Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

<openingpara>Yn dilyn etholiad y Senedd ar 6 Mai 2021, disgwylir i bwyllgorau newydd gael eu sefydlu cyn haf 2021 – bydd gwybodaeth yn cael ei chyhoeddi ar y wefan hon.</openingpara><link>https://senedd.cymru/busnes-y-senedd/pwyllgorau</link>

 

Newyddion

<news>Yn dilyn etholiad y Senedd ar 6 Mai 2021, disgwylir i bwyllgorau newydd gael eu sefydlu cyn haf 2021 – bydd gwybodaeth yn cael ei chyhoeddi ar y wefan hon.</news><link>https://senedd.cymru/busnes-y-senedd/pwyllgorau</link>

<news> Cyhoeddodd y Pwyllgor ei Adroddiad Gwaddol y Bumed Senedd ar 31 Mawrth 2021.</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15112</link>

 

Trawsgrifiadau

>>>> 

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd ar ôl 1 Tachwedd 2017<link>http://cofnod.cynulliad.cymru/Search/?type=2&meetingtype=440</link>

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd hyd at 31 Hydref 2017<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15047</link>

<<< 

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor

>>>> 

>>>Adroddiadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15759</link>

>>>Ymchwiliadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=20882</link>

>>>Deddfwriaeth<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15173</link>

<<< 

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 22 Mehefin 2016. Mae cylch gwaith y Pwyllgor, a ddiwygiwyd yn dilyn penderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Tachwedd 2019, fel a ganlyn:

>>>> 

>>>cyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol a nodir yn Rheolau Sefydlog 18.10, 18.11, 18A.2 (iv) a (v), 19 ac 20 y Senedd;

>>>o dan Reolau Sefydlog 19 ac 20, mae cyfrifoldebau'r pwyllgor yn cynnwys ystyried unrhyw adroddiad neu ddogfen a osodir gerbron y Senedd mewn perthynas â'r defnydd o adnoddau, neu wariant o Gronfa Gyfunol Cymru, gan gynnwys ymgymryd â gwaith craffu ar gyllideb cyrff a ariennir yn uniongyrchol o Gronfa Gyfunol Cymru;

>>>o dan Reolau Sefydlog 18.10 a 18.11, mae cyfrifoldebau'r pwyllgor yn cynnwys goruchwylio'r gwaith o lywodraethu Swyddfa Archwilio Cymru, fel y nodir yn Neddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013;

>>>o dan Reol Sefydlog 18A.2 (iv) a (v), i arfer swyddogaethau cyllidebol mewn perthynas ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru;

>>>bod y Pwyllgor hefyd yn ystyried unrhyw gynigion ar gyfer datganoli pwerau ariannol i Gymru fel rhan o'i gyfrifoldebau, a'r cynnydd a wnaed wrth wneud hynny;

>>>gall y Pwyllgor hefyd graffu ar ddeddfwriaeth a gyflwynir i'r Senedd.

<<<