Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

<OpeningPara> </OpeningPara>

 

Newyddion

 

<news>Bwriedir i etholiad nesaf y Senedd gael ei chynnal ar 6 Mai. Er mwyn cydnabod yr angen am degwch i bob ymgeisydd yn ystod cyfnod yr etholiad, daw holl weithgareddau’r pwyllgorau i ben o 7 Ebrill (ac eithrio gweithgareddau cyfyngedig iawn mewn cysylltiad ag is-ddeddfwriaeth frys neu ddarpariaethau Deddf Etholiadau Cymru (Coronafeirws) 2021). Disgwylir i bwyllgorau newydd gael eu sefydlu cyn haf 2021 - caiff gwybodaeth ei chyhoeddi ar y wefan hon.</news><link>https://senedd.cymru/busnes-y-senedd/pwyllgorau/</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Covid-19</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=29216</link>

<inquiry>Y Diwydiant Twristiaeth yng Nghymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=22359</link>

<inquiry>Y Diwydiant Bwyd a Diod yng Nghymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=21077</link>

<inquiry>Hawliau Plant a Phobl Ifanc</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=20186</link>

<inquiry>Dull gweithredu Llywodraeth Cymru o ran adeiladu economi gref</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=19446</link>

<inquiry>Dull Llywodraeth Cymru o leihau tlodi</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=17238</link>

<inquiry>Raglen lywodraethu Llywodraeth Cymru, sef Symud Cymru Ymlaen 2016-2021</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=16385</link>

 

Trawsgrifiadau

>>>> 

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd ar ôl 1 Tachwedd 2017<link>http://cofnod.cynulliad.cymru/Search/?type=2&meetingtype=450</link>

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd hyd at 31 Hydref 2017<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15163</link>

<<< 

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor

>>>> 

>>>Adroddiadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15129</link>

>>>Ymchwiliadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15150</link>

<<< 

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog ar 28 Mehefin 2016 er mwyn craffu ar y Prif Weinidog ynglŷn ag unrhyw fater sy'n berthnasol i weithredu swyddogaethau Llywodraeth Cymru.

 

Mae’r Pwyllgor wedi cytuno i gyfarfod yn gyhoeddus unwaith bob tymor y Senedd ac mewn gwahanol leoliadau o amgylch Cymru lle bo hynny'n bosibl. Mae hefyd wedi cytuno i fabwysiadu dull strategol ac i ganolbwyntio ar feysydd sy'n ymwneud â chyfrifoldebau portffolio penodol y Prif Weinidog neu ei rôl fel arweinydd Llywodraeth Cymru.