Agenda

Lleoliad: Lleoliad Allanol. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Huw Gapper 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad y Cadeirydd (9.15 - 9.20)

Papur 1 - Cofnodion o gyfarfod 10 Mawrth (yn cynnwys materion yn codi)

 

2.

Eitem i wneud penderfyniad yn ei chylch: Pensiynau (9.20 - 9.50)

Papur 2 – Diweddariad ar Gynllun Pensiwn yr Aelodau

Papur 2 (Atodiad) – Rheolau'r Cynllun fel y'u diwygiwyd

Papur 3 – Cynllun pensiwn Staff Cymorth - cymariaethau

 

3.

Eitem i wneud penderfyniad yn ei chylch: Adolygiad o Effeithiolrwydd Canol Tymor y Bwrdd (9.50 - 10.20)

Papur 4 - Papur cwmpasu

 

Egwyl 10.20 – 10.30

4.

Eitem i wneud penderfyniad yn ei chylch: Adolygiad Thematig - Ffyrdd o weithio (10.30 - 12.00)

Cyflwyniad (Eitem lafar)- Rhaglen Comisiwn y Senedd - Ed Williams, Cyfarwyddwr Adnoddau, Comisiwn y Senedd, Phil Boshier, Comisiwn y Senedd (45 munud);

Papur 5 - Adolygiad Thematig y Bwrdd: papur paratoadol - cefndir, cwmpas a chylch gorchwyl drafft (45 munud)

 

Cinio 12.00 – 13.00

 

5.

Eitem i'w thrafod: Adolygiadau Senedd yr Alban (13:00 - 14:15)

Cyflwyniad (eitem lafar) - Michelle Hegarty, Dirprwy Brif Weithredwr, Mairi Pearson, Pennaeth Lwfansau a Lorna Foreman, Pennaeth Grŵp Pobl a Diwylliant, Senedd yr Alban;

Papur 6 - papur eglurhaol gyda chefndir i lywio'r sesiwn gyda'r Alban
(Myfyrio 15 munud)

 

6.

Eitem i wneud penderfyniad yn ei chylch: Ystyried Treuliau Eithriadol (14.15 - 14.30)

7.

Eitem i'w thrafod: Papur diweddaru (14.30 - 15.15)

Papur 7 - Papur diweddaru a'r flaenraglen waith