Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Clerc y Bwrdd Taliadau 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(9:05 – 9:15)

1.

Cyflwyniad y Cadeirydd

·         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 31 Ionawr 2014 – Papur 3

·         Datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd y Bwrdd i’r cyfarfod.

1.2     Adolygwyd cofnodion y cyfarfod ar 31 Ionawr 2014 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

(9:15 – 9:45)

2.

Materion i wneud penderfyniad yn eu cylch yn sgîl ymatebion i'r ymgynghoriad

·         Crynhoad o'r ymatebion i'r ymgynghoriad – Papur 4

Cofnodion:

2.1     Nododd y Bwrdd yr ymatebion i'r ymgynghoriad yn dilyn cyfarfod y Bwrdd ar 31 Ionawr 2014.

2.1

Cyflogau Aelodau'r Cynulliad ar gyfer pumed flwyddyn y Pedwerydd Cynulliad

Cofnodion:

2.2     Ystyriodd y Bwrdd yr hyn a gyflwynwyd gan Aelodau'r Cynulliad a chytunodd y dylai cyflogau Aelodau'r Cynulliad ar gyfer blwyddyn olaf y Pedwerydd Cynulliad gynyddu 1% yn unol â pholisïau cyflog yn y sector cyhoeddus.

2.2

Cyflogau staff cymorth Aelodau’r Cynulliad – dyfarniad cyflog 2014–15

Cofnodion:

2.3     Ystyriodd y Bwrdd yr hyn a gyflwynwyd gan staff cymorth Aelodau'r Cynulliad ac Aelodau'r Cynulliad a chytunodd y bydd staff cymorth yn cael cynnydd o 1%  mewn cyflog yn ystod blwyddyn 2014-15, yn unol â pholisïau cyflog yn y sector cyhoeddus. Cytunodd y Bwrdd y byddai'n edrych yn fanylach ar y materion allweddol canlynol sy'n codi o'r ymgynghoriad fel rhan o'i waith yn y dyfodol:

-        A ddylai staff cymorth Aelodau'r Cynulliad fod yn gymwys ar gyfer buddion marwolaeth mewn gwasanaeth

 -       Dileu swydd a pharhad cyflogaeth

 -       Gwyliau a dyddiau disgresiwn

 -       Cyfraniadau pensiwn.

2.3

Newidiadau posibl i’r darpariaethau trosiannol – y grant ailsefydlu ar ôl 2016, eiddo dan forgais

Cofnodion:

2.4     Ystyriodd y Bwrdd yr hyn a gyflwynwyd gan Aelodau'r Cynulliad a chytunodd i gynyddu'r ad-daliad uchaf ar gyfer llety preswyl ar gyfer yr Aelodau hynny sy'n byw yn yr Ardal Allanol o £700 i £735 y mis. Bydd costau swyddfa yn cynyddu yn unol â rhagolwg y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol o Fynegai Prisiau Defnyddwyr (1.9%).

2.5     Cytunodd y Bwrdd i gael gwared ar y grant ymaddasu i Aelodau a etholwyd cyn 2011 sy'n dewis rhoi'r gorau iddi mewn dau gam.

(9:45 – 11:45)

3.

Materion i benderfynu ac ymgynghori yn eu cylch: Pensiynau

·         Adolygiad o'r gwaith hyd yn hyn – Papur 5

·         Trefniadau llywodraethu ar gyfer pensiynau Aelodau'r Cynulliad – Papur 6

 

Egwyl

 

·         Adroddiad cyfreithiol terfynol gan Wragge & Co – Papur 7

·         Cytuno ar y dogfennau ymgynghori terfynol ac ar yr ymgynghoreion – Papur 8

Cofnodion:

Adolygiad o'r gwaith hyd yma

 

3.1     Trafododd y Bwrdd ei gynnydd o ran gweithredu trefniadau pensiwn addas ar gyfer pensiynau Aelodau'r Cynulliad ar gyfer y Pumed Cynulliad, a chytunodd ar ddogfen ymgynghori gyhoeddus, a fyddai'n cael ei chyhoeddi ym mis Ebrill. Dyma fyddai'r rhan gyntaf mewn ymgynghoriad dwy ran, yn ceisio barn rhanddeiliaid am y cynllun yn gyffredinol. Bydd ail ymgynghoriad yn ddiweddarach yn y flwyddyn yn ceisio barn am gynllun mwy manwl.

 

Trefniadau Llywodraethu ar gyfer pensiynau Aelodau'r Cynulliad

 

3.2     Ystyriodd y Bwrdd bapur a baratowyd gan y Gwasanaeth Ymchwil a chytunodd i ymgynghori ag Ymddiriedolwyr ynghylch trefniadau llywodraethu ar gyfer y cynllun newydd.

 

Adroddiad cyfreithiol terfynol gan Wragge & Co.

 

3.3     Croesawodd y Bwrdd Paul Carberry, Cyfarwyddwr, a Hannah Beacham, Uwchgyfreithiwr, Grŵp Adnoddau Dynol, Wragge & Co. i'r cyfarfod.

3.4     Ystyriodd y Bwrdd adroddiad cyfreithiol terfynol Wragge & Co. a chytunodd ar ei gynnwys.

Dogfennau ymgynghori terfynol ac ymgyngoreion

3.5     Trafododd y Bwrdd y dogfennau ymgynghori drafft ar drefniadau pensiwn yr Aelodau, a ddarparwyd gan Carys Evans a Richard Bettley. Cytunodd y Bwrdd y byddai modd cyflwyno'r ymgynghoriad ar bensiynau wedi mân newidiadau a awgrymwyd gan Mary a Stuart.

(12:00 – 12:30)

4.

Archwiliad o weithgareddau a chylch gwaith y Bwrdd

        Nodyn o'r archwiliad mewnol – Papur 9

 

Cinio

Cofnodion:

4.1     Gwahoddodd y Bwrdd Gareth Watts, Archwilydd Mewnol, i'r cyfarfod.

 

4.2     Cytunodd y Bwrdd â'r cynigion ar gyfer archwiliad mewnol a thrafododd cwmpas a methodoleg adolygiad o'r fath.

(13:00 – 14:00)

5.

Strwythur staffio Staff Cymorth Aelodau'r Cynulliad

·         Adolygiad o strwythur staffio Staff Cymorth Aelodau'r Cynulliad – Papur 10

Cofnodion:

5.1     Ystyriodd y Bwrdd bapur ar strwythur staffio Staff Cymorth Aelodau'r Cynulliad, a ddarparwyd gan Gomisiwn y Cynulliad.

 

5.2     Cytunodd y Bwrdd y dylid cynnal adolygiad o gyflogaeth a strwythur staffio'r Staff Cymorth ar gyfer y Pumed Cynulliad.

(14:00 – 14:30)

6.

Asesiad Effaith Cydraddoldeb

·         Charles Willie, Prif Weithredwr, Diverse Cymru

Cofnodion:

6.1     Croesawodd y Bwrdd Charles Willie, Cyfarwyddwr Diverse Cymru.

 

6.2     Cytunodd y Bwrdd y dylid cynnal Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ar y pecyn Penderfyniad llawn ar gyfer y Pumed Cynulliad. Roedd y Bwrdd yn edrych ymlaen at adolygu cyfraniad Diverse Cymru.

 

Cam i’w gymryd:

 

·         Yr ysgrifenyddiaeth i ysgrifennu at bob Aelod Cynulliad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am y materion a drafodwyd a'r penderfyniadau a wnaed yn y cyfarfod hwn, ac yn gofyn iddynt ymateb i'r materion yn y nodyn.

·         decisions made by the Board at this meeting and requesting a response to issues raised in the note.