Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar gofnodion y cyfarfod ar gyfer eu cyhoeddi.

3.

Trefn busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

Cofnodion:

Dydd Mawrth

  • Cynhelir y pleidleisio ar y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn syth ar ôl yr eitem honno.
  • Cynhelir yr holl bleidleisio arall (heblaw Cyfnod 3) cyn dadl Cyfnod 3 a bydd y pleidleisio ar Gyfnod 3 yn digwydd trwy gydol yr eitem.

 

Dydd Mercher

  • Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio cyn y Ddadl Fer.

 

 

3.2

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

3.3

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

Dydd Mercher 12 Chwefror 2020 -

  • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
  • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Dilyniant i Cysgu Allan - Gwasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau (60 munud)
  • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 

4.

Deddfwriaeth

4.1

Amserlen ar gyfer y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes mewn egwyddor i gyfeirio'r Bil i'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i ystyried yr egwyddorion cyffredinol, ac ysgrifennu at y pwyllgor i ymgynghori ar yr amserlen arfaethedig.

 

5.

Pwyllgorau

5.1

Cynnig i newid enw a chylch gwaith y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes fod y Comisiwn Cyfiawnder diweddar yng Nghymru wedi argymell y dylai'r Cynulliad chwarae rhan fwy rhagweithiol wrth graffu ar weithrediad y system gyfiawnder a monitro ac adolygu cynnydd ar ddiwygio cyfiawnder.

Cytunodd y Pwyllgor i gynnig i'r Cynulliad bod enw'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn cael ei newid i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad - Legislation, Justice and Constitution Committee - gan ychwanegu cyfeiriad at gyfiawnder yn ei gylch gwaith.

Nododd y Rheolwyr Busnes fod swyddogaethau mewn perthynas â chyfiawnder sydd o fewn cymhwysedd y Cynulliad ac o fewn cylch gwaith pwyllgorau eraill - megis gwasanaethau i gefnogi troseddwyr, cyn-droseddwyr ac i hyrwyddo adsefydlu sy'n ymwneud â thai, addysg a hyfforddiant, datblygu economaidd a llywodraeth leol - yn parhau i fod yn rhan o gyfrifoldebau'r pwyllgorau hynny.

 

 

 

6.

Y Cyfarfod Llawn

6.1

Pleidleisio drwy ddirprwy

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur ac ymatebion gan Aelodau i'r ymgynghoriad, ochr yn ochr â'r wybodaeth ddiweddaraf gan Dŷ'r Cyffredin, a chytunwyd mewn egwyddor i gyflwyno cynllun pleidleisio drwy ddirprwy ar gyfer absenoldeb rhiant ar sail prawf tan ddiwedd y Cynulliad hwn. Gofynnodd y Pwyllgor i'r Ysgrifenyddiaeth gyflwyno cynigion ar gyfer canllawiau a newidiadau i Reolau Sefydlog i gyfarfod yn y dyfodol.

 

7.

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

Cafodd y Rheolwyr Busnes eu hatgoffa gan y Llywydd y byddant yn dychwelyd at y papur ar aelodaeth Pwyllgorau, cadeiryddion a chydbwysedd gwleidyddol, gan gynnwys d'Hondt, yn y cyfarfod yr wythnos nesaf.