Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

<OpeningPara>Sefydlwyd y Pwyllgor hwn ar 23 Mehefin 2021 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheolau Sefydlog 18.2 and 18.3 ac ystyried unrhyw fater arall yn ymwneud â pha mor ddarbodus, effeithlon ac effeithiol y cafodd adnoddau eu defnyddio wrth gyflawni swyddogaethau cyhoeddus yng Nghymru. Gall y pwyllgor graffu ar unrhyw fater arall sy'n ymwneud â pheirianwaith llywodraethu, gan gynnwys ansawdd a safonau’r weinyddiaeth a ddarperir gan Wasanaeth Sifil Llywodraeth Gymru a chyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor bum Aelod sy'n dod o'r gwahanol bleidiau sydd â chynrychiolaeth yn y Senedd, ac mae’n cael ei gadeirio gan Mark Isherwood AS</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae rhagor o wybodaeth am y Pwyllgor a’i aelodau isod, ynghyd â'r rhestr lawn o'r meysydd y mae'n ymdrin â nhw.</OpeningPara>

 

Newyddion

 

<news>Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod nesaf ar 14 Rhagfyr 2023</news><link>ieListMeetings.aspx?CommitteeId=735</link>

<news>ADRODDIAD NEWYDD: Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad – Craffu ar Gyfrifon –Llywodraeth Cymru 2021-22</news><link>https://senedd.cymru/media/4oxhvqgz/cr-ld16091-w.pdf</link>

 

<news>Mae’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus a’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi cyhoeddi adroddiad ar y cyd ar Iechyd a Gofal Digidol Cymru</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39795</link>

 

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Graffu ar Gyfrifon: Llywodraeth Cymru 2020-21</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37770</link>

 

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Memoranda Rhif 3, Rhif 4 a Rhif 5) ar y Bil Caffael</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39535</link>

 

Gwaith Cyfredol

 

<inquiry>Penodiadau Cyhoeddus</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40498</link>

 

<inquiry>Adolygiad o Gomisiynwyr</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40449</link>

 

<inquiry>Fferm Gilestone</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39942</link>

 

<inquiry>Craffu ar Gyfrifon – Llywodraeth Cymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37770</link>

 

<inquiry>Craffu ar Gyfrifon – Comisiwn y Senedd</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37766</link>

 

<inquiry>Craffu ar Iechyd a Gofal Digidol Cymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39795</link>

 

<inquiry>Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Caffael</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39535</link>

 

<inquiry>Adfywio Canol Trefi</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39534</link>

 

<inquiry>Taliadau Uniongyrchol ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39533</link>

 

<inquiry>Craffu ar weinyddiaeth gyhoeddus</inquiry><link>mgConsultationDisplay.aspx?ID=435</link>

 

<inquiry>Uned Cyrff Cyhoeddus Llywodraeth Cymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38479&Opt=0</link>

 

<inquiry>Maes Awyr Caerdydd</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37757</link>

 

<inquiry>Materion llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38636</link>