Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

<OpeningPara>Mae’r Senedd wedi sefydlu’r Pwyllgor Iechyd a Diogelwch i edrych ar bolisi a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif ar faterion penodol. Mae hyn yn cynnwys iechyd corfforol, iechyd meddwl ac iechyd y cyhoedd a llesiant pobl Cymru, gan gynnwys y system gofal cymdeithasol.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor chwe aelod a ddaw o’r gwahanol bleidiau sy’n cael eu cynrychioli yn y Senedd. Caiff ei gadeirio gan Russell George AS.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae rhagor o wybodaeth isod am y Pwyllgor, ei aelodau, a’r rhestr o feysydd y mae’n eu trafod.</OpeningPara>

 

Newyddion

 

<news>Lansiodd y Pwyllgor ymgynghoriad ar anghydraddoldebau iechyd meddwl ddydd Llun, 10 Ionawr 2022. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ymatebion yw dydd Llun, 24 Chwefror  2022.</news><link>mgConsultationDisplay.aspx?id=444&RPID=1027923116&cp=yes</link>

<news>Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Iechyd a Gofal ar 16 Rhagfyr 2021</news><link> mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37871</link>

<news>Cyhoeddodd y Pwyllgor ei strategaeth ar gyfer y Chweched Senedd ddydd Mercher 15 Rhagfyr 2021</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37759</link>

<news>Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar ddydd Iau 27 Ionawr</news><link> ieListDocuments.aspx?CId=737&MId=12580&Ver=4</link>

<news>Lansiodd y Pwyllgor ymgynghoriad sy’n edrych ar effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng Nghymru sy’n aros am ddiagnosis neu driniaeth ddydd Gwener 19 Tachwedd. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ymatebion yw dydd Iau 13 Ionawr 2022</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38257</link>

<news>Yn ystod y Chweched Senedd, mae'r Pwyllgor yn bwriadu ymchwilio i sut y gellir gwella llif cleifion drwy ysbytai. Rhan gyntaf y gwaith hwn fydd ymchwiliad byr sy'n canolbwyntio ar ryddhau cleifion o'r ysbyty a'i effaith ar lif cleifion drwy ysbytai. Lansiodd y Pwyllgor alwad am dystiolaeth ysgrifenedig ddydd Gwener 12 Tachwedd. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau ysgrifenedig yw dydd Gwener 7 Ionawr 2022.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38333</link>

<news>Lansiodd y Pwyllgor alwad dreigl am dystiolaeth ysgrifenedig ynghylch effaith pandemig COVID-19, a’r modd y mae’n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru ddydd Gwener 5 Tachwedd 2021</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38251</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Anghydraddoldebau iechyd meddwl</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38553</link>

<inquiry>Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau</inquiry><link> mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38471</link>

<inquiry>Craffu ar Gynllun y Gaeaf ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2021 i 2022 Llywodraeth Cymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38432</link>

<inquiry>Rhyddhau cleifion o ysbytai ac effaith hynny ar y llif cleifion drwy ysbytai</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38333</link>

<inquiry>Effaith pandemig COVID-19, a'i reolaeth, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru - Y Chweched Senedd</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38251</link>

<inquiry>Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng Nghymru sy’n aros am ddiagnosis neu driniaeth</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38257</link>

<inquiry>Craffu ar gyrff iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38228</link>

<inquiry>Y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37814</link>