Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Newyddion

<news>Bwriedir i etholiad nesaf y Senedd gael ei chynnal ar 6 Mai. Er mwyn cydnabod yr angen am degwch i bob ymgeisydd yn ystod cyfnod yr etholiad, daw holl weithgareddau’r pwyllgorau i ben o 7 Ebrill (ac eithrio gweithgareddau cyfyngedig iawn mewn cysylltiad ag is-ddeddfwriaeth frys neu ddarpariaethau Deddf Etholiadau Cymru (Coronafeirws) 2021). Disgwylir i bwyllgorau newydd gael eu sefydlu cyn haf 2021 - caiff gwybodaeth ei chyhoeddi ar y wefan hon. </news>

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry> </inquiry><link> </link>

 

 

Trawsgrifiadau

>>>>

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd ar ôl 1 Tachwedd 2017<link>http://cofnod.cynulliad.cymru/Search/?type=2&meetingtype=443</link>

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd hyd at 31 Hydref 2017<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15115</link>

<<<

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor

>>>>

>>>Adroddiadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15121</link>

>>>Ymchwiliadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15142</link>

>>>Deddfwriaeth<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15165</link>

<<<

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddPPIA<link>https://twitter.com/SeneddPPIA</link>

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisïau, yn cynnwys y meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): iechyd corfforol, iechyd meddwl, iechyd y cyhoedd a llesiant pobl Cymru, gan gynnwys y system gofal cymdeithasol.