Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Newyddion

<news>Yn dilyn etholiad y Senedd ar 6 Mai 2021, disgwylir i bwyllgorau newydd gael eu sefydlu cyn haf 2021 – bydd gwybodaeth yn cael ei chyhoeddi ar y wefan hon.</news><link>https://senedd.cymru/busnes-y-senedd/pwyllgorau</link>

 

Trawsgrifiadau

>>>>

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd ar ôl 1 Tachwedd 2017<link>http://cofnod.cynulliad.cymru/Search/?type=2&meetingtype=443</link>

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd hyd at 31 Hydref 2017<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15115</link>

<<<

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor

>>>>

>>>Adroddiadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15121</link>

>>>Ymchwiliadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15142</link>

>>>Deddfwriaeth<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15165</link>

<<<

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisïau, yn cynnwys y meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): iechyd corfforol, iechyd meddwl, iechyd y cyhoedd a llesiant pobl Cymru, gan gynnwys y system gofal cymdeithasol.