Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar gofnodion y cyfarfod ar gyfer eu cyhoeddi.

 

 

3.

Trefn busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

  • Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio fel yr eitem olaf o fusnes.

 

Dydd Mercher

 

  • Cynhelir yr holl bleidleisiau cyn y Ddadl Fer.

 

 

 

3.2

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Rhoddodd y Trefnydd wybod i'r Rheolwyr Busnes am y newid canlynol i Fusnes y Llywodraeth ar gyfer y 3 wythnos nesaf:

 

Dydd Mawrth 5 Tachwedd 2019 -

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Diweddariad Blynyddol ar Ddiwygio Cyllid Llywodraeth Leol (45 munud)

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Lles Anifeiliaid (Dedfrydu) (15 munud) - tynnwyd yn ôl

 

 

 

3.3

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 13 Tachwedd 2019 -

  • Cynnig i gymeradwyo Cyllideb Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2020-21 (30 munud)
  • Dadl Fer Vikki Howells (Cwm Cynon)
  • Dadl Cyfnod 3 Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) (180 munud)

 

 

 

4.

Pwyllgorau

4.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar gais y Pwyllgor i gynnal cyfarfod y tu allan i'w amser arferol ar yr amserlen.

 

5.

Rheolau Sefydlog

5.1

Cwestiynau Llafar y Cynulliad

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Rheolwyr Busnes eu penderfyniad i leihau nifer y Cwestiynau Llafar sy'n ymddangos ar agenda'r Cyfarfod Llawn o 15 i 12, ac i ddiweddaru'r Canllawiau ar Ymddygiad Priodol busnes y Cynulliad yn unol â hynny.

 

Cytunwyd hefyd i gynnig y newid i Reol Sefydlog 12.63 i wneud y gostyngiad yn y nifer o weithiau y gall Aelod fynd i mewn i'r bleidlais ar gyfer Cwestiynau Llafar Gweinidogol yn barhaol o ddwywaith i unwaith, a gosod adroddiad i'r perwyl hwn.

 

Mae Rheolwyr Busnes yn fodlon i'r Aelodau barhau i allu cyflwyno dau Gwestiwn Llafar i'r Cwnsler Cyffredinol yn ei rôl fel swyddog cyfreithiol.

 

Cytunwyd hefyd i leihau nifer yr Aelodau a ddewisir yn y bleidlais gychwynnol o 20 i 16, a diweddaru'r Canllawiau ar Ymddygiad Priodol busnes y Cynulliad yn unol â hynny.

 

 

5.2

Papur i'w nodi - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyr yn nodi sylwadau'r Pwyllgor ar Reol Sefydlog Biliau Cydgrynhoi arfaethedig.