Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Carys Evans, 02920 89 8598 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad y Cadeirydd

1a

Cyflwyniad ac ymddiheuriadau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriad gan y Llywydd. Cytunwyd y byddai Sandy Mewies AC yn Cadeirio'r cyfarfod.  

 

Diolchwyd yn arbennig i Syr George Reid am ei gyfraniad arbennig fel Cadeirydd Bwrdd Taliadau'r Cynulliad a dymunodd y Comisiwn y gorau iddo.

 

1b

Datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Nid oedd buddiannau i'w datgan.

 

 

1c

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunwyd ar y cofnodion.

 

2.

Chyllideb Ddrafft 2014-15

Papur 2 ac atodiad

Cofnodion:

Roedd angen gosod cyllideb y Comisiwn ar gyfer 2014-15 i’w hystyried gan y Cynulliad erbyn 1 Hydref fan bellaf. Mewn cyfarfodydd blaenorol, roedd y Comisiynwyr wedi cytuno y dylid seilio'r gyllideb ar y swm o £50.598 miliwn, fel y nodwyd yn y dogfennau cyllideb a gafodd eu cymeradwyo ar gyfer y ddwy flynedd flaenorol. Bu Pwyllgor Cyllid y Cynulliad yn craffu ar y dogfennau hyn ym mis Hydref 2011 a 2012. 

 

2014-15 fydd blwyddyn olaf cynllun buddsoddi tair blynedd y Comisiwn ar gyfer y gyllideb. Roedd cynnig cyllideb 2014-15 yn cadw at yr hyn a nodwyd yng nghyllidebau'r ddwy flynedd flaenorol.

Roedd gwaith wedi'i wneud dros yr haf i adolygu'r ddogfen yn unol ag awgrymiadau'r Comisiynwyr.

 

Roedd Angela Burns wedi ysgrifennu at y Gweinidog Cyllid yn gofyn iddi gytuno i'r Comisiwn baratoi dim ond cyllideb ddangosol ar gyfer 2015-16 yn y Gyllideb ddrafft hon, a hynny oherwydd amserlen Adolygiad o Wariant y DU. Hefyd, teimlai'r Comisiynwyr y byddai'n briodol parhau i ganolbwyntio ar amserlen fyrrach ar gyfer y flwyddyn ddilynol (2016-17) gan y byddai hynny'n caniatáu i Gomisiwn y Pumed Cynulliad baratoi ei gynlluniau ei hun ar gyfer gwahanol gyfnodau.

Byddai Angel Burns, Claire Clancy a Nicola Callow yn rhoi tystiolaeth i Bwyllgor Cyllid y Cynulliad ar 3 Hydref.

 

Cytunwyd ar y gyllideb ddrafft a byddai'n cael ei gosod y prynhawn hwnnw. Byddai'r Comisiwn yn ystyried unrhyw argymhellion gan y Pwyllgor Cyllid cyn gosod y ddogfen i'r Cynulliad ei hystyried ym mis Tachwedd.

 

Cafodd Nicola Callow ei chanmol gan y Comisiynwyr am ei gwaith arbennig yn gysylltiedig â'r gyllideb a diolchwyd iddi hi ac Angela Burns am eu hymdrechion wrth iddynt gwblhau'r drafft. 

3.

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Yr Ysgrifenyddiaeth

Medi 2013