Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Lleoliad Allanol. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Huw Gapper 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad y Cadeirydd (9.15 - 9.20)

Papur 1 - Cofnodion o gyfarfod 10 Mawrth (yn cynnwys materion yn codi)

 

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Hugh Widdis.

1.3 Nododd y Bwrdd fod Llinos Madeley, Clerc y Bwrdd, wedi symud i swydd arall yng Nghomisiwn y Senedd. Roedd y Bwrdd yn dymuno diolch i Llinos am ei gwaith caled ac am y newidiadau cadarnhaol a wnaeth yn ystod ei chyfnod fel Clerc. Dymunodd y Bwrdd y gorau i Llinos yn ei gyrfa at y dyfodol.

1.4 Soniodd y Bwrdd am gyfarfodydd Grŵp y Cynrychiolwyr, ar gyfer Aelodau a Staff Cymorth, a gynhaliwyd y diwrnod blaenorol.

1.5 Cytunodd y Bwrdd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Mawrth.

Camau i’w cymryd:   

·         Yr Ysgrifenyddiaeth i baratoi llythyr diweddaru i’r Aelodau yn dilyn y cyfarfod a drafftio llythyr o ddiolch i Llinos Madeley.

·         Cyhoeddi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Mawrth.

 

2.

Eitem i wneud penderfyniad yn ei chylch: Pensiynau (9.20 - 9.50)

Papur 2 – Diweddariad ar Gynllun Pensiwn yr Aelodau

Papur 2 (Atodiad) – Rheolau'r Cynllun fel y'u diwygiwyd

Papur 3 – Cynllun pensiwn Staff Cymorth - cymariaethau

 

Cofnodion:

2.1 Bu’r Bwrdd yn ystyried newidiadau i’r Rheolau ar Gynllun Pensiwn yr Aelodau, a chytunwyd arnynt, i adlewyrchu dyfarniadau McCloud a Sargeant ac i osgoi darpariaethau a allai fod yn wahaniaethol:

2.2 Cymeradwywyd y newidiadau canlynol hefyd i adlewyrchu newidiadau i’r Rheolau y cytunwyd arnynt yn flaenorol gan y Bwrdd:

·    diwygio Rheolau 30.3 a 30.4, sy’n ymwneud â chyfraniadau gan ddeiliaid swyddi sy’n cymryd rhan ac sy’n aelodau o adran Enillion Cyfartalog Gyrfa wedi’u Hailbrisio y Cynllun (penderfyniad y Bwrdd Taliadau ar 15 Awst 2016);

·    nifer o newidiadau i gydymffurfio â gofynion gwahaniaethu ar sail oedran mewn perthynas ag Aelodau 75 oed neu hŷn (penderfyniad y Bwrdd Taliadau ar 19 Medi 2019);

·    diwygio’r Rheolau i ganiatáu cyfnewid pensiwn afiechyd yn llawn am gyfandaliad arian parod mewn achosion o ddisgwyliad oes byr o lai na 12 mis (penderfyniad y Bwrdd Taliadau ar 21 Tachwedd 2019);

·    iaith wedi’i diweddaru i adlewyrchu’r newidiadau enw a gyflwynwyd gan Ddeddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020, er enghraifft Senedd Cymru yn hytrach na Chynulliad Cenedlaethol Cymru (penderfyniad y Bwrdd Taliadau ar 9 Gorffennaf 2020);

·    newid yr amserlen ar gyfer prisiadau’r Cynllun o dan Reolau 19.2, i ganiatáu ar gyfer tarfu a achosir gan COVID-19 (penderfyniad y Bwrdd Taliadau ar 9 Gorffennaf 2020); a

·    diwygiadau i adlewyrchu’r penderfyniad i newid y diffiniad o “partner” i gydymffurfio â dyfarniad Brewster (penderfyniad y Bwrdd Taliadau ar 30 Medi 2021).

2.3 Cytunodd y Bwrdd, yn amodol ar wneud un cywiriad i ddileu iaith rhyw-benodol, y byddai'r rheolau diwygiedig yn cael eu cyflwyno i’r Bwrdd Pensiynau.  

2.4 Ystyriodd y Bwrdd gymhariaeth o gynllun pensiwn staff cymorth yr Aelodau â chynlluniau pensiwn adrannau cyhoeddus a phreifat tebyg eraill, gan gynnwys cynllun pensiwn y gwasanaeth sifil a’r cyfyngiadau cyfreithiol ynghylch pa weithwyr yn y sector cyhoeddus a all ymuno â’r cynllun.

2.5 Cafodd y Bwrdd wybodaeth am y cyfraniadau y mae’n ofynnol i gyflogeion eu gwneud, am y cyfraniadau a wneir gan gyflogwyr, ac am y buddion a geir o dan wahanol gynlluniau.  

2.6 Cytunodd y Bwrdd fod y cynllun pensiwn staff cymorth o werth tebyg i gynlluniau eraill a adolygwyd, ac nid oedd yn ystyried bod angen gwneud newidiadau ar hyn o bryd. 

Camau i’w cymryd:   Yr Ysgrifenyddiaeth i wneud y canlynol:

·      Gwneud trefniadau i’r newidiadau i Reolau Pensiynau yr Aelodau gael eu gwneud ac i'r Cadeirydd gymeradwyo’r rheolau fel y’u diwygiwyd.

·      Cyflwyno fersiwn derfynol o’r rheolau diwygiedig i’r Bwrdd Pensiynau.

 

3.

Eitem i wneud penderfyniad yn ei chylch: Adolygiad o Effeithiolrwydd Canol Tymor y Bwrdd (9.50 - 10.20)

Papur 4 - Papur cwmpasu

 

Cofnodion:

3.1 Bu’r Bwrdd yn ystyried papur cwmpasu ar adolygiad canol tymor o’i effeithiolrwydd fel y’i cyflwynwyd gan Bennaeth Llywodraethu a Sicrwydd Comisiwn y Senedd, Gareth Watts.

3.2 Cymeradwywyd cwmpas eang yr adolygiad fel y’i cynigiwyd. Cytunwyd y dylai cylch gorchwyl yr adolygiad gynnwys cyfeiriad at y pandemig a’i effaith ar waith y Bwrdd. Dylai’r adolygiad hefyd ystyried amlder ac effeithiolrwydd y cyfathrebu rhwng Cadeirydd y Bwrdd a’r ysgrifenyddiaeth.

Camau i’w cymryd:   Y Pennaeth Llywodraethu a Sicrwydd i:

·         Ddiwygio’r papur cwmpasu i gynnwys yr ychwanegiadau y cytunwyd arnynt gan y Bwrdd a datblygu’r papur yn gynllun ar gyfer yr adolygiad.

·         Cyflwyno’r cynllun adolygu i’r Bwrdd ym mis Gorffennaf i’w gymeradwyo.

 

4.

Eitem i wneud penderfyniad yn ei chylch: Adolygiad Thematig - Ffyrdd o weithio (10.30 - 12.00)

Cyflwyniad (Eitem lafar)- Rhaglen Comisiwn y Senedd - Ed Williams, Cyfarwyddwr Adnoddau, Comisiwn y Senedd, Phil Boshier, Comisiwn y Senedd (45 munud);

Papur 5 - Adolygiad Thematig y Bwrdd: papur paratoadol - cefndir, cwmpas a chylch gorchwyl drafft (45 munud)

 

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Bwrdd gyflwyniad gan Ed Williams, Cyfarwyddwr Adnoddau Comisiwn y Senedd, ar waith y Comisiwn mewn ymateb i newidiadau yn y ffyrdd o weithio ymysg Aelodau a staff.

4.2 Darparodd y Bwrdd adborth ar gwmpas adolygiad y Comisiwn o ffyrdd o weithio i’w ystyried gan y Cyfarwyddwr Adnoddau a thrafodwyd goblygiadau’r newidiadau i ffyrdd o weithio yr Aelodau a'u staff cymorth ar gyfer y Penderfyniad.

4.3 Cytunwyd y dylai’r Bwrdd a Chomisiwn y Senedd gydweithio i ymgysylltu â’r Aelodau a’u staff er mwyn deall yr hyn sydd orau ganddynt o ran ffyrdd o weithio yn y dyfodol, i osgoi dyblygu, ac i wneud y defnydd gorau o adnoddau. Awgrymodd y Bwrdd y dylai ymgysylltu o’r fath gynnwys yr hyn y mae Aelodau yn ei ffafrio o ran eu defnydd o Dŷ Hywel yn ogystal â’r hyn maent yn ei ffafrio o ran gweithio yn eu hetholaethau / rhanbarthau.

4.4 Awgrymodd y Bwrdd newidiadau i bapur 5 - cylch gorchwyl ei adolygiad o ffyrdd o weithio, a chytunwyd i dderbyn papur pellach ar yr adolygiad yn ei gyfarfod ym mis Gorffennaf.   

 

5.

Eitem i'w thrafod: Adolygiadau Senedd yr Alban (13:00 - 14:15)

Cyflwyniad (eitem lafar) - Michelle Hegarty, Dirprwy Brif Weithredwr, Mairi Pearson, Pennaeth Lwfansau a Lorna Foreman, Pennaeth Grŵp Pobl a Diwylliant, Senedd yr Alban;

Papur 6 - papur eglurhaol gyda chefndir i lywio'r sesiwn gyda'r Alban
(Myfyrio 15 munud)

 

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Bwrdd gyflwyniad gan swyddogion o Gorff Corfforaethol Senedd yr Alban (SPCB) ar waith a wnaed ganddynt ar newidiadau i ffyrdd o weithio ASAau a’u staff a hefyd ar y ddarpariaeth costau staff ar gyfer ASAau.

5.2 Bu’r Bwrdd yn ystyried pa agweddau ar y cymorth staffio i Aelodau o’r Senedd y gallai fod angen eu hadolygu ar gyfer gweddill y Chweched Senedd a hefyd ar gyfer y Seithfed Senedd. 

 

6.

Eitem i wneud penderfyniad yn ei chylch: Ystyried Treuliau Eithriadol (14.15 - 14.30)

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Bwrdd ar ei farn ar gais am Dreuliau Eithriadol a bydd yn ysgrifennu at yr Aelod gyda chanlyniad penderfyniad y Bwrdd.

7.

Eitem i'w thrafod: Papur diweddaru (14.30 - 15.15)

Papur 7 - Papur diweddaru a'r flaenraglen waith

 

Cofnodion:

7.1 Nododd y Bwrdd ddiweddariadau ar y canlynol:

·         yr adolygiad blynyddol o’r Penderfyniad;

·         blaenraglen waith y Bwrdd;

·         adnoddau'r Bwrdd;

·         rhaglen y Bwrdd ar gyfer ymgysylltu ag Aelodau;

·         diwygio’r Senedd;

·         lwfans gweithio gartref;

·         costau ynni;

·         gohebiaeth gan y Prif Weithredwr a Chlerc (trefniadau diogelwch Aelodau a darpariaeth gofal plant); a

·         chyllid y Bwrdd. 

 

7.2 Cytunodd y Bwrdd i drefnu ei gyfarfod ffurfiol nesaf ar gyfer dydd Iau 7 Gorffennaf yng Nghaerdydd.