Y Pwyllgor Cyllid

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Cyllid.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Cyllid

Newyddion

<news>ADRODDIAD NEWYDD: Darllenwch adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar ei Gwaith Craffu ar Drydedd Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2020-21</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=35222</link>

<news>ADRODDIAD NEWYDD: Darllenwch adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar ei Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-2022</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28778</link>

<news>ADRODDIAD NEWYDD: Darllenwch adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar ei Ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a'r Fframwaith Cyllidol</news><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28925</link>

 

Ymholiadau Cyfredol

<inquiry>Ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a'r Fframwaith Cyllidol</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28925</link>

<inquiry>Cyllideb Llywodraeth Cymru 2021-22</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=28778</link>

<inquiry>Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) drafft</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=27117</link>

<inquiry>Trydedd Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2020-21</inquiry><link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=35222</link>

 

Trawsgrifiadau

>>>> 

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd ar ôl 1 Tachwedd 2017<link>http://cofnod.cynulliad.cymru/Search/?type=2&meetingtype=440</link>

>>>Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd hyd at 31 Hydref 2017<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15047</link>

<<< 

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor

>>>> 

>>>Adroddiadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15759</link>

>>>Ymchwiliadau<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=20882</link>

>>>Deddfwriaeth<link>mgIssueHistoryHome.aspx?IId=15173</link>

<<< 

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddCyllid<link>https://twitter.com/SeneddCyllid</link>

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 22 Mehefin 2016. Mae cylch gwaith y Pwyllgor, a ddiwygiwyd yn dilyn penderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Tachwedd 2019, fel a ganlyn:

>>>> 

>>>cyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol a nodir yn Rheolau Sefydlog 18.10, 18.11, 18A.2 (iv) a (v), 19 ac 20 y Senedd;

>>>o dan Reolau Sefydlog 19 ac 20, mae cyfrifoldebau'r pwyllgor yn cynnwys ystyried unrhyw adroddiad neu ddogfen a osodir gerbron y Senedd mewn perthynas â'r defnydd o adnoddau, neu wariant o Gronfa Gyfunol Cymru, gan gynnwys ymgymryd â gwaith craffu ar gyllideb cyrff a ariennir yn uniongyrchol o Gronfa Gyfunol Cymru;

>>>o dan Reolau Sefydlog 18.10 a 18.11, mae cyfrifoldebau'r pwyllgor yn cynnwys goruchwylio'r gwaith o lywodraethu Swyddfa Archwilio Cymru, fel y nodir yn Neddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013;

>>>o dan Reol Sefydlog 18A.2 (iv) a (v), i arfer swyddogaethau cyllidebol mewn perthynas ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru;

>>>bod y Pwyllgor hefyd yn ystyried unrhyw gynigion ar gyfer datganoli pwerau ariannol i Gymru fel rhan o'i gyfrifoldebau, a'r cynnydd a wnaed wrth wneud hynny;

>>>gall y Pwyllgor hefyd graffu ar ddeddfwriaeth a gyflwynir i'r Senedd.

<<<