Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar gofnodion y cyfarfod ar gyfer eu cyhoeddi.

 

 

3.

Trefn busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal ar ôl yr eitem olaf o fusnes.

 

Dydd Mercher

 

 

·         Cynhelir yr holl bleidleisiau cyn y Ddadl Fer.

 

 

3.2

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Dosbarthodd y Trefnydd gopi caled diwygiedig o 'Amserlen Busnes y Llywodraeth am Dair Wythnos', a bydd yr holl newidiadau'n cael eu dangos ar y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes.

 

 

3.3

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

 

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 3 Ebrill 2019 –

·         Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Cyllid: Gweithredu Datganoli Cyllidol yng Nghymru

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud) – gohiriwyd tan 1 Mai

Dydd Mercher 1 Mai 2019 –

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud) – gohiriwyd tan 8 Mai

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

Dydd Mercher 8 Mai 2019 –

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)

 

 

3.4

Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid yn gofyn am ddadl ar - cais am ddadl ar 3 Ebrill

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r cais.

 

 

3.5

Dadl ar Gynigion Deddfwriaethol Aelodau - dethol cynnig ar gyfer dadl

Cofnodion:

·         Dewisodd y Pwyllgor Busnes y cynnig a ganlyn ar gyfer dadl ar 3 Ebrill:

NNDM7021 Bethan Sayed (Gorllewin De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi cynnig am fil i ddiwygio a gwella cefnogaeth ar gyfer plant sydd wedi cael eu cam-drin yn rhywiol yng Nghymru.

 

2. Yn nodi mai diben y Bil hwn fyddai:

 

a) cyflwyno'r Model Barnahus o gymorth i ddioddefwyr gyda phwyslais therapiwtig;

 

b) gweithio gyda'r heddlu i ddefnyddio'r Model Barnahus o gynnal ymchwiliad i bob achos o gam-drin plant yn rhywiol; ac

 

c) yn cyflwyno newidiadau statudol i wella llety brys a llety dros dro i blant sydd wedi'u cam-drin, sy'n methu â dychwelyd i'w cartref neu sy'n ddigartref.

 

·         Cytunodd y Rheolwyr Busnes i amserlennu'r Dadleuon nesaf ar Gynigion Deddfwriaethol Aelodau ar 15 Mai a 26 Mehefin, a dewiswyd y cynnig canlynol i'w drafod ar 15 Mai. Yn unol â phenderfyniadau blaenorol y Pwyllgor Busnes, bydd y Swyddfa Gyflwyno yn hysbysu Aelodau o ddyddiadau tymor yr haf.

NNDM7020 Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn):

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi cynnig am fil cerbydau cyhoeddus di-allyriad carbon

 

2. Yn nodi mai diben y Bil hwn fydd:

 

(a) hybu'r defnydd o gerbydau trydan neu gerbydau di-allyriadau yng Nghymru er mwyn helpu i leihau allyriadau carbon; a

 

(b) gosod dyletswydd ar Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill i lunio strategaeth i symud tuag at ddefnyddio cerbydau trydan neu gerbydau di-allyriadau yn y fflyd gyhoeddus yng Nghymru.

 

 

 

4.

Busnes y Cynulliad

4.1

Dyddiadau toriadau'r Cynulliad

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar ddyddiadau'r toriadau ar gyfer Hanner Tymor mis Hydref 2019 a Thoriad y Nadolig 2019.

 

Gan fod Dydd Calan ar ddydd Mercher yn 2020, ni fydd yn bosibl cynnal shifflad o'r cwestiynau llafar, nac i gynigion gael eu cyflwyno ar y dyddiau arferol yn ystod wythnos olaf y toriad, fel sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Cytunodd y Rheolwyr Busnes i dderbyn busnes ar gyfer 7 ac 8 Ionawr yn ystod wythnos gyntaf y toriad, drwy gynnal balot y cwestiynau llafar ddydd Llun 16 Rhagfyr, gyda'r terfyn amser ar gyfer shifflad y cwestiynau i'r Gweinidogion am 3:30 ddydd Mercher 18 Rhagfyr. Er mwyn caniatáu digon o amser i ystyried gwelliannau i gynigion ar gyfer y Cyfarfodydd Llawn cyntaf yn ôl ym mis Ionawr, cytunodd y Rheolwyr Busnes y dylid gosod y terfyn amser ar gyfer cynigion ar 7 ac 8 Ionawr am 6pm ddydd Mercher 18 Rhagfyr. Bydd y terfynau amser ar gyfer gwelliannau i gynigion ac ar gyfer cwestiynau i'r Prif Weinidog yn dilyn y drefn arferol.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes hefyd y gellid rhoi ystyriaeth yn nes at yr amser i drefnu busnes ar gyfer wythnos gyntaf mis Ionawr a fyddai'n amharu leiaf ar gyflwyno.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar y dyddiadau dros dro ar gyfer Hanner Tymor y Gwanwyn a Toriad y Pasg 2020.

 

 

4.2

Trefniadau Cyflwyno yn ystod Toriad y Pasg

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar y trefniadau cyflwyno ar gyfer toriad y Pasg, Calan Mai a hanner tymor y Sulgwyn

 

 

5.

Rheolau Sefydlog

5.1

Ymgynghoriad ar Filiau Cydgrynhoi

Cofnodion:

Diwygio Rheolau Sefydlog: Biliau Cydgrynhoi

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar y weithdrefn amlinellol arfaethedig, a gwnaed cais i'r Ysgrifenyddiaeth gyflwyno Rheolau Sefydlog drafft i'w hystyried. O ran yr un maes o ddiffyg cytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a Swyddogion y Cynulliad (sbarduno Ystyriaeth Fanwl y Cynulliad), gofynnodd y Rheolwyr Busnes i'r Ysgrifenyddiaeth ddrafftio ar gyfer y ddau opsiwn ac archwilio unrhyw drydydd opsiwn a allai fod ar gael.

 

Nododd y Rheolwyr Busnes lythyr Comisiwn y Gyfraith.

 

 

 

 

 

6.

Y Pwyllgor Busnes

6.1

Coladu Canllawiau a gyhoeddir gan y Llywydd o dan Reol Sefydlog 6.17

Cofnodion:

 

Trafododd y Rheolwyr Busnes amrywiaeth o faterion yn ymwneud â'r canllawiau a gofynnwyd i'r Ysgrifenyddiaeth gyflwyno drafft diwygiedig yn adlewyrchu'r newidiadau y cytunwyd arnynt, a darparu nodiadau ar feysydd sydd angen eu hystyried ymhellach.

 

6.

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

Ffilmio yn y siambr

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes y byddai ffotograffydd yn bresennol yn y Siambr ar ddechrau'r Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth nesaf 3 Ebrill.