Y Pwyllgor Deisebau

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Deisebau.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Deisebau

<OpeningPara>Mae'r Pwyllgor Deisebau yn ystyried yr holl ddeisebau derbyniadwy a dderbynnir gan y Senedd. Gellir llofnodi a chyflwyno deisebau trwy'r safle Deisebau.</OpeningPara>

 

Newyddion

 

<news>Bwriedir i etholiad nesaf y Senedd gael ei chynnal ar 6 Mai. Er mwyn cydnabod yr angen am degwch i bob ymgeisydd yn ystod cyfnod yr etholiad, daw holl weithgareddau’r pwyllgorau i ben o 7 Ebrill (ac eithrio gweithgareddau cyfyngedig iawn mewn cysylltiad ag is-ddeddfwriaeth frys neu ddarpariaethau Deddf Etholiadau Cymru (Coronafeirws) 2021). Disgwylir i bwyllgorau newydd gael eu sefydlu cyn haf 2021 - caiff gwybodaeth ei chyhoeddi ar y wefan hon.</news><link>https://senedd.cymru/busnes-y-senedd/pwyllgorau/</link>

 

<news>Mae’r Senedd bellach ar doriad. Bydd y broses ddeisebau yn cael ei hatal o 7 Ebrill yn ystod ymgyrch yr etholiad, gan gynnwys y gallu i lofnodi a chyflwyno deisebau. Bydd y broses ddeisebau yn ailagor ar ôl yr Etholiad. </news><link>https://senedd.cymru/etholiad/</link>

 

<news>Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad gwaddol ar y Bumed Senedd</news><link>https://senedd.cymru/media/j4lfixa5/cr-ld14314-w.pdf</link>

 

<news>Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cyhoeddi ei adroddiad ar ddeiseb P-05-805 Rhoi chwarae teg i Athrawon Cyflenwi</news><link>https://senedd.cymru/media/kbxeha5n/cr-ld14241-w.pdf</link>

 

 

Gwaith Cyfredol

<inquiry>Ymweld y deisebau a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau</inquiry><link>https://deisebau.senedd.cymru/deisebau?state=referred</link>

 

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn dechrau cynnal cyfarfodydd rhithwir yn ystod yr wythnos yn dechrau 11 Mai 2020. Bydd y cyfarfodydd cychwynnol hyn yn canolbwyntio ar ddeisebau’n ymwneud â COVID-19 a deisebau y mae angen rhoi sylw iddynt ymhen amser penodol. Penderfynir maes o law pryd y bydd y Pwyllgor yn gallu trafod yr holl ddeisebau eraill.

Lansiwyd gwefan deisebau newydd ar 30 Ebrill 2020 er mwyn gwella'r profiad o ddechrau a llofnodi deisebau i’r Senedd.

Ymwelwch a'r wefan newydd yma: https://deisebau.senedd.cymru/

 

Trawsgrifiadau

>>>>

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd ar ôl 1 Tachwedd 2017<link>http://cofnod.cynulliad.cymru/Search/?type=2&meetingtype=430</link>

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd hyd at 31 Hydref 2017<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15162</link>

<<<

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor

>>>>

>>>Adroddiadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15128</link>

>>>Ymchwiliadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15149</link>

>>>Deddfwriaeth<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15172</link>

<<<

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddPetitions<link>https://twitter.com/SeneddPetitions</link>

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Deisebau ar 28 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 23.

 

Ei rôl oedd ystyried yr holl ddeisebau derbyniadwy a gyflwynwyd gan y cyhoedd. Roedd yn rhaid i’r deisebau fod ar faterion yr oedd gan y Senedd y pŵer i weithredu arnynt. Roedd y broses ddeisebau yn galluogi’r cyhoedd i amlygu materion ac i ddylanwadu’n uniongyrchol ar waith y Senedd. Mae ei swyddogaethau penodol wedi’u nodi yn Rheol Sefydlog 23.