Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar gofnodion y cyfarfod ar gyfer eu cyhoeddi.

 

3.

Trefn busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

Cofnodion:

Busnes yr wythnos hon

Dydd Mawrth

  • Bydd y Cyfarfod Llawn heddiw yn dechrau am 12.45pm gyda theyrngedau i Steffan Lewis AC. Rhoddodd y Llywydd wybod i'r Rheolwyr Busnes y byddai'n agor y sesiwn ac yna'n galw am funud o dawelwch, i ddechrau gyda chaniad y gloch; caiff ffotograff o Steffan ei ddangos ar y sgriniau drwy gydol y sesiwn.  Dywedodd y Llywydd y byddai'n galw ar Arweinydd Plaid Cymru, y Prif Weinidog, arweinwyr y pleidiau eraill, ac yna bobl eraill. Rhoddodd y Llywydd wybod i'r Rheolwyr Busnes ei bod yn bwriadu atal y Cyfarfod Llawn am hyd at 10 munud cyn ailddechrau ar y busnes arferol. Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes hefyd y byddai aelodau o deulu Steffan yn bresennol yn yr oriel gyhoeddus ar gyfer y teyrngedau. 
  • Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio ar ôl yr eitem olaf o fusnes.

Dydd Mercher

  • Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio cyn y Ddadl Fer.

 

Cwestiynau'r Llefarwyr i'r Cwnsler Cyffredinol

Wedi trafod â'r Rheolwyr Busnes, penderfynodd y Llywydd y dylid cael slot amser Cwestiynau'r Llefarwyr yn ystod Cwestiynau Llafar y Cynulliad i holi'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit.

Cododd Rheolwyr Busnes y posibilrwydd o gael sesiynau Cwestiynau Llafar ar wahân ar gyfer rôl y Cwnsler Cyffredinol a rôl Gweinidog Brexit fel ei gilydd, a nodwyd y byddai'n ddefnyddiol cael nodyn pellach gan Lywodraeth Cymru yn esbonio rôl a statws y Cwnsler Cyffredinol a rôl a statws Gweinidog Brexit.

Hefyd, cododd y Rheolwyr Busnes y mater o ran sut y gallent ofyn cwestiynau llafar i'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip.

Nododd y Trefnydd y bydd dogfen yn cynnwys Cyfrifoldebau Gweinidogion yn cael ei hanfon heddiw, ond dywedodd na fyddai'n nodi sut y câi'r rhaniad ei wneud yng nghyfrifoldebau Gweinidogion a'u Dirprwyon. Gofynnodd Rheolwyr Busnes i Lywodraeth Cymru ystyried ymhellach y gwahaniaeth cyfrifoldebau rhyngddynt mewn sesiynau Cwestiynau Llafar, yn enwedig ar gyfer cwestiynau'r llefarwyr. Nododd y Rheolwyr Busnes eu tybiaeth y dylid cyfeirio holl gwestiynau'r llefarwyr at y Gweinidog perthnasol yn y cyfamser.

 

 

3.2

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 

3.3

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Dyddiadau ar gyfer dadleuon ar Gynigion Deddfwriaethol Aelodau

Cytunodd y Rheolwyr Busnes mai'r ddau ddyddiad nesaf ar gyfer dadleuon ar Gynigion Deddfwriaethol Aelodau fydd 30 Ionawr a 3 Ebrill, yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor Busnes y tymor diwethaf i gyhoeddi'r ddau ddyddiad ar gyfer unrhyw dymor yn gynnar er mwyn rhoi cymaint o amser â phosibl i Aelodau gyflwyno cynnig.

 

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

Dydd Mercher 23 Ionawr 2019 –

  • Dadl Fer: Darren Millar (Gorllewin Clwyd) (30 munud) – gohiriwyd tan 20 Chwefror
  • Dadl Fer: Janet Finch-Saunders (Aberconwy) (30 munud) – wedi'i symud ymlaen o 20 Chwefror

 

Dydd Mercher 6 Chwefror 2019 –

  • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Deisebau:  P-04-628 Gwella mynediad at addysg a gwasanaethau mewn Iaith Arwyddion Prydain (60 munud)
  • Dadl gan Aelod o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
  • Amser a neilltuwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 

3.4

Dadl Aelod - Trafod cynigion i'w trafod

Cofnodion:

  • Dewisodd y Rheolwyr Busnes y cynnig canlynol i gynnal dadl yn ei gylch ar 23 Ionawr:

NNDM6919

Bethan Sayed

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi bod cyn-weithwyr Allied Steel and Wire dal heb gael gwerth llawn eu pensiynau, er gwaethaf cytundeb iawndal a gytunwyd yn 2007 gyda Llywodraeth flaenorol y DU a bron 14 mlynedd ar ôl newid yng nghyfraith y DU.

2. Yn nodi o dan cytundeb iawndal a gytunwyd yn 2007 gyda Llywodraeth flaenorol y DU, addawyd yr un driniaeth i weithwyr â gweithwyr a deiliaid cynllun pensiwn o dan y gronfa diogelu pensiynau a'r cynllun cymorth ariannol.

3. Yn nodi yn sgil newidiadau yn y gyfraith ers 2004, o dan y gronfa diogelu pensiynau a'r cynllun cymorth ariannol fod gan weithwyr yr hawl i gael eu talu hyd at 90 y cant o werth eu cyfraniad pensiwn. Fodd bynnag, nid yw cyfraniadau a dalwyd cyn 1997 wedi'u diogelu rhag chwyddiant.

4. Yn gresynu at y caledi ariannol y mae hyn wedi'i achosi i gyn-weithwyr ASW yng Nghymru.

5. Yn galw ar Lywodraeth y DU i anrhydeddu ysbryd yr ymrwymiadau a wnaeth Llywodraeth flaenorol y DU i weithwyr ASW yng Nghymru.

Cefnogwyr:

Andrew RT Davies

Mike Hedges

Helen Mary Jones

Leanne Wood

 

  • Cytunodd y Rheolwyr Busnes i drefnu'r Ddadl Aelod nesaf ar 6 Chwefror.

 

 

4.

Deddfwriaeth

4.1

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) y Bil Pysgodfeydd

Cofnodion:

Cytunodd Rheolwyr Busnes y dylid cyfeirio'r memorandwm atodol hwn at y pwyllgorau sydd eisoes yn ystyried y memorandwm cyntaf (NHAMG, MADY a MCD), gyda'r un dyddiad cau, sef 12 Chwefror.  

 

 

4.2

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Cofnodion:

Cadeiriodd y Dirprwy Lywydd yr eitem hon, gan mai'r Llywydd yw'r Aelod sy'n gyfrifol am y Bil.

 

Yn dilyn y ddau ymateb a gafwyd gan y Pwyllgor MCD a'r Pwyllgor NHAMG, cytunodd y Rheolwyr Busnes mewn egwyddor i gyfeirio'r Bil at y Pwyllgor MCD ar gyfer ystyriaeth Cyfnod 1, ond cytunodd i ddychwelyd maes o law i'r amserlen a gynigiwyd yn sgil y sylwadau yn llythyr y Pwyllgor MCD ynghylch cael ymestyn yr amserlen ar gyfer Craffu Cyfnod 1.

 

 

5.

Pwyllgorau

5.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i drefnu'r ddadl

 

Unrhyw fater arall

Presenoldeb Gweinidogion yn y Siambr

 

Atgoffodd y Llywydd y Trefnydd fod angen i Weinidogion fod yn y Siambr ar amser ar gyfer eu heitemau, yn dilyn achlysuron lle bo rhaid galw ar Weinidogion i ddod i'r Siambr ar ôl i eitem ddechrau, ac ar ôl i'r Gweinidog Iechyd gyrraedd yn hwyr ar gyfer ei ddadl ei hun yr wythnos diwethaf.

 

Newid aelodaeth Pwyllgorau

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gyflwyno cynigion i ethol Aelodau i bwyllgorau gan eu hychwanegu at yr agenda yfory, yn dilyn ceisiadau gan y Grŵp Llafur a Grŵp y Ceidwadwyr.

 

Mae newidiadau'r Ceidwadwyr Cymreig yn cynnwys ethol aelod newydd i'r Pwyllgor CLlCh, yn lle un o Aelodau Plaid Cymru, fel y cytunwyd gan y Pwyllgor Busnes y tymor diwethaf.

 

Casglu Canllawiau

 

Hysbysodd y Llywydd y Rheolwyr Busnes y bydd papur ar Gasglu Canllawiau ar agenda'r cyfarfod wythnos nesaf, ac meddai y gallai'r Rheolwyr Busnes fod am drafod hyn â'u grwpiau ymlaen llaw.