Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Anfonodd Sian Gwenllian ei hymddiheuriadau ar gyfer cyfarfod heddiw; roedd Dai Lloyd yn bresennol yn ei lle.

 

 

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar gofnodion y cyfarfod ar gyfer eu cyhoeddi.

 

 

3.

Trefn busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes newidiadau'r llywodraeth gan groesawu'r dull o ganolbwyntio ar y coronafirws. Penderfynodd y Rheolwyr Busnes gau’r orielau cyhoeddus, gan y gallai’r Cynulliad parhau i gyfarfod yn gyhoeddus drwy ddarlledu a’r cofnod.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ohirio pob busnes nad yw'n fusnes y llywodraeth yfory ar wahân i Gwestiynau Amserol.

 

Dydd Mawrth

 

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio fel yr eitem olaf o fusnes.

 

 

Dydd Mercher

 

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio fel yr eitem olaf o fusnes.

 

 

3.2

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y newidiadau a wnaed gan y llywodraeth i amserlen busnes tair wythnos y llywodraeth i ganolbwyntio ar drafodaethau ar coronafirws.

 

3.3

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ohirio pob busnes nad yw'n fusnes y llywodraeth ac eithrio Cwestiynau Amserol am y tair wythnos nesaf o gyfarfodydd llawn.

 

 

 

3.4

Dadl Aelod - Dewis Cynnig ar gyfer Dadl

Cofnodion:

Gan fod y Rheolwyr Busnes wedi cytuno i ohirio pob busnes ar wahân i Gwestiynau Amserol, ni fydd Dadl Aelod.

 

 

 

 

4.

Deddfwriaeth

4.1

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Cofnodion:

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes y byddent yn ysgrifennu at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i'w hysbysu y bydd y Bil yn cael ei gyfeirio atynt, ac y dylai ystyried pa amserlen a allai fod yn bosibl o dan yr amgylchiadau presennol.

 

 

4.2

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Cofnodion:

 

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyr a chytuno ar yr amserlen arfaethedig ar gyfer y Bil Gwasanaethau Bysiau (Cymru) gyda 13 Gorffennaf 2020 yn ddyddiad cau ar gyfer adrodd ar Gyfnod 1 a 16 Hydref 2020 yn ddyddiad cau ar gyfer adrodd ar Gyfnod 2. Nododd y Rheolwyr Busnes y tebygolrwydd uchel y byddai angen i'r amserlen hon newid hefyd.

 

5.

Pwyllgorau

5.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

Cofnodion:

Yn amodol ar gyfarwyddyd cyffredinol i bwyllgorau ganolbwyntio ar fusnes hanfodol, cytunodd y Rheolwyr Busnes y gallai'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad gwrdd y tu allan i'w slot arferol i hwyluso tystiolaeth gan Weinidogion.

 

 

6.

Rheolau Sefydlog

6.1

Diwygio Rheolau Sefydlog: Newidiadau sy'n deillio o newid enw'r sefydliad

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r adroddiad drafft ar ddiwygio Rheolau Sefydlog. Cytunwyd hefyd i atal Rheolau Sefydlog i ganiatáu ar gyfer cynnig i gytuno ar y newidiadau i'r Rheolau Sefydlog yfory, gyda’r newidiadau yn dod i rym ddydd Mercher 6 Mai 2020.

 

 

7.

Coronafeirws (COVID-19)

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes y dylai'r pwyllgorau, am y dyfodol, ganolbwyntio ar fusnes hanfodol. Cytunwyd hefyd y dylai'r Pwyllgor Busnes gwrdd eto yfory i ystyried opsiynau ar gyfer trefnu ac amserlennu busnes dros yr wythnosau nesaf.