Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Lleoliad Allanol. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Graeme Francis 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Llywydd yr aelodau i’r cyfarfod.

 

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 

3.

Trefn Busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

Cofnodion:

Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes y byddai'n talu teyrnged fer i’r cyn-Aelod Mick Bates, a fu farw’n ddiweddar, ar ddechrau'r cyfarfod heddiw.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y byddai busnes a ohiriwyd o 13 a 14 Medi oherwydd y cyfnod o Alaru Cenedlaethol ar gyfer Ei Mawrhydi y Frenhines yn cael ei aildrefnu ar gyfer 20 a 21 Medi, gan gynnwys y Cwestiynau Llafar a chynigion sydd eisoes wedi'u cyflwyno ar gyfer dadl. Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at yr ychwanegiadau a ganlyn i fusnes dydd Mawrth: 

                                     

 • Datganiad gan y Prif Weinidog: Diweddariad ar gostau byw (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Covid a Phwysau'r Gaeaf (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Diweddariad ar Brydau Ysgol am Ddim (30 munud)

 

 • Ni fydd cyfnod pleidleisio.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.15pm.

 

Dydd Mercher 

 

Esboniodd y Llywydd, gan nad oes ffenestr lawn ar gyfer cyflwyno gwelliannau i gynigion y ddadl ddydd Mercher wedi bod yn bosibl cyn hyn, y bydd y Swyddfa Gyflwyno yn derbyn gwelliannau a gyflwynwyd heddiw. Yn unol â hynny, bydd Cynnig i atal y Rheolau Sefydlog dros dro yn cael ei ychwanegu i agenda dydd Mercher i ganiatáu i unrhyw welliannau a gyflwynwyd gael eu trafod.

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.  
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.15pm. 

 

Hysbysodd y Llywydd y Rheolwyr Busnes o sawl newid i weithdrefnau pleidleisio yn y Cyfarfod Llawn o ddechrau tymor yr hydref, yn dilyn trafodaethau blaenorol yn y Pwyllgor Busnes a diwygiadau a wnaed i Reolau Sefydlog ar ddiwedd tymor yr haf. Nododd hefyd y bwriad i roi'r gorau i'r arfer o gael egwyl cyn y cyfnod pleidleisio, unwaith y mae Aelodau wedi cael cyfle i ymgyfarwyddo â'r trefniadau newydd.

 

Bydd canllawiau wedi'u diweddaru ar drafodion hybrid a rhithwir yn cael eu trafod ymhellach gan y Pwyllgor Busnes a Fforwm y Cadeiryddion yn fuan, cyn cael eu darparu i Aelodau.

 

 

3.2

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 27 Medi 2022 -

 

 • Datganiad gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Bil Amaethyddiaeth (Cymru) (60 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: Darpariaeth y Blynyddoedd Cynnar - Ehangu Dechrau’n Deg (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Addysg: Cefnogi’r Gweithlu'r Addysg (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi: Qatar 2022 (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Diweddariad ar Wcráin (30 munud)
 • Datganiad gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon a’r Prif Chwip: Treftadaeth y Byd yn y Gogledd-orllewin (30 munud) 

 

Dydd Mawrth 4 Hydref 2022 –

 

 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Cymraeg 2050 Adroddiad Blynyddol 2020-21 (30 munud)

 

Dydd Mawrth 11 Hydref 2022 –

 

 • Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Cyhoeddi’r Papur Gwyn ar Weinyddu a Diwygio Etholiadol (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi: Datblygu Economaidd Rhanbarthol (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Ymdrin â Feirysau Anadlol (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant: Gwerthusiad o’r Strategaeth “Law yn Llaw at Iechyd Meddwl” a’r Camau Nesaf (30 munud)
 • Rheoliadau’r Cynllun Morol, Pysgodfeydd a Dyframaethu (Cymorth Ariannol) (Cymru) 2022 (15 munud)
 • Gorchymyn y Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Diwygio) (Rhif 3) 2022 (15 munud)
 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i drafod yr eitemau a ganlyn gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân (60 munud):

o   Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

o   Cynnig i gytuno ar y penderfyniad ariannol mewn perthynas â’r Bil Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

 

Mae’r dyddiadau ar gyfer sesiynau Cwestiynau Llafar yn y dyfodol hefyd wedi'u haddasu yn dilyn y cyfnod o Alaru Cenedlaethol a byddant yn cael eu hailgyhoeddi.

 

 

3.3

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen, a’u hail-drefnu, yn dilyn y cyfnod o Alaru Cenedlaethol.

 

Dydd Mercher 28 Medi 2022 –  

 

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd (30 munud) Gohiriwyd tan 5 Hydref 
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud) Gohiriwyd tan 5 Hydref 
 • Cynnig i gymeradwyo’r Cynllun Ieithoedd Swyddogol ar gyfer y Chweched Senedd a nodi’r adroddiad blynyddol ar y Cynllun Ieithoedd Swyddogol ar gyfer 2021-22 (60 munud) Gohiriwyd o 21 Medi 
 • Dadl fer: Joel James (Canol De Cymru) (30 munud) Gohiriwyd o 21 Medi 
 • Dadl fer: Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn) (30 munud) 

 

Dydd Mercher 5 Hydref 2022 –  

 

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd (30 munud) Gohiriwyd o 28 Medi 
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud) Gohiriwyd o 28 Medi 
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ar ail gartrefi (60 munud)  
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)  
 • Dadl fer: Sam Rowlands (Gogledd Cymru) (30 munud)  

 

Dydd Mercher 12 Hydref 2022 –           

 

 • Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig: Adolygiad o Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021 (60 munud) Gohiriwyd o 21 Medi 
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Rhyddhau cleifion o ysbytai ac effaith hynny ar y llif cleifion drwy ysbytai (60 munud) 
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)  
 • Dadl fer: Luke Fletcher (Gorllewin De Cymru) (30 munud)  

 

Hysbysodd y Llywydd y Pwyllgor Busnes mai'r dyddiad cau newydd i Aelodau ar gyfer cyflwyno cynigion i’w dethol ar gyfer y Ddadl Aelodau a drefnwyd ar gyfer 5 Hydref fydd 5pm ddydd Iau 22 Medi. Oherwydd Gŵyl y Banc, bydd y balot ar gyfer sesiynau Cwestiynau Llafar yr wythnos nesaf yn cael eu cynnal ddydd Mawrth 20 Medi.

 

 

4.

Deddfwriaeth

4.1

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) - amserlen ddiwygiedig

Cofnodion:

Cyflwynodd y Trefnydd amserlen ddiwygiedig ar gyfer craffu ar y Bil, oherwydd y bu oedi o ran ei chyflwyno tan ar ôl y cyfnod o Alaru Cenedlaethol. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ymgynghori â’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith ar yr amserlen ddiwygiedig arfaethedig, ac i ddychwelyd at y mater yn y cyfarfod nesaf.  

 

 

4.2

Bil Amaethyddiaeth (Cymru) - amserlen

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyfeirio'r Bil at Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig, ac i ohirio penderfyniad ar yr amserlen ar gyfer y Bil er mwyn ymgynghori â'r Pwyllgor a dychwelyd at y mater mewn cyfarfod yn y dyfodol.  

 

 

4.3

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Cofnodion:

Darparodd y Trefnydd ddiweddariad ar Femoranda a biliau Llywodraeth y DU. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i wneud yr hyn a ganlyn:

 

 • cyfeirio'r Memorandwm ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) ar gyfer craffu at y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 1 Rhagfyr;
 • ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar gyfer y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Caffael tan 24 Tachwedd;
 • ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach (Awstralia a Seland Newydd) tan 1 Rhagfyr;
 • ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ysgolion tan 1 Rhagfyr;
 • cadw’r dyddiad cau presennol ar gyfer cyflwyno adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar Fil Banc Seilwaith y DU, sef 17 Tachwedd;
 • nodi’r diweddariad a ddarparwyd gan y Llywodraeth ar Filiau eraill y DU a Memoranda eraill.

 

 

5.

Amserlen y Senedd

5.1

Dyddiadau toriadau

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Pwyllgor Busnes y dyddiadau ar gyfer toriad hanner tymor y Gwanwyn a Phasg 2023, a chytunwyd ar ddyddiadau toriad dros dro ar gyfer hanner tymor y Sulgwyn a Haf 2023.

 

 

 

 

 

6.

Unrhyw faterion eraill

Cofnodion:

Biliau eraill y cynhelir gwaith craffu arnynt ar hyn o bryd

Rhoddodd y Trefnydd ddiweddariad llafar ar y ddau fil y mae’r Senedd yn craffu arnynt ar hyn o bryd: y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) a Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru). Cynigiodd y Trefnydd na ddylai’r amserlenni ar gyfer y Biliau hyn newid, ond nododd y byddai’r Llywodraeth yn agored i’r syniad o drafod estyniad byr i’r terfyn amser ar gyfer cyfnod Ystyriaeth Gychwynnol Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) pe bai’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn ystyried bod hynny’n ddefnyddiol.

Nododd y Pwyllgor Busnes y diweddariad, a chytunodd i ymgynghori â’r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad o ran y dulliau arfaethedig o bennu dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar gyfer y ddau fil.