Y Pwyllgor Deisebau

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Deisebau.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Deisebau

<OpeningPara>Mae'r Pwyllgor Deisebau yn ystyried yr holl ddeisebau derbyniadwy a dderbynnir gan y Senedd. Gellir llofnodi a chyflwyno deisebau trwy'r safle Deisebau.</OpeningPara>

 

Newyddion

<news>Ar ddydd Mercher y 20fed o Ionawr bydd dadl yn y Cyfarfod Llawn ar ddeiseb: P-05-1032 Deddfu i atal newid enwau Cymraeg tai.</news><link>https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=401&MId=11172&Ver=4</link>

 

<news>Yn dilyn ystyriaeth ofalus cytunodd y Pwyllgor Deisebau’n ddiweddar i newid y trothwy ar gyfer deisebau a fydd yn cael ei hystyried i'w trafod yn y Cyfarfod Llawn i 10,000 o 1 Rhagfyr 2020</news><link>https://senedd.cymru/en/newhome/Pages/newsitem.aspx?itemid=2161</link>

 

<news>Mae Bwletin yr Haf yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am waith y Pwyllgor a rhai o ganlyniadau deisebau nodedig y tymor hwn.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28232</link>

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn dechrau cynnal cyfarfodydd rhithwir yn ystod yr wythnos yn dechrau 11 Mai 2020. Bydd y cyfarfodydd cychwynnol hyn yn canolbwyntio ar ddeisebau’n ymwneud â COVID-19 a deisebau y mae angen rhoi sylw iddynt ymhen amser penodol. Penderfynir maes o law pryd y bydd y Pwyllgor yn gallu trafod yr holl ddeisebau eraill.

Lansiwyd gwefan deisebau newydd ar 30 Ebrill 2020 er mwyn gwella'r profiad o ddechrau a llofnodi deisebau i’r Senedd.

Ymwelwch a'r wefan newydd yma: https://deisebau.senedd.cymru/

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad (239 KB) ar ddeiseb P-04-433 Teledu Cylch Cyfyng mewn Lladd-dai (23 Ionawr 2020). Gosododd Llywodraeth Cymru ei hymateb (293KB) ar 3 Mawrth 2020.

 

Trawsgrifiadau

>>>>

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd ar ôl 1 Tachwedd 2017<link>http://cofnod.cynulliad.cymru/Search/?type=2&meetingtype=430</link>

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd hyd at 31 Hydref 2017<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15162</link>

<<<

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor

>>>>

>>>Adroddiadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15128</link>

>>>Ymchwiliadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15149</link>

>>>Deddfwriaeth<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15172</link>

<<<

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddPetitions<link>https://twitter.com/SeneddPetitions</link>

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Deisebau ar 28 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 23.

 

Ei rôl oedd ystyried yr holl ddeisebau derbyniadwy a gyflwynwyd gan y cyhoedd. Roedd yn rhaid i’r deisebau fod ar faterion yr oedd gan y Senedd y pŵer i weithredu arnynt. Roedd y broses ddeisebau yn galluogi’r cyhoedd i amlygu materion ac i ddylanwadu’n uniongyrchol ar waith y Senedd. Mae ei swyddogaethau penodol wedi’u nodi yn Rheol Sefydlog 23.