Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Video Conference via Zoom

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

3.

Trefn Busnes

3.1

Busnes yr Wythnos Hon

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw’r Rheolwyr Busnes at y ddau newid ym musnes yr wythnos hon - ychwanegiad datganiad gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru ar Tata Steel, a’r datganiad ar y Llwybr Newydd - Strategaeth Drafnidiaeth newydd ar gyfer Cymru sydd bellach yn cael ei gyflwyno gan Ddirprwy Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru.

 

Camerâu ymlaen yn ystod y cyfnod pleidleisio

 

Gofynnodd y Llywydd i’r Rheolwyr Busnes ddweud wrth yr Aelodau am gychwyn eu fideos yn ystod y cyfnod pleidleisio, fel mater o gwrteisi a threfn dda. Bydd hyn hefyd yn ei gwneud yn haws i fynd i'r afael ag unrhyw faterion technegol yn ystod y cyfnod pleidleisio.

 

Aelodau'n methu â phleidleisio

 

Atgoffodd y Llywydd y Rheolwyr Busnes y gellir atal y cyfarfod ar unrhyw adeg os yw’r Aelodau’n cael anhawster pleidleisio ac os bydd 3 Aelod yn gofyn am hynny.

 

Newidiadau

 

Gofynnodd y Llywydd i’r Rheolwyr Busnes atgoffa'r Aelodau i beidio â mynd i mewn i'r Siambr nes bod y gloch wedi canu. O'r wythnos hon ymlaen, bydd y tywyswyr yn gofyn i'r Aelodau beidio â mynd i mewn i'r Siambr tra mae gwaith glanhau ar y gweill.

 

 

3.2

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau canlynol:

 

Dydd Mawrth 24 Tachwedd 2020

 

·                     Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2020 (30 munud)

·                     LCM ar Fil Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig (45 munud) - gohiriwyd tan 1 Rhagfyr

Dydd Mawrth 1 Rhagfyr 2020

 

·           LCM ar Fil Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig (45 munud)

 

Gofynnodd Darren Millar i’r llywodraeth leihau'r amser ar gyfer datganiadau neu gyhoeddi rhai fel datganiadau ysgrifenedig os oes nifer ohonynt.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ymestyn dyddiad cau’r pwyllgor ar gyfer cyflwyno adroddiad ar gyfer yr LCM ar Fil Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig i 26 Tachwedd 2020.

 

 

3.3

Amserlen Busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau busnes a ganlyn yn yr amserlen:

 

Dydd Mercher 9 Rhagfyr 2020 –

·                     Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): (60 munud)

·                     Dadl ar ddeiseb P-05-1010 Ymchwiliad annibynnol i'r llifogydd yn Rhondda Cynon Taf yn 2020 fel bod gwersi yn cael eu dysgu (30 munud)

·                     Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 

3.4

Cynnig Deddfwriaethol gan Aelod - dewis cynnig i’w drafod

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i amserlennu’r cynnig canlynol i’w drafod ar 25 Tachwedd:

NNDM7481 Janet Finch-Saunders

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn nodi cynnig ar gyfer Bil a fyddai'n gwneud darpariaethau i gyflwyno cynllun dychwelyd ernes ac i leihau gwastraff yng Nghymru.

1. Yn nodi mai diben y Bil hwn fyddai:

a) creu cynllun dychwelyd ernes ar gyfer cynwysyddion diodydd yng Nghymru, lle byddai defnyddwyr yn talu blaendal, a fyddai’n cael ei ad-dalu wrth ddychwelyd y cynhwysydd;

b) lleihau nifer y poteli plastig a gwydr untro, yn ogystal â chaniau dur ac alwminiwm;

c) ymateb i’r nifer cynyddol o wastraff ailgylchadwy, fel cyfarpar diogelu personol sy’n cael ei ddefnyddio i ymladd COVID-19, lle mae nifer cynyddol o eitemau yn cael eu taflu ac yn effeithio ar ein bywyd gwyllt a morol; a

ch) cynyddu atebolrwydd, trwy roi dyletswydd ar Lywodraeth Cymru i osod adroddiad blynyddol gerbron Senedd Cymru yn manylu ar bolisïau penodol yr ymgymerwyd â hwy i leihau’r achosion o daflu gwastraff ailgylchadwy, a'r effaith y mae'r rhain wedi'i chael ar wella amgylchedd naturiol Cymru.

Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd i drefnu’r ddadl nesaf ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod ar gyfer 10 Chwefror 2021.

 

 

4.

Deddfwriaeth

4.1

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2020

Cofnodion:

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2020

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar ddydd Llun 23 Tachwedd fel terfyn amser i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyflwyno adroddiad ar y rheoliadau.

 

 

5.

Y Rheolau Sefydlog

5.1

Rhaglen waith weithdrefnol

Cofnodion:

Rhaglen waith weithdrefnol

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar y rhaglen waith a nodwyd a chytunodd hefyd i adolygu'r gweithdrefnau ar gyfer adalw'r Senedd o dan Reolau Sefydlog 12, yn ogystal ag o dan adolygiad Rheol Sefydlog 34