a 17 Medi 2021. Bydd yr ymatebion yn cael eu cyhoeddi maes o law</news><link>mgConsultationDisplay.aspx?id=424</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref 2021</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37415</link>

<news>Ymatebodd Llywodraeth Cymru i adroddiad Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol ac Iechyd y Bumed Senedd: ‘Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion yng Nghymru’ ar 27 Awst 2021</news><link> mgIssueHistoryHome.aspx?IId=24408</link>

<news>Lansiodd y Pwyllgor alwad am dystiolaeth ysgrifenedig mewn perthynas â’r gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol ddydd Mercher 25 Awst. Y dyddiad cau ar gyfer tystiolaeth ysgrifenedig yw dydd Gwener 8 Hydref 2021</news><link>mgConsultationDisplay.aspx?id=429</link>

<news>Ymatebodd Llywodraeth Cymru i Adroddiad Gwaddol Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Bumed Senedd ar 27 Gorffennaf 2021</news><link>https://senedd.cymru/media/wr5dbnvp/gen-ld14484-w.pdf</link>

<news>Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod nesaf ddydd Iau 23 Medi 2021</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=737&MId=12423&Ver=4</link>

<news>Cyfarfu’r Pwyllgor ddiwethaf ar ddydd Iau 15 Gorffennaf.</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=737&MId=12402&Ver=4</link>

 

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37814</link>

<inquiry>Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Blaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37759</link>