Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

<OpeningPara>Sefydlwyd y Pwyllgor hwn ar 23 Mehefin 2021 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheolau Sefydlog 18.2 and 18.3 ac ystyried unrhyw fater arall yn ymwneud â pha mor ddarbodus, effeithlon ac effeithiol y cafodd adnoddau eu defnyddio wrth gyflawni swyddogaethau cyhoeddus yng Nghymru. Gall y pwyllgor graffu ar unrhyw fater arall sy'n ymwneud â pheirianwaith llywodraethu, gan gynnwys ansawdd a safonau’r weinyddiaeth a ddarperir gan Wasanaeth Sifil Llywodraeth Gymru a chyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor bum Aelod sy'n dod o'r gwahanol bleidiau sydd â chynrychiolaeth yn y Senedd, ac mae’n cael ei gadeirio gan Mark Isherwood AS</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae rhagor o wybodaeth am y Pwyllgor a’i aelodau isod, ynghyd â'r rhestr lawn o'r meysydd y mae'n ymdrin â nhw.</OpeningPara>

 

Newyddion

 

<news>Cynhaliwyd cyfarfod ddiwethaf y Pwyllgor ar 12 Mai 2022</news><link>eListDocuments.aspx?CId=735&MId=12845&Ver=4</link>

 

<news>Cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymchwiliad i Gomisiynu Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38525</link>

 

<news>Buodd y Pwyllgor yn cwrdd â chydweithwyr o Bwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol San Steffan ar 7 Mawrth i drafod y cylch gwaith gweinyddiaeth gyhoeddus a’r ffyrdd o weithio</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38276</link>

 

Gwaith Cyfredol

 

<inquiry>Craffu ar weinyddiaeth gyhoeddus</inquiry><link>mgConsultationDisplay.aspx?ID=435</link>

 

<inquiry>Uned Cyrff Cyhoeddus Llywodraeth Cymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38479&Opt=0</link>

 

<inquiry>Fframwaith Cyffredin</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38482</link>

 

<inquiry>Maes Awyr Caerdydd</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37757</link>

 

<inquiry>COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n gysylltiedig â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37790</link>

 

<inquiry>Materion llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38636</link>

 

<inquiry>Comisiynu Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38525</link>