Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Morris 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 04/04/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(10.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC a Neil Hamilton AC.

1.3 Cafwyd ymddiheuriad gan Jayne Bryant AC. Dirprwyodd Vikki Howells AC yn ei lle.

1.4 Cafwyd ymddiheuriad gan Angela Burns AC. Dirprwyodd Darren Millar AC yn ei lle.

 

 

 

 

(10.00-10.30)

2.

Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu: Sesiwn dystiolaeth gydag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Kate Chamberlain, Prif Weithredwr, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Rhys Jones, Pennaeth Uwchgyfeirio a Gorfodi, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

 

Ymatebion i’r ymgynghoriad

 

Briff Ymchwil

Papur 1 - Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru.

 

(10.45-11.45)

3.

Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu: Sesiwn dystiolaeth gyda Chyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu

 

Prif Gwnstabl Cynorthwyol Jonathon Drake, Arweinydd Rhanbarthol Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu

 

Papur 2 - Plismona Cymru Gyfan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y pwyllgor dystiolaeth gan ACC Jonathon Drake, sef arweinydd rhanbarthol Cyngor Prif Swyddogion yr Heddlu.

3.2 Cytunodd ACC Jonathon Drake i roi rhagor o wybodaeth am nifer y gorchmynion 135 a 136 a gyhoeddwyd gan bobl dan 18 oed yng Nghymru.

 

 

(12.30-13.30)

4.

Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu: Sesiwn dystiolaeth gyda chynrychiolwyr y Byrddau Iechyd Lleol

Richard Jones, Pennaeth Arloesi Clinigol a Strategaeth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Ian Wile, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Bwrdd Clinigol Iechyd Meddwl, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Philip Lewis, Pennaeth Nyrsio Iechyd Meddwl, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Dr Chris O’Connor, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol a Chyfarwyddwr yr Is-adran Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

Papur 3 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Papur 4 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Papur 5 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Papur 6 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Byrddau Iechyd.

 

 

(13.35-14.20)

5.

Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu: Sesiwn dystiolaeth gyda Chadeirydd Grŵp Sicrwydd Concordat Gofal Mewn Argyfwng Iechyd Meddwl

Sara Moseley, Cadeirydd Grŵp Sicrwydd Concordat Gofal Mewn Argyfwng Iechyd Meddwl

Cofnodion:

5.1 Clywodd y pwyllgor dystiolaeth gan Gadeirydd Grŵp Sicrwydd Concordat Gofal Mewn Argyfwng Iechyd Meddwl.

 

 

(14.25-15.25)

6.

Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Joanna Jordan, Cyfarwyddwr Iechyd Meddwl, Llywodraethiant a Gwasanaethau Corfforaethol y GIG, Llywodraeth Cymru

Matt Downton, Uwch-Swyddog Meddygol, Llywodraeth Cymru

 

Papur 7 - Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

6.2 Cytunodd Llywodraeth Cymru i rannu’r setiau data sydd ar gael gan y Grŵp Sicrwydd Concordat cenedlaethol.

 

 

(15.25)

7.

Papurau i’w nodi

7.1

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch gofal iechyd gwledig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

(15.25)

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

8.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig i wahardd y cyhoedd rhag gweddill y cyfarfod.

 

(15.25-15.30)

9.

Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddlu: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.