Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(10:30)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor.  Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

(10:30)

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papurau.

 

(10:35-12:00)

3.

Ymchwiliad i'r arfer gorau mewn prosesau cyllidebol: Sesiwn dystiolaeth 5

Y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA)

 

FIN(4)-12-14 (papur 1)

 

Don Peebles - Pennaeth CIPFA yr Alban

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Don Peebles, Pennaeth Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth yr Alban, ynghylch yr ymchwiliad i'r arfer gorau mewn prosesau cyllidebol.

3.2 Cytunodd Don Peebles i anfon crynodeb ynghylch yr arferion gorau yn Seland Newydd a Virginia a hefyd i anfon nodyn ar y gwaith o sefydlu Trysorlys yr Alban.

 

(12:00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitemau 5 & 6

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12:00-12:15)

5.

Ymchwiliad i'r arfer gorau mewn prosesau cyllidebol: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd yr Aelodau'r dystiolaeth a gafwyd fel rhan o'i ymchwiliad i arfer gorau mewn prosesau cyllidebol.

 

(12:15-12:30)

6.

Swyddfa Archwilio Cymru: Caffael archwilwyr allanol

FIN(4)-12-14(papur 2)

 

Kevin Thomas – Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Swyddfa Archwilio Cymru

Laurie Davies – Rheolwr Gwasanaethau Busnes, Swyddfa Archwilio Cymru

 

Cofnodion:

6.1 Disgrifiodd Kevin Thomas, Swyddfa Archwilio Cymru, y dull o weithio y mae Swyddfa Archwilio Cymru yn ei gynnig o ran caffael archwilydd allanol ar gyfer  Swyddfa Archwilio Cymru.

6.2 Dywedodd y Pwyllgor wrth Swyddfa Archwilio Cymru y byddai'n trafod y dull hwnnw ac yn ysgrifennu at y Swyddfa gyda'i benderfyniad.

 

(12:30)

7.

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Cymru. Llythyr gan y Gweinidog Cyllid (18 Mehefin 2014)

FIN(4)-12-14(papur 3)

Cofnodion:

7.1 Nododd yr Aelodau'r llythyr.