Cofnodion

Lleoliad arfaethedig: Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar gofnodion y cyfarfod ar gyfer eu cyhoeddi.

 

3.

Trefn busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio ar ôl yr eitem olaf o fusnes.

 

Dydd Mercher

 

 

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio cyn y Ddadl Fer.

 

3.2

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes faterion amrywiol yn ymwneud â'r trefniadau busnes yn sgil y ffaith y disgwylir Prif Weinidog newydd yn ystod wythnos olaf tymor yr hydref. Bydd y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes yn cynnwys amserlen ddiwygiedig ar gyfer Cwestiynau Llafar y Cynulliad (OAQs) yn ystod pythefnos olaf y tymor.

 

Trafododd y Rheolwyr Busnes ddymuniad Llywodraeth Cymru i sicrhau pleidlais ystyrlon ar y cytundeb Brexit y disgwylir iddo ddod i'r amlwg yn dilyn yr uwchgynhadledd Ewropeaidd y penwythnos hwn, a hynny cyn i'r cytundeb gael ei drafod gan Senedd y DU. Mae'n bosibl y bydd hynny'n golygu cynnal Cyfarfod Llawn ychwanegol drwy alw'r Cynulliad yn ôl ddydd Iau 29 Tachwedd. Bydd yr Ysgrifenyddiaeth yn asesu beth fyddai effaith y cam hwn ar fusnes y pwyllgorau, a chytunodd y Rheolwyr Busnes i drafod y mater gyda'u grwpiau ac i rannu eu sylwadau y tu allan i'r pwyllgor.

 

3.3

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes y dylai'r Ddadl Aelodau nesaf gael ei threfnu ar gyfer 12 Rhagfyr. Fodd bynnag, er mwyn cadw'r opsiwn o ohirio'r ddadl honno yn sgil pwysau busnes arall, cytunodd y Rheolwyr Busnes na ddylid ailagor y broses gyflwyno. Bydd cynnig yn cael ei ddewis o'r rhestr gyfredol, yn unol â'r hyn a drafodwyd gan y Rheolwyr Busnes yng nghyfarfod yr wythnos diwethaf.

 

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 12 Rhagfyr 2018 - 

·         Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)

·         Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)

 

4.

Deddfwriaeth

4.1

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gyfeirio'r Memorandwm at y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon a'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i'w ystyried, a chytunodd ar ddyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad, sef 22 Ionawr 2019.

 

4.2

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Pysgodfeydd

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gyfeirio'r Memorandwm at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol a'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i'w ystyried, a chytunodd y dylid dychwelyd yr wythnos nesaf i'r mater o bennu dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad, a hynny er mwyn ymchwilio ymhellach i'r amserlen Seneddol.

 

Unrhyw fater arall

Cadarnhaodd Plaid Cymru a'r Ceidwadwyr Cymreig eu bod wedi dod i gytundeb ynglŷn â lleoedd ar bwyllgorau. Bydd Plaid Cymru yn enwebu Helen Mary Jones fel aelod o'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, a bydd y Blaid yn gadael un o'i seddi ar y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau er mwyn gwneud lle i aelod ychwanegol o'r Ceidwadwyr Cymreig.

 

Mae Adam Price wedi ymddiswyddo o Gomisiwn y Cynulliad, a bydd Plaid Cymru yn enwebu Siân Gwenllian yn ei le.

 

Yn dilyn cais gan Aelod annibynnol, cytunodd y Rheolwyr Busnes i gyhoeddi agenda'r Pwyllgor Busnes ar gyfer ei gyfarfodydd preifat o hyn ymlaen.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu