Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Zoom

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 

3.

Trefn Busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

Cofnodion:

Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes y bydd egwyl cyn y bleidlais gyntaf yn nhrafodion Cyfnod 3, ac fel o'r blaen bydd PIN gwahanol ar gyfer y Cyfnod Pleidleisio ac ar gyfer Cyfnod 3.

 

Dydd Mawrth

 

·         Bydd y Cyfnod Pleidleisio yn cael ei gynnal cyn Cyfnod 3 y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru).  

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.45pm.

 

Dydd Mercher

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.  

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.40pm. 

 

 

3.2

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 9 Mawrth 2021 –

 

·         Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) 2021 (15 munud)

Dydd Mawrth 16 Mawrth 2021 –

 

·           Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Gorchmynion Atal Dros Dro Interim) (Swyddogaethau Ychwanegol) (Cymru) 2021 (15 munud)

 

 

3.3

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 17 Mawrth 2021 –

 

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: A ddylid datganoli darlledu?  (30 munud) – gohiriwyd tan 24 Mawrth

 

Dydd Mercher 24 Mawrth 2021 –

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyllid: Ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a'r Fframwaith Cyllidol (60 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Cyflawni ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol: y stori hyd yn hyn (30 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu:  Archwilio datganoli darlledu: sut y gall Cymru gael y cyfryngau y mae eu hangen arni? (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (30 munud)

 

 

3.4

Dethol Dadleuon Aelodau

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i amserlennu’r cynnig canlynol i’w drafod ar 10 Mawrth:

 

NNDM7552 Jenny Rathbone

Dai Lloyd

Jack Sargeant   

 

Cynnig bod y Senedd:

1.  Yn nodi:

a) mai Cymru yw'r lle gyda'r cyfraddau uchaf o ddiabetes math 2 o unrhyw le yng ngorllewin Ewrop, lle mae dros 200,000 wedi cael diagnosis, lle yr amgcangyfrifir bod 65,000 gyda math 2 heb ddiagnosis, a lle mae 500,000 arall mewn perygl o gontractio diabetes;

b) bod gofalu am bobl â diabetes eisoes yn defnyddio 10 y cant o gyllideb y GIG;

c) y risgiau cynyddol o ddal COVID-19 ar gyfer dinasyddion sydd â diabetes fel cyflwr sy'n bodoli eisoes; a

d)  llwyddiant a chost-effeithiolrwydd y rhaglen Sgiliau Maeth am Oes, sydd wedi ennill sawl gwobr, a dreialwyd yng Nghwm Afan.

2. Yn annog Llywodraeth Cymru i brif ffrydio'r rhaglen Sgiliau Maeth am Oes ledled Cymru fel elfen ganolog o gynllun atal diabetes i Gymru.

 

Cefnogwyr:

 

Helen Mary Jones

Darren Millar

Andrew RT Davies

Jayne Bryant

 

 

3.5

Cais i drefnu dadl ar NNDM7584

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes beidio ag amserlennu'r cynnig i'w drafod.

 

 

4.

Busnes y Senedd

4.1

Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) - Effaith ar Fusnes y Senedd

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes:

 

·         mai dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y byddai'r Senedd yn cael ei hadalw am faterion nad ydynt yn gysylltiedig â'r Bil;

·         y dylai holl fusnes pwyllgorau’r Senedd ddod i ben yn ystod y cyfnod cyn y diddymiad;

·         y dyddiadau cau ar gyfer gosod dogfennau, derbyn Cwestiynau Ysgrifenedig ac eitemau eraill o fusnes a gyflwynwyd, ac eithrio mewn perthynas ag unrhyw adalw’r Senedd;

·         y gall y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gwrdd yn ystod y cyfnod cyn y diddymiad er mwyn ystyried rheoliadau sy'n ymwneud â Coronafeirws (os ydynt yn ddarostyngedig i adalw’r Senedd) neu ohirio etholiadau 2021 yn unig; ac

·         y dylid gwneud penderfyniadau ynghylch busnes y Senedd yn ystod unrhyw wythnosau ychwanegol o'r Pumed Senedd yn dilyn unrhyw benderfyniad i ohirio'r etholiad.

Nododd y Pwyllgor hefyd:

 

·         y broses ar gyfer gohirio'r etholiad;

·         mai’r dyddiad cau ar gyfer unrhyw newidiadau i'r Gofrestr Buddiannau yw 6.00pm dydd Mercher 28 Ebrill;

·         bwriad y Llywydd i gau’r system ddeisebau yn ystod y cyfnod cyn y diddymiad, (yn ogystal ag yn ystod y diddymiad);

·         bwriad y Llywydd i gyfyngu ar weithgareddau Grwpiau Trawsbleidiol ar ôl 7 Ebrill, y dyddiad cau o 6.00pm dydd Mercher 28 Ebrill ar gyfer cyflwyno dogfennaeth yn ymwneud â gweithgareddau Grwpiau Trawsbleidiol, ac y bydd yr holl Grwpiau Trawsbleidiol yn cael eu dadgofrestru'n awtomatig ar ddechrau’r diddymiad (hanner nos ar 29 Ebrill).

 

 

5.

Deddfwriaeth

5.1

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) 2021

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i bennu dydd Llun 8 Mawrth fel dyddiad cau i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyflwyno adroddiad ar y rheoliadau. 

 

 

6.

Pwyllgorau

6.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i’r pwyllgor gwrdd y tu allan i'r slot a drefnwyd iddo am y tair wythnos nesaf, os oes angen.

 

 

7.

Adroddiadau Rheolau Sefydlog Drafft

7.1

Busnes Cynnar yn dilyn etholiad Senedd

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar yr adroddiad drafft ac i gyflwyno cynnig i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog i’w drafod yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 24 Mawrth.

 

 

7.2

Sub Judice

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar yr adroddiad drafft ac i gyflwyno cynnig i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog i’w drafod yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 24 Mawrth.

 

 

7.3

Biliau Cydgrynhoi

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar yr adroddiad drafft ac i gyflwyno cynnig i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog i’w drafod yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 24 Mawrth.

 

 

7.4

Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar yr adroddiad drafft ac i gyflwyno cynnig i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog i’w drafod yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 24 Mawrth.

 

 

8.

Y Rheolau Sefydlog

8.1

Adolygu'r Rheolau Sefydlog mewn perthynas â grwpiau gwleidyddol

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes yr adroddiad drafft a chytunodd y Rheolwyr Busnes i ymgynghori â'u grwpiau cyn dychwelyd at y mater yn y cyfarfod nesaf.