Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

<OpeningPara>Sefydlwyd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg gan y Senedd i graffu ar bolisïau a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn meysydd penodol. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys plant a phobl ifanc; addysg; ac iechyd, gwasanaethau gofal, a gofal cymdeithasol fel y maent yn ymwneud â phlant a phobl ifanc.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor chwe Aelod sy'n dod o'r gwahanol bleidiau sydd â chynrychiolaeth yn y Senedd, ac mae’n cael ei gadeirio gan Jayne Bryant AS. Mae rhagor o wybodaeth am y Pwyllgor a’i aelodau isod, ynghyd â'r rhestr lawn o'r meysydd y mae'n ymdrin â nhw.</OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Ar 26 Gorffennaf 2021, lansiodd y Pwyllgor ei ymgynghoriad ar beth ddylai ei brif flaenoriaethau fod ar gyfer y Chweched Senedd. Mae'r ymgynghoriad yn cau ddydd Gwener 17 Medi 2021.flaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd. Bydd yr ymgynghoriad hwn yn cau ddydd Gwener 17 Medi 2021.</news><link>https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37721</link>

 

<news>Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod nesaf ddydd Iau 23 Medi 2021.</news><link>https://busnes.senedd.cymru/ieListMeetings.aspx?CommitteeId=736</link>

 

<news>Cytunwyd ar aelodaeth y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn y Cyfarfod Llawn ar 7 Gorffennaf 2021</news><link>https://cofnod.senedd.cymru/Plenary/12322</link>

 

<news>Sefydlwyd y Pwyllgor ar 23 Mehefin 2021 gan gynnig yn y Cyfarfod Llawn</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=700&MId=12318&Ver=4</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Blaenoriaethau i'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg</inquiry><link>https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37721</link>