Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Zoom

Cyswllt: Graeme Francis 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon.

Cofnodion:

Croesawodd y Llywydd yr aelodau i’r cyfarfod.

 

 

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 

3.

Trefn Busnes

3.6

Busnes yr wythnos hon

Cofnodion:

Busnes yr wythnos hon

 

Dydd Mawrth

 

  • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.
  • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.15pm.

Dydd Mercher  

 

  • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.
  • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.20pm. 

 

Nododd y Pwyllgor Busnes drefniadau diogelwch ar gyfer protestiadau posibl y prynhawn yma ynghylch y diwygiad diweddaraf i Reoliadau Coronafeirws, yn ymwneud â'r estyniad arfaethedig o basys Covid-19 i gynnwys lleoliadau ychwanegol.

 

 

3.2

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 16 Tachwedd 2021 -

 

·         Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Diweddariad ar y Comisiwn Cyfansoddiadol (30 munud)

 

Dydd Mawrth 23 Tachwedd 2021 -

 

·         LCM ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) (15 munud) - gohirio tan 7 Rhagfyr

 

Cadarnhaodd y Trefnydd fod y Rheoliadau y cynigir eu grwpio ar gyfer un ddadl ar 30 Tachwedd i gyd yn ymwneud â sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforaethol.

 

 

3.3

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 1 Rhagfyr 2021

 

  • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): (60 munud)
  • Dadl ar ddeiseb P-06-1208: Deddfau newydd i amddiffyn gwiwerod coch prin rhag colli cynefinoedd sy'n achosi dirywiad yn eu poblogaeth (30 munud)
  • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 

 

4.

Rheolau Sefydlog

4.1

Diwygio Rheolau Sefydlog: Aelodaeth y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar yr adroddiad drafft, ac i gyflwyno cynnig i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog, i’w drafod yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 17 Tachwedd 2021.

 

 

5.

Unrhyw faterion eraill

Cofnodion:

Enwebiadau ar gyfer Cyngres Awdurdodau Lleol a Rhanbarthol Cyngor Ewrop a Grŵp Cyswllt Pwyllgor y Rhanbarthau - y DU.

 

Rhoddodd y Llywydd wybod i’r Rheolwyr Busnes ei bod wedi ysgrifennu at yr Aelodau a gynigwyd i'w henwebu, i drafod eu dewisiadau.

 

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd

 

Rhoddodd y Trefnydd wybod i’r Pwyllgor Busnes fod y llywodraeth wedi gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol mewn perthynas â Bil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd ar 5 Tachwedd, a bod y ddadl ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol sy’n ymwneud â'r Bil hwn wedi'i threfnu ar gyfer 30 Tachwedd. 

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyfeirio’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad terfyn ar gyfer cyflwyno adroddiad, sef 25 Tachwedd.