Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar gofnodion y cyfarfod ar gyfer eu cyhoeddi.

 

3.

Trefn busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

Cofnodion:

Busnes yr Wythnos Hon

 

Dydd Mawrth

 

  • Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio fel yr eitem olaf o fusnes.

 

Dydd Mercher

 

  • Bydd yr holl bleidleisio ac eithrio Cyfnod 3 yn digwydd cyn y Ddadl Fer.

 

Yn dilyn cais Vikki Howells yr wythnos diwethaf i symud ei Dadl Fer, nododd y Rheolwyr Busnes fod Neil Hamilton wedi cytuno i gyfnewid dyddiadau gyda hi, felly bydd ei Ddadl Fer yn cael ei chynnal ddydd Mercher.

 

Dywedodd y Dirprwy Lywydd wrth y Reolwyr Busnes fod gan Gyfnod 3 y Bil Senedd ac Etholiadau ddydd Mercher gyfanswm o 181 o welliannau mewn saith grŵp ac felly rhagwelir y bydd yn cymryd tua 3 i 4 awr. Bydd y Dirprwy Lywydd yn galw egwyl byr o 10 munud cyn dechrau trafodion Cyfnod 3, a chaiff alw un arall yn ystod yr eitem pe bai angen

 

3.2

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y ffaith bod y cynnig i amrywio trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 i’r Bil Plant (Diddymu Amddiffyn Cosb Rhesymol) (Cymru) bellach wedi’i dynnu’n ôl gan nad oes ei angen. Dywedodd wrth y Rheolwyr Busnes hefyd y bydd y ddadl Cyfnod 3 nawr yn digwydd ym mis Ionawr, a chytunodd i gadarnhau a yw'r oedi hwn oherwydd yr angen i gael caniatâd Gweinidog y Goron.

 

 

3.3

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 4 Rhagfyr 2019

 

  • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Gwasanaethau Nyrsio Cymunedol ac Ardal (30 munud)
  • Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Eiddo Gwag (60 munud)
  • Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol (60 munud)
  • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 

3.4

Dadl ar Gynigion Deddfwriaethol Aelodau - dethol cynnig ar gyfer dadl

Cofnodion:

Dewisodd y Pwyllgor Busnes y cynnig a ganlyn ar gyfer dadl ddydd Mercher 20 Tachwedd:

 

NNDM7188 Jenny Rathbone (Canol Caerdydd):

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi cynnig ar gyfer Bil i alluogi rhoi ardoll ar barcio yn y gweithle.

2. Yn nodi mai diben y Bil hwn fyddai:

a) galluogi awdurdodau lleol i weithredu ardoll ar barcio yn y gweithle, yn dibynnu ar nifer y lleoedd parcio a neilltuir i gyflogeion;

b) galluogi awdurdodau lleol i ddefnyddio'r refeniw i gryfhau trafnidiaeth gyhoeddus a llwybrau teithio llesol;

c) lleihau tagfeydd traffig mewn canolfannau poblogaeth mawr;

d) annog cyflogwyr i hyrwyddo cynlluniau teithio llesol ar gyfer eu staff ac eiriol ar gyfer gwell trafnidiaeth gyhoeddus;

e) cymell Llywodraeth Cymru i annog awdurdodau lleol yng Nghymru i roi'r ardoll hon ar waith, fel rhan o gyfres o fesurau i fynd i'r afael â'r allyriadau carbon sy'n achosi argyfwng yn yr hinsawdd.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i drefnu'r ddwy ddadl nesaf ar 5 Chwefror ac 11 Mawrth 2020.

 

 

4.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21

4.1

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar yr amserlen gyllidebol ddiwygiedig, gyda dyddiad cau diwygiedig o 31 Ionawr i bwyllgorau adrodd, a nodwyd y byddai'r Pwyllgor Cyllid yn penderfynu ddydd Mercher yr wythnos hon a ddylid cyfarfod yn ystod wythnos gyntaf y toriad. Cytunodd y Trefnydd i sicrhau bod Gweinidogion yn ymwybodol o'r angen i fod ar gael yn ystod wythnos gyntaf y tymor ym mis Ionawr ar gyfer craffu gan bwyllgorau.

 

 

5.

Amcangyfrif Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2020-21

5.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyr.

 

 

6.

Y Cyfarfod Llawn

6.1

Pleidleisio drwy ddirprwy

Cofnodion:

Trafodwyd y papur gan y Rheolwyr Busnes, a gofynnodd Darren Miller i wrthwynebiad mewn egwyddor Grŵp y Ceidwadwyr i bleidleisio drwy ddirprwy gael ei gofnodi. Fodd bynnag, cytunodd y Rheolwyr Busnes i edrych ar gyflwyno pleidleisio drwy ddirprwy mewn dau gam. Yn gyntaf, ystyried ei weithredu ar gyfer absenoldeb rhiant yn unig, ac yn ail ystyried y posibilrwydd o'i ymestyn i salwch tymor hir a chyfrifoldebau gofalu eraill, ar ôl i Dŷ'r Cyffredin adolygu ei gynllun.

 

Gofynnodd y Rheolwyr Busnes i'r Ysgrifenyddiaeth ddod â phapur iddynt ar yr opsiynau ar gyfer gweithredu pleidleisio drwy ddirprwy ar gyfer absenoldeb rhiant yn unig yn y lle cyntaf.

 

 

 

7.

Papurau i’w nodi

7.1

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar y cyfnod cyn yr etholiad

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y canllawiau. Nododd Darren Millar fod paragraff 10 yn sôn am gyngor ar wahân i Gynghorwyr Arbennig Llywodraeth Cymru a gofynnodd a ellid rhannu hyn gyda'r Rheolwyr Busnes. Cytunodd y Trefnydd i rannu'r cyngor os yn bosibl.