Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Meriel Singleton 

Nodyn: Cyfarfod preifat 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.30)

2.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

Gohebiaeth y Pwyllgor: Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (15 Mawrth 2019)

Dogfennau ategol:

(09.35 - 09.45)

3.

Lobïo: Gohebiaeth gan y Pwyllgor Deisebau (22 Mawrth 2019)

SoC(5)-07-19 Papur 1 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau (15 Mawrth 2019)

SoC(5)-07-19 Papur 2 – Ymateb Drafft y Pwyllgor 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nodwyd y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau a chytunwyd ar yr ymateb drafft.

 

(09.45 - 10.00)

4.

Cod Ymddygiad - Adolygiad: Gohebiaeth gan y Llywydd (7 Mai 2019)

SoC(5)-07-19 Papur 3 – Llythyr gan Llywydd (7 Mai 2019)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafodwyd y wybodaeth ddiweddaraf ac fe’i nodwyd. Cytunodd y Cadeirydd i ymateb i'r Llywydd.

 

(10.00 - 10.40)

5.

Cod Ymddygiad - Adolygiad

SoC(5)-07-19 Papur 4 – Diwygiadau drafft i’r Cod Ymddygiad

SoC(5)-07-19 Papur 5 - Aelodau Lleyg ar Bwyllgorau Safonau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau’r newidiadau a awgrymwyd ac roeddent yn cytuno â hwy.

5.2 Bydd y Clercod yn paratoi papur pellach i'w drafod ar newidiadau arfaethedig eraill ac ar ôl cytuno arnynt, bydd yr holl newidiadau'n cael eu gwneud i'r Cod ar yr un pryd.

 

(10.40 - 11.00)

6.

Y Bwrdd Taliadau: Adolygiad o'r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad

SoC(5)-07-19 Papur 6 – Dogfen Ymgynghori

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd yr Aelodau’r ymgynghoriad ar y Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad.

6.2 Cytunwyd y byddai'r Cadeirydd yn cyflwyno ymateb ar nifer o bwyntiau a godwyd gan yr Aelodau.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu