Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Roedd Sian Gwenllian yn driprwyo ar ran Rhun ap Iorwerth, a disgwylir iddi ymuno'n ffurfiol â'r Pwyllgor Busnes cyn y cyfarfod nesaf. Diolchodd y Llywydd i Rhun ap Iorwerth am ei gyfraniad fel aelod o'r pwyllgor.

 

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar gofnodion y cyfarfod ar gyfer eu cyhoeddi. 

 

3.

Trefn busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

Cofnodion:

Gofynnodd Caroline Jones a fydd datganiad gan y llywodraeth ar y coronafirws. Dywedodd y Trefnydd wrthi fod y llywodraeth eisoes wedi cyhoeddi datganiad ysgrifenedig, ac y bydd yn diweddaru'r Cynulliad pe bai unrhyw newidiadau.

 

Dydd Mawrth

 

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio fel yr eitem olaf o fusnes.

 

Dydd Mercher

 

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio cyn y Ddadl Fer.

 

 

3.2

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Dydd Mawrth 4 Chwefror 2020

 

·                     Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y wybodaeth ddiweddaraf am waith y Grŵp Rhyng-Weinidogol ar Dalu am Ofal Cymdeithasol (45 munud)

·                     Dadl: Adroddiad y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru (60 munud)

 

 

3.3

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 26 Chwefror 2020 -

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Brexit (60 munud)

 

 

3.4

Dadl ar Gynigion Deddfwriaethol Aelodau - dethol cynnig ar gyfer dadl

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ddethol y cynnig a ganlyn ar gyfer dadl ar 5 Chwefror:

 

NNDM7239 David Melding

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi cynnig ar gyfer Bil sy'n ei gwneud yn ofynnol i bob cartref newydd a gaiff ei adeiladu gael ei osod ag o leiaf un pwynt gwefru ceir trydan. 

2. Yn nodi mai diben y Bil hwn fyddai sicrhau bod gan:

a) bob adeilad preswyl newydd sydd â lle parcio cysylltiedig fan gwefru trydan wedi'i osod;

b) bob adeilad preswyl newydd neu sy'n cael ei adnewyddu'n sylweddol, gyda mwy na 10 o leoedd parcio, lwybrau ceblau ar gyfer pwyntiau gwefru cerbydau trydan mewn o leiaf 50 y cant o gyfanswm y lleoedd parcio.

Cefnogir gan:

 

Angela Burns

Dai Lloyd

David J Rowlands

Huw Irranca-Davies

Jenny Rathbone

Mark Isherwood

Mohammad Asghar

Rhun ap Iorwerth

Russell George

Vikki Howells

 

 

 

4.

Deddfwriaeth

4.1

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Gemau'r Gymanwlad Birmingham.

Cofnodion:

Cytunodd Rheolwyr Busnes i gyfeirio'r Cynnig at Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau a'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, gyda dyddiad cau ar gyfer adrodd ddydd Iau 12 Mawrth.

 

 

5.

Pwyllgorau

5.1

Adroddiad Drafft ar y newid i enw a chylch gwaith y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar yr adroddiad drafft.

 

 

5.2

Aelodaeth, cadeiryddion a chydbwysedd gwleidyddol pwyllgorau, gan gynnwys d'Hondt

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur a chytunwyd y dylai'r darpariaethau yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006 sy'n nodi fformiwla d'Hondt ar gyfer dyrannu lleoedd pwyllgor pe na bai'r Cynulliad yn gallu cytuno ar gynnig ar aelodaeth gan fwyafrif o ddwy ran o dair, gael ei integreiddio yn y Rheolau Sefydlog. Byddai hyn yn caniatáu parhau i ddefnyddio fformiwla d'Hondt fel dull wrth gefn.

 

Trafododd y Rheolwyr Busnes ystod o faterion yn ymwneud â chydbwysedd gwleidyddol ar bwyllgorau a chadeiryddion pwyllgorau, yn enwedig gweithdrefnau ynghylch sut mae unrhyw newidiadau i'r cydbwysedd rhwng grwpiau yn ystod Cynulliad yn cael eu hadlewyrchu yng nghyfansoddiad pwyllgorau a chydbwysedd cadeiriau a gofynnwyd i'r Ysgrifenyddiaeth gyflwyno papur yn ystyried y materion hyn yn fwy manwl.

 

 

 

Unrhyw Fater Arall

Aelodaeth Plaid Cymru ar Bwyllgorau

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwr Busnes y bydd Sian Gwenllian yn ymddiswyddo fel aelod o Gomisiwn y Cynulliad ac yn cymryd lle Rhun ap Iorwerth fel aelod o'r Pwyllgor Busnes. Bydd Rhun ap Iorwerth yn ei dro yn cael ei enwebu'n Gomisiynydd. Mae hyn yn rhan o ad-drefnu ehangach o fewn Plaid Cymru, sy'n cynnwys newidiadau i'w lleoedd ar bwyllgorau. Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gymryd y cynigion angenrheidiol i wneud y newidiadau hyn brynhawn dydd Mawrth.

 

Cwestiynau wedi'u grwpio

 

Cafodd y Rheolwyr Busnes eu hatgoffa gan y Llywydd mai eu cyfrifoldeb hwy yw sicrhau bod unrhyw Aelodau sy'n gofyn cwestiynau atodol yn cael eu gwneud yn ymwybodol pan fydd cwestiynau'n cael eu grwpio.