Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar gofnodion y cyfarfod ar gyfer eu cyhoeddi.

 

 

3.

Trefn busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes ei bod yn bwriadu agor cwestiwn pedwar i'r Prif Weinidog - ar Ymgyrch Yellowhammer ac Islwyn (Rhiannon Passmore) - i Aelodau ar draws y Siambr, o ystyried y lefel debygol o ddiddordeb.

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes hefyd y bydd, oherwydd pwysigrwydd y ddadl, yn hyblyg o ran yr amser ar gyfer y ddadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru), er mwyn caniatáu cymaint o siaradwyr â phosibl.

 

  • Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio fel yr eitem olaf o fusnes.

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o barhau y tu hwnt i 7.10pm.

Dydd Mercher

 

  • Cynhelir yr holl bleidleisiau cyn y Ddadl Fer.

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o barhau y tu hwnt i 7.10pm.

 

3.2

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Dywedodd y Trefnydd wrth y Rheolwyr Busnes na fydd y Prif Weinidog ar gael ar gyfer Cwestiynau i'r Prif Weinidog ar 1 Hydref, felly bydd hi'n ateb yn ei le.

 

3.3

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 9 Hydref 2019 -

 

Yn amodol ar gynnig i'r effaith hwn gael ei gytuno gan y Cynulliad ddydd Mercher, caiff Pwyllgor o'r Cynulliad Cyfan ei gynnull i drafod Cyfnod 2 y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru), ar ôl y Ddadl Fer.

 

4.

Y Cyfarfod Llawn

4.1

Cais i amserlennu dadl ar NNDM7127.

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y cais a chytunwyd i ymgynghori â'u grwpiau. Gofynasant hefyd am gyngor cyfreithiol pellach i lywio eu hystyriaeth yr wythnos nesaf.

 

4.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y cais a chytunwyd i drefnu dadl.

 

5.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21

5.1

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y cais a chytuno i ddychwelyd ato yn y cyfarfod nesaf, fel y gallent ystyried barn y Pwyllgor Cyllid.

 

 

6.

Deddfwriaeth

6.1

Gorchymyn o dan Adran 109 Deddf Llywodraeth Cymru 2006 - Swyddogion Cofrestru Etholiadol

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Rheolwyr Busnes eu penderfyniad i gyfeirio'r Gorchymyn arfaethedig at y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol gyda dyddiad adrodd o 30 Medi 2019 fan bellaf.

 

7.

Pwyllgorau

7.1

Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

Cofnodion:

Dywedodd Darren Millar wrth y Rheolwyr Busnes y byddai'r grŵp Ceidwadol yn gwrthwynebu sefydlu'r pwyllgor ac na fyddai'n cymryd rhan ynddo pe bai'n cael ei sefydlu.

 

Ceisiodd y Llywydd annog y grŵp Ceidwadol i barhau i gymryd rhan mewn trafodaethau ar y mater. Cytunodd y Rheolwyr Busnes i drafod materion yn ymwneud ag aelodaeth a chadeirio y tu allan i'r pwyllgor a dychwelyd atynt yr wythnos nesaf i wneud penderfyniad.

 

7.2

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y llythyr ac ailadroddodd yr angen i Aelodau drin pwyllgorau fel blaenoriaeth a bod yn brydlon. Cytunwyd y byddant yn ystyried cyhoeddi ffigurau presenoldeb unigol os na fydd y sefyllfa'n gwella. Cytunwyd hefyd bod gan Gadeiryddion rôl i'w chwarae o ran siarad ag Aelodau nad ydynt yn bresennol neu sy'n cyrraedd yn hwyr / yn gadael yn gynnar heb eglurhad.