Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

<OpeningPara> </OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Bwriedir i etholiad nesaf y Senedd gael ei chynnal ar 6 Mai. Er mwyn cydnabod yr angen am degwch i bob ymgeisydd yn ystod cyfnod yr etholiad, daw holl weithgareddau’r pwyllgorau i ben o 7 Ebrill (ac eithrio gweithgareddau cyfyngedig iawn mewn cysylltiad ag is-ddeddfwriaeth frys neu ddarpariaethau Deddf Etholiadau Cymru (Coronafeirws) 2021). Disgwylir i bwyllgorau newydd gael eu sefydlu cyn haf 2021 - caiff gwybodaeth ei chyhoeddi ar y wefan hon.</news>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Pwy sy'n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus?</inquiry><link>mgConsultationDisplay.aspx?id=404</link>

<inquiry>Ymchwiliad i’r achosion o COVID-19 ac effaith y feirws ar ddiwylliant, y diwydiannau creadigol, treftadaeth, cyfathrebu a chwaraeon</inquiry><link>mgConsultationDisplay.aspx?id=397</link>

<inquiry>Datganoli darlledu</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=26660</link>

<inquiry>Diwydiant Cerddoriaeth yng Nghymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=25243</link>

<inquiry>Y Gymraeg yn y byd digidol</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=27965</link>

<inquiry>Adroddiad Etifeddiaeth</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=36876</link>

 

 

Trawsgrifiadau

>>>> 

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd ar ôl 1 Tachwedd 2017<link>http://cofnod.cynulliad.cymru/Search/?type=2&meetingtype=445</link>

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd hyd at 31 Hydref 2017<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15157</link>

<<< 

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor

>>>> 

>>>Adroddiadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15123</link>

>>>Ymchwiliadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15144</link>

>>>Deddfwriaeth<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15167</link>

<<< 

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddDGCh<link>https://twitter.com/SeneddDGCh</link>

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): diwylliant; y celfyddydau; yr amgylchedd hanesyddol; y Gymraeg; cyfathrebu; darlledu a'r cyfryngau.