Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Newyddion

<news>Mae'r Pwyllgor Safonau Ymddygiad wedi cyhoeddi ei Adroddiad Gwaddol</news><link>https://senedd.cymru/media/4m3lkpyy/cr-ld14315-w.pdf</link>

<news>Y Pwyllgor wedi cyhoeddi ei God Ymddygiad ar Safonau Ymddygiad Aelodau'r Senedd</news><link>https://senedd.cymru/senedd-nawr/newyddion/cod-ymddygiad-a-chomisiynydd-safonau-newydd-yn-cyflwyno-disgwyliadau-ymddygiad-newydd-i-aelodau-o-r-senedd/</link>

<news>Heddiw, mae'r Senedd wedi penodi Douglas Bain CBE TD yn Gomisiynydd Safonau'r Senedd – 17 Mawrth 2021</news><link>https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28414</link>

<news>Mae’r Pwyllgor yn cynnal ymgynghoriad ar y Cod Ymddygiad a’r Gweithrefnau sy’n Gysylltiedig ag ef. Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal rhwng 14 Rhagfyr 2020 ac 22 Ionawr 2021</news><link>mgConsultationDisplay.aspx?ID=412</link>

<news>Bydd penderfyniadau ar gyfarfodydd a busnes y Pwyllgor yn y dyfodol yn cael eu gwneud maes o law. Caiff gwybodaeth ei darparu ar dudalen we’r Pwyllgor. </news><link>mg</link>

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cynnal adolygiad o Adrodd Deuol, a bydd yn cyhoeddi adroddiad cyn hir.</news><link>mg</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Ymgynghoriad ar y Cod Ymddygiad a’r Gweithrefnau sy’n Gysylltiedig ag ef</inquiry><link>mgConsultationDisplay.aspx?ID=412</link>

<inquiry>Creu’r diwylliant cywir: Polisi Urddas a Pharch</inquiry><link> mgIssueHistoryHome.aspx?IId=20401</link>

 

Trawsgrifiadau

>>>>

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd ar ôl 1 Tachwedd 2017<link>http://cofnod.cynulliad.cymru/Search/?type=2&meetingtype=451</link>

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd hyd at 31 Hydref 2017<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15164</link>

<<<

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor

>>>>

>>>Adroddiadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15130</link>

>>>Ymchwiliadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15151</link>

<<<

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ar 29 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 22. Roedd y rhain yn cynnwys:

>>>> 

>>>ymchwilio i gwynion a gyfeiriwyd ato gan y Comisiynydd Safonau;

>>>ystyried unrhyw faterion o egwyddor yn ymwneud ag ymddygiad Aelodau;

>>>a threfnu Cofrestr Buddiannau’r Aelodau a chofnodion cyhoeddus perthnasol eraill a oedd yn ofynnol o dan y Rheolau Sefydlog.

<<<