Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Gynadledda A - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lleu Williams 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad y Cadeirydd

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd Aelodau’r Bwrdd i’r cyfarfod.

1.2        Mynegodd y Cadeirydd ac aelodau'r Bwrdd eu dymuniadau gorau i Lleu Williams, clerc y Bwrdd.

1.3        Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Gorffennaf 2019.

1.4        Nododd y Bwrdd y diweddariad a roddwyd ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru), sydd yng Nghyfnod 2 o'r broses graffu ddeddfwriaethol ar hyn o bryd.

1.5        Nododd y Bwrdd y diweddariad ar y cam nesaf o ran diwygio'r Cynulliad a phenderfyniad y Cynulliad i sefydlu Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad.

1.6        Nododd y Bwrdd y diweddariad ar gyflwyno dyfeisiau diogelwch i Aelodau.

1.7        Nododd y Bwrdd y diweddariad ar ymchwiliadau annibynnol fel rhan o'r weithdrefn gwyno.

1.8        Nododd y Bwrdd y diweddariad yn dilyn galw'r Cynulliad yn ôl.

1.9        Gwnaeth y Pwyllgor drafod a chytuno ar ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref.

 

Cam gweithredu:

-     Yr ysgrifenyddiaeth i gyhoeddi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ym mis Gorffennaf 2019.

 

2.

Eitem i'w thrafod/i'w phenderfynu: Taliadau Cadeirydd Pwyllgor Diwygio Etholiadol y Cynulliad

Cofnodion:

2.1     Nododd y Bwrdd benderfyniad y Cynulliad i sefydlu Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad.

2.2     Nododd y Bwrdd y bydd y Pwyllgor Busnes yn rhoi cynigion i'r Cynulliad ar faint ac aelodaeth y Pwyllgor maes o law.

2.3     Trafododd y Bwrdd lythyr oddi wrth y Llywydd yn nodi cylch gwaith y Pwyllgor. Nododd aelodau’r Bwrdd y byddai gwaith y Pwyllgor yn cael ei gyflawni’n unol â therfyn amser penodol, ond cytunwyd y dylid talu’r Cadeirydd ar y gyfradd uwch oherwydd y posibilrwydd y gallai cylch gwaith y Pwyllgor fod yn gymhleth ac yn dechnegol.

 

Cam gweithredu:

-     Y Bwrdd i ysgrifennu at y Llywydd i gadarnhau y dylid pennu lefel tâl Cadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad ar y gyfradd uwch.

 

3.

Eitem i'w thrafod/i'w phenderfynu: Cadeirydd y Bwrdd Pensiynau

Cofnodion:

3.1     Trafododd y Bwrdd benodiad Cadeirydd Annibynnol Proffesiynol y Bwrdd Pensiynau. Mae'r penodiad am bedair blynedd a bydd penodiad y Cadeirydd presennol yn dod i ben ym mis Mai 2020.

3.2     Trafododd y Bwrdd ei opsiynau gan gynnwys hysbysebu am benodiad newydd neu ymestyn penodiad y Cadeirydd presennol am bedair blynedd arall.

3.3     Gan nodi perfformiad y Cadeirydd presennol, cytunodd y Bwrdd i ymestyn ei phenodiad am dymor arall o bedair blynedd.

 

Cam gweithredu:

-     Rhoi gwybod i Glerc y Bwrdd Pensiynau am benderfyniad y Bwrdd i ymestyn penodiad y Cadeirydd presennol am bedair blynedd arall.

 

4.

Eitem i'w thrafod: Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad: Cynigion ar gyfer ymgynghori, rhan tri

Cofnodion:

4.1     Trafododd y Bwrdd y materion sy'n dod o dan ran tri o'r adolygiad ynghylch cyflogau Aelodau, deiliaid swyddi, gadael swyddi a chymorth ychwanegol.

4.2     Cytunodd y Bwrdd i ymgynghori ar ei gynigion i ddiwygio'r penodau hyn o'r Penderfyniad.

4.3     Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad fydd 11 Tachwedd 2019.

 

Cam gweithredu:

-     Cyhoeddi a hyrwyddo'r ymgynghoriad;

-     Paratoi crynodeb o'r ymatebion i'w hystyried mewn cyfarfod yn y dyfodol

 

 

5.

Eitem i'w thrafod: Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad

Cofnodion:

5.1     Trafododd y Bwrdd y diweddariadau ar Lwfans Cymorth y Pleidiau Gwleidyddol a’r broses o Gyflogi Staff y Grwpiau Gwleidyddol.

5.2     Cytunodd y Bwrdd i beidio ag ystyried unrhyw newidiadau o ran pwy yw’r cyflogwr ar gyfer staff y grwpiau ar yr adeg hon. Cytunwyd y byddai angen gwneud unrhyw benderfyniadau mewn perthynas â hunaniaeth cyflogwr staff grŵp yng nghyd-destun unrhyw newid i faint y Cynulliad.

5.3     Nododd y Bwrdd nad oes disgwyl i ddeddfwriaeth ar faint y Cynulliad gael ei chyflwyno tan dymor nesaf y Cynulliad, a chytunodd y dylid tynnu sylw at y mater hwn yn ei adroddiad etifeddiaeth ar gyfer y Bwrdd newydd yn 2020.

5.3 Cytunodd y Bwrdd i ystyried Lwfans Cymorth y Pleidiau Gwleidyddol fel rhan o'i adolygiad blynyddol o'r Penderfyniad ar gyfer gweddill y Pumed Cynulliad.

5.4     Cytunodd y Bwrdd y byddai angen ystyried unrhyw newidiadau i fformiwla neu strwythur y lwfans yng nghyd-destun diwygio'r Cynulliad. Felly, cytunwyd y dylid tynnu sylw at hyn yn adroddiad etifeddiaeth y Bwrdd ar gyfer y Bwrdd newydd yn 2020.

 

Camau gweithredu:

-     Trafod Lwfans Cymorth y Pleidiau Gwleidyddol fel rhan o'r adolygiad blynyddol o'r Penderfyniad mewn cyfarfod yn y dyfodol.

-     Cynnwys hyn yn adroddiad etifeddiaeth y Bwrdd i'w gyhoeddi yn haf 2020.