Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Newyddion

<news>Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 21 Ionawr 2021.</news><link>ieListDocuments.aspx?CId=443&MId=11157&Ver=4</link>

<news>Cytunwyd ar egwyddorion cyffredinol y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) yn y Cyfarfod Llawn ar 15 Rhagfyr 2020. Mae'r Bil bellach yng Nghyfnod 2.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28836</link>

<news>Yn dilyn y cyfarfod ar 26 Tachwedd 2020 ysgrifennodd y Pwyllgor at y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a'r Gymraeg a'r Gweinidog Addysg ynghylch effaith Covid-19 ar blant a phobl ifanc.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28348</link>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Ymchwiliad i effaith argyfwng Covid-19 ar blant a phobl ifanc yng Nghymru</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28348</link>

<inquiry>Gwella ysgolion a chodi safonau</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=26875</link>

<inquiry>Addysg heblaw yn yr ysgol</inquiry><link>mgConsultationDisplay.aspx?id=359&RPID=1516655225&cp=yes</link>

<inquiry>Gweithredu Adolygiad Donaldson / Diwygio'r cwricwlwm</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=12513</link>

<inquiry>Gweithredu Adolygiad Diamond</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=16086</link>

<inquiry>Gweithredu rhaglen trawsnewid anghenion dysgu ychwanegol (ADY)</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=22025</link>

<inquiry>Iechyd Meddwl Amenedigol – Gwaith dilynol</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=23127</link>

<inquiry>Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc – Gwaith Dilynol</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=25377</link>

 

Trawsgrifiadau

>>>>

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd ar ôl 1 Tachwedd 2017<link>http://cofnod.cynulliad.cymru/Search/?type=2&meetingtype=443</link>

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd hyd at 31 Hydref 2017<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15115</link>

<<<

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor

>>>>

>>>Adroddiadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15121</link>

>>>Ymchwiliadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15142</link>

>>>Deddfwriaeth<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15165</link>

<<<

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddPPIA<link>https://twitter.com/SeneddPPIA</link>

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisïau, yn cynnwys y meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): iechyd corfforol, iechyd meddwl, iechyd y cyhoedd a llesiant pobl Cymru, gan gynnwys y system gofal cymdeithasol.