Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Newyddion

 

Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 7 Gorffennaf 2020.

 

Hyd y gellir rhagweld, bydd gwaith y Pwyllgor yn canolbwyntio ar effaith y sefyllfa iechyd cyhoeddus gyfredol ar blant a phobl ifanc, gan gynnwys myfyrwyr mewn addysg bellach ac uwch.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor alwad agored am safbwyntiau fel rhan o’r ymchwiliad hwn. Nid oes angen ymateb maith, ac nid oes terfyn amser i’w gyflwyno – gofynnwn i chi rannu’r hyn a allwch, pan allwch. Mae fersiwn addas i blant o’r alwad am farn hon ar gael.

 

Ar 28 Ebrill a 5 Mai clywodd y Pwyllgor gan y  Gweinidog Addysg, a'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghyd â'r Dirprwy Weinidog ynglŷn ag ymateb Llywodraeth Cymru i'r achosion. Mae copi o lythyr y Pwyllgor at Lywodraeth Cymru yn sgil y ddwy sesiwn wedi’i gyhoeddi. Ar 4 Mehefin, rhoddodd y Gweinidog Addysg ymateb i gais y Pwyllgor am ragor o wybodaeth am y camau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd hyd yma i reoli effaith Covid-19 ar blant a phobl ifanc. Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol hefyd wedi ysgrifennu i fynd i'r afael â'r materion sy'n dod o fewn ei phortffolio.

Cynhaliodd y Pwyllgor ddwy sesiwn dystiolaeth gyda rhanddeiliaid ar 18 Mai gan ganolbwyntio ar effaith COVID-19 ar blant agored i niwed. Mae'r Pwyllgor wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru mewn perthynas â'r sesiynau hyn.

 

Wrth i amser fynd yn ei flaen, bydd y Pwyllgor yn adolygu ei waith nad yw'n gysylltiedig â'r coronafeirws, sef yr holl waith sydd wedi'i atal am y tro. Mae'r Pwyllgor yn aros am fanylion pellach ynghylch yr amserlenni ar gyfer blaenoriaethau deddfwriaethol Llywodraeth Cymru.

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddPPIA

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): addysg, iechyd a llesiant plant a phobl ifanc Cymru, gan gynnwys eu gofal cymdeithasol.

 

Trawsgrifiadau

 

Blaenraglen waith

 

Deddfwriaeth

 

 

Ymholiadau cyfredol

 

Gwaith cyfredol

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

 

Adran-Aelodau

Lynne Neagle ACDawn Bowden ACHefin David ACSuzy Davies ACJanet Finch-Saunders AC

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu