Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

<OpeningPara>Sefydlwyd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg gan y Senedd i graffu ar bolisïau a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn meysydd penodol. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys plant a phobl ifanc; addysg; ac iechyd, gwasanaethau gofal, a gofal cymdeithasol fel y maent yn ymwneud â phlant a phobl ifanc.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor chwe Aelod sy'n dod o'r gwahanol bleidiau sydd â chynrychiolaeth yn y Senedd, ac mae’n cael ei gadeirio gan Jayne Bryant AS. Mae rhagor o wybodaeth am y Pwyllgor a’i aelodau isod, ynghyd â'r rhestr lawn o'r meysydd y mae'n ymdrin â nhw.</OpeningPara>

 

Newyddion

 

<news>Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod nesaf ar ddydd Iau 2 Chwefror 2023</news><link>ieListMeetings.aspx?CommitteeId=736</link>

 

<news> Cafodd y Pwyllgor ymateb gan Lywodraeth Cymru i'w adroddiad ar Absenoldeb Disgyblion, ac mae dadl yn y Cyfarfod Llawn wedi ei threfnu ar gyfer dydd Mercher 1 Chwefror.</news><link> https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39197</link>

 

<news> Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiadau ar y gwrandawiadau cyn penodi ar gyfer swyddi Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil, 19 Rhagfyr 2022</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40319</link>

 

<news>Mae’r Pwyllgor wedi lansio ymgynghoriad ar gyfer yr ymchwiliad i wasanaethau ar gyfer plant â phrofiad o fod mewn gofal: archwilio diwygiad radical.</news><link>mgConsultationDisplay.aspx?id=490&RPID=1533357943&cp=yes</link>

 

<news>Mae'r Pwyllgor wedi lansio ymgynghoriad dros dymor cyfan y Senedd ar gyfer yr ymchwiliad i weithredu diwygiadau addysg</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39260</link>

 

 

Gwaith Cyfredol

 

<inquiry>Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24</inquiry><link> mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39085</link>

 

<inquiry> Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39781</link>

 

<inquiry>Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch</inquiry><link> mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39662</link>

 

<inquiry>Gweithredu diwygiadau addysg</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39260</link>

 

<inquiry>Absenoldeb Disgyblion</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39197</link>