Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Virtual via Zoom

Cyswllt: Graeme Francis 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Llywydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 

3.

Trefn Busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn: 

 

 • Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Y Rhaglen Cartrefi Clyd (30 munud) 
 • Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Sicrhau mwy o fanteision i fyd natur, yr amgylchedd a chymunedau drwy systemau draenio cynaliadwy – cyhoeddi adolygiad Llywodraeth Cymru a ffordd ymlaen (30 munud) Gohiriwyd 
 • Cyfnod Adrodd y Bil Amaethyddiaeth (Cymru) (90 30 munud) 

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal ar ôl Cyfnod Adrodd y Bil Amaethyddiaeth (Cymru)
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.30pm.

Dydd Mercher

 

Tynnodd y Llywydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newid a ganlyn: 

 

 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod – Adam Price  (30 munud) Gohiriwyd tan 28 Mehefin

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.40pm.

 

 

 

3.2

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newid a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023

 

·       Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Diweddariad ar Ddiogelwch Adeiladau (30 munud)

·       Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Caffael (15 munud)

 

Rhoddodd y Trefnydd y wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor Busnes am y ddadl Cyfnod 3 ar Fil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru), a drefnwyd ar gyfer 11 Gorffennaf, gan nodi bod angen nifer fach o ddiwygiadau technegol i’r Bil oherwydd newidiadau a wnaethpwyd i Fil Caffael y DU. Gan fod yr amserlen ar gyfer Bil Caffael y DU wedi newid ac efallai na fydd y gwaith o graffu arno’n cael ei gwblhau cyn y terfyn amser presennol ar gyfer cyflwyno gwelliannau i Fil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru) yng Nghyfnod 3, nododd y Trefnydd y bydd y Llywodraeth yn parhau i fonitro ei hynt a bydd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor Busnes am unrhyw effaith y bydd hyn yn ei gael hyn ar ddadl Cyfnod 3 yn ôl yr angen. 

 

 

 

3.3

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Cytunwyd ar yr ychwanegiadau canlynol i amserlen Busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf:  

 

Dydd Mercher 28 Mehefin 2023 –

Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod – Adam Price (30 munud) wedi’i symud o 21 Mehefin

Dydd Mercher 12 Gorffennaf 2023 –

 • Dadl y Pwyllgor Cyllid ar flaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfer cyllideb 2024-25 (60 munud)
 • Dadl y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar Graffu ar Fframweithiau Cyffredin (30 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Blant, Pobl Ifanc ac Addysg – Os nad nawr, pryd? Diwygio radical i blant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer: Russell George (Sir Drefaldwyn) (30 munud)

 

 

3.4

Diweddariad ar y trefniadau ar gyfer y sesiwn ar y cyd â Senedd Ieuenctid Cymru

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar y trefniadau terfynol ar gyfer y sesiwn ar y cyd â Senedd Ieuenctid Cymru ar 21 Mehefin, gan gynnwys y dyraniadau siarad ar gyfer Aelodau a fformat y cwestiynau i Lywodraeth Cymru.

 

 

4.

Deddfwriaeth

4.1

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes ddiweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a chytunwyd ar achub y blaen a chyfeirio'r Memorandwm Atodol ar y Bil Caffael (Memorandwm Rhif 6) at y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i graffu, gan nodi bod angen cyflwyno adroddiad arno erbyn 3 Gorffennaf.

Rhoddodd y Trefnydd y wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor Busnes am y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio, gan nad yw Llywodraeth Cymru bellach yn ei ragweld yn cael Cydsyniad Brenhinol cyn toriad yr haf. Bydd gwelliannau y disgwylir iddynt gael eu cyflwyno cyn toriad y Senedd yn debygol o arwain at Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol arall ac, o ganlyniad, mae’n debygol y caiff dadl arall ar gynnig cydsyniad ei chynnal ym mis Medi. Bydd y Trefnydd yn darparu diweddariad pellach cyn y toriad os yw’r sefyllfa'n newid.

 

 

5.

Pwyllgorau

5.1

Gohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig ynghylch cais i aelodau’r Pwyllgor gynnal busnes y Pwyllgor yng Nghaergybi

Cofnodion:

Gwnaeth y Pwyllgor Busnes drafod y cais i aelodau Pwyllgor adael y Cyfarfod Llawn yn gynnar ar 12 Mehefin er mwyn ymgymryd â busnes y Pwyllgor yng Nghaergybi, a chytunwyd arno.

 

 

6.

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ynghylch cais i aelodau’r Pwyllgor wneud gwaith ymgysylltu ar 21 Mehefin

Cofnodion:

Gwnaeth y Pwyllgor Busnes drafod y cais i aelodau Pwyllgor adael y Cyfarfod Llawn yn gynnar ar 21 Mehefin er mwyn ymgymryd â gwaith ymgysylltu’r Pwyllgor, a chytunwyd arno.

 

 

5.2

Cyd-Gadeiryddion: Goblygiadau Ymarferol, Gweithdrefnol a Chyfreithiol

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes y goblygiadau ymarferol, gweithdrefnol a chyfreithiol sy'n deillio o benodi Cyd-Gadeiryddion i Bwyllgor Diben Arbennig Ymchwiliad Covid-19 Cymru.

 

Cytunodd y Pwyllgor mewn egwyddor:

 

 • dylid cytuno ar brotocol rhwng y Cyd-Gadeiryddion yn amlinellu sut y byddant yn ymdrin â’u cyd-swyddogaethau gweithdrefnol a gweithredol/ymarferol yn ymarferol;
 • dylid llunio Rheol Sefydlog Dros Dro ar gyfer y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ymchwiliad Covid i ymdrin â materion sy’n gofyn am ddarpariaeth newydd neu eglurhad yn y Rheolau Sefydlog.

 

Trafododd y Pwyllgor Busnes sawl mater i’w cynnwys mewn Rheol Sefydlog Dros Dro a chytunwyd mewn egwyddor y dylai gynnwys darpariaethau a oedd yn nodi’r hyn a ganlyn:

 

·       bod cyfeiriadau yn y Rheolau Sefydlog at “gadeirydd” pwyllgor i gael eu dehongli i olygu “cyd-gadeirydd” y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ymchwiliad Covid;

·       bod rhaid i swyddogaethau cadeiryddion pwyllgorau a amlinellir yn y Rheolau Sefydlog gael eu harfer ar y cyd gan Gyd-Gadeiryddion y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ymchwiliad Covid;

·       bod rhaid cytuno ar brotocol rhwng y Cyd-Gadeiryddion sy'n nodi eu ffyrdd o weithio ar y cyd;

·       na chaiff y trefniant cyd-gadeirio gynnwys mwy na dau Aelod unigol.

 

Trafododd y Pwyllgor Busnes yr effaith pe bai un o'r ddwy swydd Gyd-Gadeirydd yn wag  a daeth i'r casgliad bod y naill Gyd-Gadeirydd yn dal ei swydd yn annibynnol ar y llall ac y dylid ymdrin â’r mater yn y Rheol Sefydlog Dros Dro.

 

Hefyd, trafododd y Pwyllgor Busnes effaith absenoldeb dros dro un, neu’r ddau, o’r Cyd-Gadeiryddion, gan gynnwys y trefniadau ar gyfer cadeirio dros dro. Gwnaethant drafod a ddylid penodi Cyd-Gadeirydd dros dro o’r un grŵp â’r Cyd-Gadeirydd absennol, a chytunwyd mewn egwyddor y dylid ystyried manylion y materion ymarferol a gweithredol sy’n deillio o absenoldeb dros dro wrth ddatblygu protocol rhwng Cyd-Gadeiryddion. 

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd y dylai’r Rheol Sefydlog Dros Dro arfaethedig ddod i ben os diddymir Pwyllgor Diben Arbennig ar Ymchwiliad Covid drwy benderfyniad y Senedd neu adeg diddymu’r Chweched Senedd, pa un bynnag sydd gynharaf.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes y byddent yn trafod y materion hyn â Chyd-Gadeiryddion y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ymchwiliad Covid-19 ac yn dychwelyd i drafod Rheol Sefydlog Dros Dro drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol, gyda’r bwriad o’i gynnig yn y Senedd cyn toriad yr haf.

 

Cytunwyd hefyd i rannu â’r Bwrdd Taliadau Annibynnol unrhyw fanylion gweithdrefnol perthnasol ar gyfer ei benderfyniadau ar faterion yn ymwneud â thâl y Cyd-Gadeiryddion.