Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sulafa Thomas, x6227 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad

1.1

Cyflwyniad ac ymddiheuriadau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

1.2

Datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

 

1.3

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cofnodion:

Cymeradwywyd cofnodion cyfarfod 15 Mai.

2.

Ystyriaethau o ran y gyllideb (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

Trafododd y Comisiynwyr baratoadau’r gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018-19.

 

Trafododd y Comisiynwyr y cyd-destun presennol, sydd wedi gweld lefel y newid yn mynd yn fwy na’r disgwyl, gyda chynnydd yn y pwysau a’r galw ar Gomisiwn y Cynulliad. Cydnabuont fod newidiadau pellach ar y gorwel a bod angen dal y ddysgl yn wastad rhwng cefnogi’r rhain a pharhau i ddarparu gwasanaethau rhagorol i’r Aelodau ac i bobl Cymru.

 

Cadarnhaodd y Comisiynwyr eu cefnogaeth am gyfeiriad y gwaith a gwnaed cais am wybodaeth ychwanegol i gefnogi eu penderfyniadau yn y dyfodol.

 

Cytunodd y Comisiynwyr y caiff y gyllideb ddrafft derfynol ei gosod erbyn diwedd mis Medi yn dilyn ystyriaeth bellach.

3.

Anghenion ar gyfer y dyfodol

Eitem lafar

 

Cofnodion:

Cafodd y Comisiynwyr ddiweddariad ar waith i ddiwallu anghenion o ran yr adeilad yn y dyfodol a nodwyd y sgyrsiau archwiliadol sy’n cael eu cynnal â thirfeddianwyr. Cytunwyd ar gael rhagor o wybodaeth cyn toriad yr haf.

4.

Rhaglen ddiwygio'r Cynulliad

Cofnodion:

Yn y cyfarfod blaenorol, wedi ystyried canlyniadau’r ymgynghoriad cyhoeddus ar enw y Cynulliad, cytunodd y Comisiynwyr y byddent yn dychwelyd at fater rhaglen ddiwygio’r Cynulliad, a’r cynigion deddfwriaethol y gallai’r Comisiwn ddymuno eu dilyn yn ystod y tymor Cynulliad hwn o ganlyniad i bwerau newydd a ddatganolir o dan Ddeddf Gymru 2017.

 

Cytunodd y Comisiynwyr y byddent yn trafod cwmpas llawn y rhaglen ddiwygio bosibl a’r cynigion deddfwriaethol y maent yn bwriadu eu cyflwyno ar ôl i adroddiad y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Trefniadau Etholiadol y Cynulliad ddod i law yn hydref 2017. Gallai’r trafodaethau hyn gwmpasu pecyn ehangach o ran diwygio trefniadau gweithredol megis y rheolau anghymwyso, trefniadau etholiadol a’r system bwyllgora.

 

Cytunodd y Comisiynwyr i gynnig deddfwriaeth i newid enw’r Cynulliad yn Senedd Cymru/Welsh Parliament cyn diwedd y Cynulliad hwn. Bydd yr Aelodau yn cael eu galw’n Aelodau o Senedd Cymru/Welsh Parliament Members. Wrth arwain y gwaith hwn ar ran y sefydliad, bydd y Comisiwn yn ceisio sicrhau’r consensws gwleidyddol mwyaf ar draws y pleidiau i gyd.

 

Yn y cyfamser, bydd y Cynulliad yn parhau i gael ei alw yn swyddogol wrth ei enw statudol presennol, sef Cynulliad Cenedlaethol Cymru, er mwyn osgoi dryswch ac i leihau costau ac anghyfleustra.

 

Bydd y Comisiwn yn cynllunio’r newid er mwyn sicrhau bod y gost cyn lleied ag y bo modd, gan newid enw’r Cynulliad yn unig a pheidio â chynnal unrhyw ailfrandio cyffredinol na newid y logo.

 

Cytunodd y Comisiynwyr i gyhoeddi crynodeb o ganfyddiadau’r ymgynghoriad, ynghyd â datganiad ysgrifenedig ffurfiol i’r Cynulliad gan y Llywydd yn egluro’r penderfyniad a wnaed a sut y mae’r Comisiwn yn bwriadu symud ymlaen.

5.

Adroddiad y Tasglu Digidol

Eitem lafar

 

Cofnodion:

Cafodd y Comisiynwyr ddiweddariad drwy grynodeb byr o rôl a gwaith y Tasglu. Trafodwyd rhai o’r argymhellion a ragwelir yn yr adroddiad sydd i’w gyhoeddi yn ddiweddarach y mis hwn, a chytunwyd i ystyried eu hymateb yn y cyfarfod ar 17 Gorffennaf.

6.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddiogelwch

Eitem lafar

 

Cofnodion:

Ar gais y Comisiynwyr, darparwyd diweddariad ar ddiogelwch ffisegol a seiber. Nododd y Comisiynwyr fod ymwybyddiaeth o risgiau a phrotocolau diogelwch yn agwedd bwysig ar fod yn ddiogel ac y dylai’r holl Aelodau a’u staff gael eu hannog i fanteisio ar y hyfforddiant ymwybyddiaeth o ddiogelwch sydd ar gael.

7.

Adroddiad a chyfrifon blynyddol

Cofnodion:

Cafodd y Comisiynwyr fersiwn ddrafft o adroddiad blynyddol a chyfrifon Comisiwn y Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2016 hyd at 31 Mawrth 2017.

 

Cymeradwyodd y Comisiynwyr yr adroddiad, yn amodol ar fân newidiadau i ystyried sylwadau gan Bwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Cynulliad a chan Gomisiynwyr; ynghyd â phroses prawfddarllen derfynol, fformatio a brandio.

 

Caiff y fersiwn derfynol ei gosod yn Gymraeg ac yn Saesneg cyn diwedd tymor yr haf, a bydd ar gael ar-lein a thrwy nifer cyfyngedig o gopïau argraffedig.

8.

Adroddiad ar brif ddangosyddion perfformiad corfforaethol (Ebrill 16-Mawrth 17)

Cofnodion:

Trafododd y Comisiynwyr Adroddiad cyntaf y Pumed Cynulliad ar Ddangosyddion Perfformiad Allweddol Corfforaethol. Roedd yn nodi perfformiad Comisiwn y Cynulliad yn ystod y cyfnod rhwng mis Ebrill 2016 a mis Mawrth 2017, yn ôl y nodau strategol a bennwyd.

 

Nododd y Comisiynwyr yr adroddiad a chytunwyd y dylid ei gyhoeddi.

9.

Adroddiad blynyddol y Pwyllgor Taliadau

Cofnodion:

Cynhaliwyd ymarfer recriwtio agored i lenwi swydd wag ar y Bwrdd Taliadau. Trafododd y Comisiwn yr argymhelliad a chytunodd ar benodi’r ymgeisydd a ffafrir gan y Panel Dethol.

10.

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Cynhaliwyd ymarfer recriwtio agored i lenwi swydd wag ar y Bwrdd Taliadau. Trafododd y Comisiwn yr argymhelliad a chytunodd ar benodi’r ymgeisydd a ffafrir gan y Panel Dethol.