Agenda a chofnodion drafft

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sian Phipps 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(11.00 - 11.05)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

(11.05 - 12.00)

2.

Uned Gyflawni'r Prif Weinidog

CSFM(4) 01-13 – Papur 1

Carwyn Jones, y Prif Weinidog, Llywodraeth Cymru

Derek Jones, Yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

Marion Stapleton, Pennaeth Uned Gyflawni'r Prif Weinidog

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Gyda'r Prif Weinidog ar gyfer yr eitem hon roedd Derek Jones, yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru a Marion Stapleton, Pennaeth Uned Gyflawni'r Prif Weinidog.

 

2.2 Bu'r Pwyllgor yn craffu ar waith y Prif Weinidog yn y meysydd a ganlyn:

        Rôl yr Uned Gyflawni;

        Y dull o weithio;

        Adroddiad Blynyddol ar y Rhaglen Lywodraethu;

        Cyflawni'r rhaglen ddeddfwriaethol.

(12.00 - 13.00)

3.

Tlodi plant - Craffu ar waith y Gweinidog

CSFM(4) 01-13 – Papur 2

Carwyn Jones, y Prif Weinidog, Llywodraeth Cymru

Kate Cassidy, Cyfarwyddwr, Cymunedau a Chyfiawnder Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Eleanor Marks, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Gymunedau, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Gyda'r Prif Weinidog ar gyfer yr eitem hon roedd Kate Cassidy, Cyfarwyddwr Cymunedau a Chyfiawnder Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru ac Eleanor Marks, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Gymunedau, Llywodraeth Cymru.

 

3.2 Bu'r Pwyllgor yn craffu ar waith y Prif Weinidog yn y meysydd a ganlyn:

        Tlodi plant a gweithio trawsadrannol;

        Targedau a mesurau tlodi plant;

        Rôl Llywodraeth Cymru mewn perthynas â Llywodraeth y DU;

        Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011.

 

3.3 Nododd y Cadeirydd bod data sy'n dangos bod yr Alban wedi bod yn fwy llwyddiannus na gwledydd eraill o ran lleihau tlodi plant. Bydd y Prif Weinidog yn ysgrifennu at y Cadeirydd i amlinellu ei farn am y mater hwn a'r rhesymau dros hynny.

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitem 5.

(13.00 - 13.10)

5.

Ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a gafwyd gan y Prif Weinidog.