Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

<OpeningPara></OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Mae’r Pwyllgor yn cynnal ymgynghoriad ar effaith argyfwng Covid-19 ar y sectorau amaethyddiaeth a physgodfeydd, cyflenwi bwyd, lles anifeiliaid, yr amgylchedd a newid hinsawdd</news><link>mgConsultationDisplay.aspx?id=399</link>

 

<news>Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor ddydd Iau 28 Ionawr 2021</news><link> ieListDocuments.aspx?CId=444&MId=11151&Ver=4</link>

 

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad, Llifogydd yng Nghymru – 9 Rhagfyr 2020</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=29758</link>

 

<news>Cynhaliwyd cyfarfod diwethaf y Pwyllgor ddydd Iau 21 Ionawr. Gellir gweld y cyfarfod ar Senedd.tv</news><link> ieListDocuments.aspx?CId=444&MId=11150&Ver=4</link>

 

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol, Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040 – 23 Tachwedd 2020</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=21513</link>

 

<news>Ar 17 Medi clywodd y Pwyllgor gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynglŷn ag ymateb Llywodraeth Cymru i'r pandemig - Covid-19 ac mae’r Cadeirydd wedi ysgrifennu at y Gweinidog i gael rhagor o wybodaeth am rai o'r materion a godwyd yn ystod y sesiwn. Mae’r Gweinidog wedi ymateb – 5 Tachwedd 2020</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28791</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Fframweithiau Cyffredin y Deyrnas Unedig (DU)</inquiry><link> mgIssueHistoryHome.aspx?IId=34765</link>

<inquiry>Iechyd anifeiliaid ac atal afiechydon</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=35173</link>

<inquiry>Ymchwiliad byr i ymateb Llywodraeth Cymru i lifogydd yng Nghymru</inquiry><link> mgIssueHistoryHome.aspx?IId=29758</link>

<inquiry>Sesiwn untro ynghylch bioamrywiaeth ac ailwylltio yng Nghymru</inquiry><link> mgIssueHistoryHome.aspx?IId=30101</link>

<inquiry>Ymchwiliad i Ansawdd Aer</inquiry><link> mgIssueHistoryHome.aspx?IId=27176</link>

<inquiry>Rhandiroedd</inquiry><link> mgConsultationDisplay.aspx?id=338</link>

<inquiry>Ymgynghoriad ar effaith argyfwng Covid-19</inquiry><link> mgConsultationDisplay.aspx?id=399</link>

<inquiry>Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru</inquiry><link> mgIssueHistoryHome.aspx?IId=21513</link>

<inquiry>Datgarboneiddio</inquiry><link> mgIssueHistoryHome.aspx?IId=25690</link>

<inquiry>Adroddiad</inquiry><link> mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15122</link>

<inquiry>Ymchwiliadau</inquiry><link> mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15143</link>

<inquiry>Deddfwriaeth</inquiry><link> mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15166</link>

 

Trawsgrifiadau

>>>> 

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd ar ôl 1 Tachwedd 2017<link>http://cofnod.cynulliad.cymru/Search/?type=2&meetingtype=444</link>

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd hyd at 31 Hydref 2017<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15156</link>

<<< 

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor

>>>> 

>>>Adroddiadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15122</link>

>>>Ymchwiliadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15143</link>

>>>Deddfwriaeth<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15166</link>

<<< 

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddNHAMG<link>https://twitter.com/SeneddNHAMG</link>

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor hwn ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): newid yn yr hinsawdd, ynni, rheoli cyfoeth naturiol; cynllunio; lles anifeiliaid ac amaethyddiaeth.