Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

Cyswllt: Sulafa Thomas, x6227 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad

1.1

Cyflwyniad ac ymddiheuriadau

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau ar gyfer y cyfarfod hwn.

Croesawyd Arwyn Jones, y Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu, i'w gyfarfod cyntaf.

 

1.2

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Nid oedd buddiannau i'w datgan.

 

1.3

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Gorffennaf.

 

2.

Cyllideb Ddrafft y Comisiwn 20-21

Cofnodion:

Trafododd y Comisiynwyr eu cyllideb ddrafft arfaethedig ar gyfer 2020-21 ymhellach wrth baratoi ar gyfer ei gosod ar 1 Hydref fan bellaf.

 

Gwnaethant drafod newidiadau yn y gyllideb weithredol a chyffredinol ynghyd â blaenoriaethau arian prosiect. Gwnaethant nodi hefyd y diwygiadau sy'n ofynnol i gyfrif am y Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol (IFRS) 16 newydd – Prydlesi a llythyr a anfonwyd gan y Gweinidog Cyllid at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid.

 

Trafododd y Comisiynwyr Gyllideb Ddrafft 2020-21, a’i chymeradwyo, yn amodol ar rai mân addasiadau i’r naratif.

 

3.

Gosod Ffenestri Newydd yn Nhŷ Hywel

Cofnodion:

Trafododd y Comisiynwyr gynigion ar gyfer gosod ffenestri newydd yn Nhŷ Hywel, sy'n agosáu at ddiwedd eu hoes weithredol, ac rydym yn gweld nifer gynyddol o ddiffygion nad oes modd o’u trwsio.

 

Cytunodd y Comisiynwyr y dylid cynnal astudiaeth ddichonoldeb, ac y dylid adrodd ar y canlyniad maes o law.

 

4.

Diweddariad ar Ddiwygio’r Cynulliad

·         Diweddariad ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) – y Comisiwn Etholiadol

·         Diweddariad ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) – Materion nad ydynt yn ymwneud â’r Comisiwn Etholiadol

 

Cofnodion:

4A - Diweddariad ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) - Y Comisiwn Etholiadol

 

Cafodd y Comisiynwyr ddiweddariad ar gynigion sy’n ymwneud â’r gwelliannau arfaethedig mewn perthynas ag ariannu’r Comisiwn Etholiadol a’i atebolrwydd yn y Bil a diweddariad i’r amserlen ddeddfwriaethol.

 

Gwnaethant drafod model arfaethedig y Cwnsler Cyffredinol ar gyfer ariannu'r Comisiwn Etholiadol a goblygiadau dulliau gweithredu gwahanol fel y nodwyd yn ei ohebiaeth â'r Pwyllgor Cyllid. Gwnaethant nodi hefyd y byddai angen cydsyniad Gweinidog y Goron yn Llywodraeth y DU ar y gwelliannau arfaethedig ac y byddai angen ei gael ymhell o fewn yr amserlenni arferol er mwyn osgoi unrhyw oedi cyn cael Cydsyniad Brenhinol i'r Bil.

 

Cytunodd y Comisiynwyr mai eu ffafriaeth o hyd yw gweld y Comisiwn Etholiadol yn cael ei ariannu'n uniongyrchol o Gronfa Gyfunol Cymru. Bydd y Llywydd yn trafod y mater ymhellach â'r Comisiynwyr i gytuno ar eu hymateb yn ystod Cyfnod 2 ar ôl cael barn y Pwyllgor Cyllid a rhagor o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru.

 

4A - Diweddariad ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) - materion nad ydynt yn gysylltiedig â’r Comisiwn Etholiadol

 

Roedd y Comisiwn wedi gofyn am ragor o wybodaeth mewn perthynas â’r posibilrwydd o anghymhwyso staff y Comisiwn rhag sefyll etholiad i'r Cynulliad, a chyhoeddi gwariant etholiadau'r Cynulliad.

 

Trafododd y Comisiynwyr sut y dylai'r Llywydd ymdrin â'r materion hyn yn ystod gwaith craffu Cyfnod 2 ar y Bil a hefyd sut i ymateb i ddiwygiadau eraill y gellid eu gosod.

 

Nododd y Comisiynwyr y cynnydd ynghylch cynigion i godi ymwybyddiaeth mewn perthynas â chyflwyno pleidleisiau yn 16 oed ar gyfer etholiadau’r Cynulliad a chroesawyd y newyddion y byddent yn cael rhagor o wybodaeth yn eu cyfarfod nesaf.

 

5.

Mynd â busnes y Cynulliad o Gaerdydd

Cofnodion:

Nododd y Comisiynwyr gynigion ar gyfer mynd â busnes y Cynulliad i leoliad y tu allan i Gaerdydd a chytunwyd y byddai'r Llywydd yn ysgrifennu at Gadeiryddion grwpiau ac arweinwyr pleidiau’n amlinellu'r achos ac yn ceisio eu barn am lefel y diddordeb yn y math hwn o waith ymgysylltu.  

 

6.

Costau sy’n gysylltiedig â Swyddfeydd Aelodau a ariennir yn ganolog gan y Comisiwn

Cofnodion:

Ar ôl cytuno yn 2018 i geisio sicrhau mwy o dryloywder ac atebolrwydd mewn perthynas â chostau yr eir iddynt gan Aelodau am redeg eu swyddfeydd, ar wahân i’r rheini y mae’r Penderfyniad yn darparu ar eu cyfer, trafododd y Comisiynwyr ddata yn ymwneud â gwariant dros gyfnod o 12 mis.

 

Cytunodd y comisiynwyr i siarad â’u grwpiau ynghylch y newidiadau arfaethedig i’r ffordd y caiff y costau hyn eu rheoli, gyda’r bwriad o gytuno ar yr argymhellion er mwyn hwyluso’r gwelliant hwn.

 

7.

Diweddariad ar Brexit

Cofnodion:

Nododd y Comisiynwyr wybodaeth a roddwyd am baratoadau ar gyfer senarios amrywiol yn ymwneud â Brexit ar ochr busnes ac ochr gwasanaethau corfforaethol y Comisiwn.

 

8.

Ugain mlwyddiant – Gŵyl GWLAD

Cofnodion:

Trafododd a nododd y Comisiynwyr y wybodaeth ddiweddaraf am raglen Gŵyl GWLAD.

 

9.

Papurau i’w nodi:

9.1

Diweddariad y Bwrdd Gweithredol (penderfyniadau RAD)

Cofnodion:

Cafodd y Comisiynwyr y diweddariad arferol ar benderfyniadau RAD diweddar.

 

9.2

Cofnodion cyfarfod ACARAC a gynhaliwyd fis Gorffennaf (drafft)

Cofnodion:

Nododd y Comisiynwyr gofnodion cyfarfod ACARAC a gyflwynwyd yn ôl yr arfer.

 

10.

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Rhoddwyd gwybod i’r Comisiynwyr am hysbysiad cynllunio a ddaeth i law yn ymwneud â datblygu llinell sip arfaethedig dros dro ym Mae Caerdydd.

 

Yn y cyfnod ers y cyfarfod blaenorol, roedd y Comisiynwyr wedi cytuno ar yr Adroddiad Amgylcheddol Blynyddol.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu