Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Video Conference via Zoom

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion cyfarfod yr wythnos diwethaf i’w cyhoeddi

 

 

3.

Trefn Busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

Cofnodion:

Dydd Mawrth 

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal ar ôl yr eitem olaf o fusnes.  

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 8.25pm. 

 

Dydd Mercher 

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.  

·         Nid yw’r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.30pm. 

 

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau amrywiol i Fusnes yr Wythnos Hon:

 

 

·         ychwanegu dau gynnig i atal y Rheolau Sefydlog;

·         ychwanegu datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol ar Bontio'r UE;

·         ychwanegu dadl ar Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Mangre Ysgol a Mangre Sefydliad Addysg Bellach) (Cymru) 2020;

·         ychwanegu dadl ar Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 4) (Cymru) (Diwygio) 2020;

·         ychwanegu dadl ar Reoliadau Iechyd y Cyhoedd (Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Cymru) (Coronafeirws) 2020;

·         ychwanegu dadl ar lefelau newydd o gyfyngiadau i ymateb i bandemig y coronafeirws;

·         datganiad gan y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg, Gohiriwyd cyhoeddi'r polisi cenedlaethol ar drosglwyddo a defnyddio'r Gymraeg mewn teuluoedd tan fis Ionawr 2021;

·         mae'r ddadl ar y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach wedi'i gohirio.

 

 

Cytunodd y Pwyllgor mai trefn y Dadleuon Byr a drefnwyd ar gyfer 16 Rhagfyr fyddai Andrew RT Davies yn gyntaf a Neil Hamilton yn ail.

 

Trafododd y Pwyllgor y tebygolrwydd y bydd y Senedd yn cael ei hadalw rywbryd rhwng diwedd y tymor a 31 Rhagfyr i drafod materion yn ymwneud ag ymadael â'r UE, a chytunodd y dylai unrhyw gyfarfod adalw ddigwydd mewn fformat rhithwir.

 

 

3.2

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

 

Dydd Mawrth 12 Ionawr 2021

 

·         Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 (30 munud)

·         Cynnig i amrywio'r drefn o ystyried gwelliannau Cyfnod 3 y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) (5 munud) - Gohiriwyd tan 19 Ionawr

 

Dydd Mawrth 19 Ionawr 2021

 

·         Cynnig i amrywio'r drefn o ystyried gwelliannau Cyfnod 3 y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) (5 munud)

 

 

Dydd Mawrth 26 Ionawr 2021

 

·         Dadl:  Cyfnod 3 y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) (180 munud)

 

 

3.3

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau busnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 13 Ionawr 2021 -

·         Dadl ar ddeisebau P-05-1063 a P-05-1074: mynediad i gyfleusterau ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn ystod y cyfyngiadau symud (60 munud)

·         Dadl ar ddeiseb P-05-1032 Deddfu i atal pobl rhag newid enwau Cymraeg tai (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 

Dydd Mercher 20 Ionawr 2021 -

·         Dadl ar ddeiseb P-05-1032 Deddfu i atal pobl rhag newid enwau Cymraeg tai (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 

Dydd Mercher 27 Ionawr 2021 -

·         Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 

4.

Deddfwriaeth

4.1

Papur i’w nodi - Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Cymru) (Coronafeirws) 2020

4.2

Papur i’w nodi - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 4) (Cymru) (Diwygio) 2020

4.3

Papur i’w nodi - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Mangre Ysgol a Mangre Sefydliad Addysg Bellach) (Cymru) 2020

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyrau.

 

Cytunodd y Pwyllgor hefyd i bennu terfyn amser o 11 Ionawr i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyflwyno adroddiad ar Reoliadau Coronafeirws Rhif 5 a drefnwyd i’w trafod ar 12 Ionawr.

 

 

 

4.4

Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2021

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gyfeirio'r Gorchymyn arfaethedig at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn unol â Rheol Sefydlog 25.7(i) a'r terfyn amser ar gyfer cyflwyno adroddiad arno yw 14 Ionawr.

 

 

5.

Pwyllgorau

5.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i drefnu 'Dadl ar ddeisebau sy'n ymwneud â mynediad i gyfleusterau ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn ystod y cyfyngiadau symud' am 60 munud ar 13 Ionawr, gan gymryd lle'r ddadl a drefnwyd yn flaenorol: P-05-1032 Deddfu i atal pobl rhag newid enwau Cymraeg tai, ac aildrefnu'r ddadl honno i 20 Ionawr 2021, ac aildrefnu dadleuon y gwrthbleidiau yn unol â hynny.

 

 

5.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i’r Pwyllgor Safonau Ymddygiad drefnu cyfarfodydd y tu allan i'w slot rheolaidd yn ystod yr wythnosau’n cychwyn 25 Ionawr, 1 Chwefror ac 8 Chwefror os oes angen.

 

 

6.

Y Rheolau Sefydlog

6.1

Gweithdrefnau Busnes Cynnar

6.2

Gweithdrefnau Adalw

6.3

Adolygu'r Rheolau Sefydlog mewn perthynas â grwpiau gwleidyddol

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i holi eu grwpiau am farn bellach ar y pynciau hyn ac adrodd yn ôl yn ystod cyfarfod ychwanegol cyntaf y Pwyllgor Busnes yn y flwyddyn newydd.