Pwyllgor y Llywydd

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Pwyllgor y Llywydd.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor y Llywydd

Newyddion

 

<news> Cyhoeddodd y Pwyllgor ei Adroddiad Blynyddol 2020-21 ar arfer swyddogaethau Pwyllgor y Llywydd ar 26 Mawrth 2021</news><link>https://senedd.cymru/media/zshnbctp/cr-ld14306-w.pdf</link>

 

<news> Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ‘Datganiad o Egwyddorion Cyllido’ y Comisiwn Etholiadol, sy’n adlewyrchu sut y bydd trefniadau ariannu newydd y Comisiwn Etholiadol yn gweithio ar ddechrau 2021/22</news><link>https://busnes.senedd.cymru/documents/s114243/Datganiad%20o%20Egwyddorion%20Cyllido%20y%20Comisiwn%20Etholiadol.pdf</link>

 

<news> Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad ‘Craffu ar amcangyfrifon ariannol y Comisiwn Etholiadol ar gyfer 2021-22 a’r cynllun pum mlynedd ar gyfer 2020-21 hyd at 2024-25’ ar 20 Tachwedd 2020</news><link>https://senedd.cymru/media/o54igxta/cr-ld13834-w.pdf</link>

 

<news> Cafodd cynigion i sefydlu Pwyllgor y Llywydd a diwygio Rheolau Sefydlog ar Oruchwylio’r Comisiwn Etholiadol eu cytuno gan y Senedd ar 23 Medi 2020</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=29609&Opt=0</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry> Craffu ar amcangyfrifon ariannol y Comisiwn Etholiadol ar gyfer 2021/22 a gynllun pum mlynedd</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=29850</link>

 

Trawsgrifiadau

>>>> 

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd ar ôl 1 Tachwedd 2017<link>http://cofnod.cynulliad.cymru/Search/?type=2&meetingtype=555</link>

<<< 

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor

>>>> 

>>>Adroddiadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=29431</link>

>>>Ymchwiliadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=29429</link>

>>>Deddfwriaeth<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=29430</link>

<<< 

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor i graffu ar amcangyfrifon ariannol a chynlluniau a gyflwynwyd gan y Comisiwn Etholiadol wrth gyflawni ei swyddogaethau mewn perthynas ag etholiadau a refferenda datganoledig yng Nghymru.

 

Bob blwyddyn, rhaid i’r Comisiwn Etholiadol gyflwyno amcangyfrif o incwm a gwariant i’r Pwyllgor mewn perthynas ag etholiadau a refferenda datganoledig yng Nghymru heb fod yn hwyrach na chwe mis cyn y flwyddyn ariannol y maent yn ymwneud â hi.

 

Mae adran 28 o Ddeddf Senedd ac Etholiadau Cymru 2020 yn nodi, yng Nghymru, y bydd gwaith craffu ar y Comisiwn Etholiadol yn cael ei wneud gan un o bwyllgorau’r Senedd. Enw'r Pwyllgor hwn fydd Pwyllgor y Llywydd.

 

Yn ogystal ag amcangyfrifon o incwm a gwariant, rhaid i’r Comisiwn Etholiadol gyflwyno cynllun o bryd i’w gilydd i’r Pwyllgor sy'n nodi ei nodau, ei amcanion a'i gyllideb amcangyfrifedig ar gyfer ei swyddogaethau sy’n ymwneud ag etholiadau a refferenda datganoledig yng Nghymru yn ystod y cyfnod dilynol o bum mlynedd.

 

Ar ôl cwblhau ei waith craffu ar amcangyfrifon a chynlluniau'r Comisiwn Etholiadol, rhaid i'r Pwyllgor osod yr amcangyfrifon a'r cynlluniau hynny gerbron y Senedd, naill ai fel y'u cafwyd gan y Comisiwn Etholiadol neu gydag addasiadau.