Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

<OpeningPara>Sefydlwyd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a gan y Senedd i edrych ar bolisïau a deddfwriaeth, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn meysydd penodol. Mae'r meysydd hyn yn cynnwys plant a phobl ifanc; addysg; iechyd, gwasanaethau gofal a gofal cymdeithasol mewn cysylltiad â phlant a phobl ifanc. Ar ddechrau'r chweched Senedd, cytunodd y Pwyllgor ar ei strategaeth, gan gynnwys ei weledigaeth a'i amcanion sy'n sail i'r holl waith y mae'r Pwyllgor yn ei wneud. Darllenwch y strategaeth isod.</OpeningPara>

 

<OpeningPara>Mae gan y Pwyllgor chwe Aelod sy'n dod o'r gwahanol bleidiau sydd â chynrychiolaeth yn y Senedd, ac mae’n cael ei gadeirio gan Jayne Bryant AS. Mae rhagor o wybodaeth am y Pwyllgor a’i aelodau isod, ynghyd â'r rhestr lawn o'r meysydd y mae'n ymdrin â nhw.</OpeningPara>

 

Newyddion

 

<news>Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod nesaf Dydd Mercher 28 Chwefror 2024</news><link>ieListMeetings.aspx?CommitteeId=736</link>

 

<news>Mae'r Pwyllgor yn cynnal ymchwiliad i Blant a Phobl Ifanc sydd ar yr Ymylon. Mae ymgynghoriad wedi'i lansio; y dyddiad cau yw 28 Mawrth 2024</news><link> mgIssueHistoryHome.aspx?IId=41952</link>

 

<news>Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=41001</link>

 

<news> Cyflwynwyd Bil Addysg Awyr Agored Breswyl (Cymru) ar 24 Tachwedd 2023, a bydd y Pwyllgor yn ei dywys drwy Gam 1 dros y misoedd nesaf</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=42265</link>

 

<news>Mae’r Pwyllgor yn cynnal ymchwiliad dros dymor y Senedd ar weithredu diwygiadau addysg</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39260</link>

 

 

Gwaith Cyfredol

 

<inquiry>Plant a phobl ifanc sydd ar yr ymylon</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=41952</link>

 

<inquiry> Bil Addysg Awyr Agored Breswyl (Cymru)</inquiry><link> mgIssueHistoryHome.aspx?IId=42265</link>

 

<inquiry>A yw plant a phobl ifanc anabl yn cael mynediad cyfartal at addysg a gofal plant?</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40923</link>

 

<inquiry>Gweithredu diwygiadau addysg</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39260</link>