Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus.

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

<OpeningPara>Sefydlwyd y Pwyllgor hwn ar 23 Mehefin 2021 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheolau Sefydlog 18.2 and 18.3 ac ystyried unrhyw fater arall yn ymwneud â pha mor ddarbodus, effeithlon ac effeithiol y cafodd adnoddau eu defnyddio wrth gyflawni swyddogaethau cyhoeddus yng Nghymru. Gall y pwyllgor graffu ar unrhyw fater arall sy'n ymwneud â pheirianwaith llywodraethu, gan gynnwys ansawdd a safonau’r weinyddiaeth a ddarperir gan Wasanaeth Sifil Llywodraeth Gymru a chyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor bum Aelod sy'n dod o'r gwahanol bleidiau sydd â chynrychiolaeth yn y Senedd, ac mae’n cael ei gadeirio gan Mark Isherwood AS</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae rhagor o wybodaeth am y Pwyllgor a’i aelodau isod, ynghyd â'r rhestr lawn o'r meysydd y mae'n ymdrin â nhw.</OpeningPara>

 

Newyddion

 

<news>Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod nesaf 3 Tachwedd 2021</news><link> https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=735&MId=12500&Ver=4</link>

 

 

<news>Cynhaliwyd cyfarfod diwethaf y Pwyllgor ar 6 Hydref 2021, pan graffwyd ar gyfrifon Comisiwn y Senedd</news><link>https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=735&MId=12459&Ver=4</link>

 

 

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref 2021</news><link>https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37391</link>

 

 

 

Gwaith Cyfredol

 

<inquiry>Maes Awyr Caerdydd</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37757&Opt=0</link>

 

<inquiry>COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n gysylltiedig â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37790&Opt=0</link>

 

<inquiry>Craffu ar gyfrifon Comisiwn y Senedd</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37766&Opt=0 </link>