Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar gofnodion y cyfarfod ar gyfer eu cyhoeddi.

 

 

3.

Trefn busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

·         Dywedodd y Trefnydd wrth y Rheolwyr Busnes y bydd Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig yn ateb cwestiynau ar ran y Prif Weinidog heddiw, gan y bydd yn absennol o ddechrau'r Cyfarfod Llawn

 

·         Mae'r Llywodraeth wedi cyflwyno cynnig i atal y Rheolau Sefydlog i ganiatáu trafodaeth ar “Drafodaethau Ymadael â'r UE” fel yr eitem olaf o fusnes yn y Cyfarfod Llawn heddiw. Mae cynnig sydd bron yn union yr un fath wedi'i gyflwyno yn Senedd yr Alban a chynhelir dadl a phleidlais 90 munud i gyd-redeg mor agos â phosibl gyda Senedd yr Alban. Caiff y ddadl honno ei ffrydio'n fyw mewn rhai rhannau penodol o'r Senedd. Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes mai'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno gwelliannau fyddai 1.30pm heddiw.

 

·         Mae'r Llywodraeth wedi gohirio'r datganiadau canlynol tan 12 Mawrth 2019 i gynnwys y ddadl:

 

-     Datganiad gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth: Prentisiaethau: Buddsoddi Mewn Sgiliau ar gyfer y Dyfodol (45 munud)

-     Datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Rheoli'r Risg o Lifogydd ac Erydu Arfordirol (45 munud)

 

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio ar ôl yr eitem olaf o fusnes. 

 

Dydd Mercher

 

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio cyn y Ddadl Fer.

 

 

3.2

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf a ddiwygiwyd i adlewyrchu'r eitemau a aildrefnwyd o ddydd Mawrth 5 Mawrth. Rhannwyd copïau caled o'r fersiwn wedi'i diweddaru gyda'r Rheolwyr Busnes.

 

3.3

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

 

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 27 Mawrth 2019 –

·         Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)

 

 

4.

Deddfwriaeth

4.1

Amserlen ar gyfer ystyried y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes mewn egwyddor i gyfeirio'r Bil i'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i ystyried ei egwyddorion cyffredinol, ac ysgrifennu at y pwyllgor i ymgynghori ar yr amserlen arfaethedig.

 

 

4.2

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i beidio â chyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol i bwyllgor i graffu ymhellach arno, o ystyried amserlen Seneddol dynn y Bil yn San Steffan, ond nodwyd y gallai'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ei ystyried yn ei gyfarfod ddydd Iau. Nododd y Rheolwyr Busnes fod y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar gyfer y Memorandwm wedi'i threfnu ar gyfer 12 Mawrth.

 

 

5.

Y Pwyllgor Busnes

5.1

Casglu ynghyd Ganllawiau a gyhoeddir gan y Llywydd o dan Reol Sefydlog 6.17

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gais gan y Trefnydd i ohirio unrhyw drafodaeth tan 19 Mawrth i ganiatáu ystyriaeth bellach gan y grŵp Llafur.