Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

<OpeningPara>Sefydlwyd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg gan y Senedd i graffu ar bolisïau a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn meysydd penodol. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys plant a phobl ifanc; addysg; ac iechyd, gwasanaethau gofal, a gofal cymdeithasol fel y maent yn ymwneud â phlant a phobl ifanc.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor chwe Aelod sy'n dod o'r gwahanol bleidiau sydd â chynrychiolaeth yn y Senedd, ac mae’n cael ei gadeirio gan Jayne Bryant AS. Mae rhagor o wybodaeth am y Pwyllgor a’i aelodau isod, ynghyd â'r rhestr lawn o'r meysydd y mae'n ymdrin â nhw.</OpeningPara>

 

Newyddion

 

<news>Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod nesaf ddydd Iau 4 Tachwedd 2021.</news><link>https://busnes.senedd.cymru/ieListMeetings.aspx?CommitteeId=736</link>

 

<news>Ymgynghorodd y Pwyllgor ar ei flaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd rhwng 27 Gorffennaf a 17 Medi 2021. Mae'r ymatebion wedi cael eu cyhoeddi.</news><link>mgConsultationDisplay.aspx?id=426&RPID=1529431160&cp=yes </link>

 

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref 2021.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37402</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Blaenoriaethau i'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg</inquiry><link>https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37721</link>

 

<inquiry> Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16</inquiry><link> https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37703</link>